Scheve huisjes

De komende periode onderzoeken we of het mogelijk is twee woonunits, zogenaamde ‘scheve huisjes’, te realiseren aan de Oude `s Gravendijckseweg 2A, nabij sportpark de Krom.

Veelgestelde vragen over scheve huisjes

Wat zijn scheve huisjes?

De term ‘scheve huisjes’ is een vrije vertaling van de Deense ‘Skaeve Huse’. In scheve huisjes wonen mensen die niet in een standaard woonwijk kunnen wonen. De units zijn geschikt voor maximaal 2 personen (1 per woning) die in een prikkelarme omgeving moeten wonen. Dit houdt in dat bewoners ruimte moeten hebben om zich terug te trekken en contact met de omgeving kunnen vermijden. De woonunits worden afgeschermd van de omgeving met een erfafscheiding.

Waarom moet de gemeente Katwijk scheve huisjes realiseren?

Het is een wettelijke taak vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning om als gemeente huisvesting te regelen voor mensen die niet of niet goed in staat zijn om in een reguliere woonomgeving zelfstandig te wonen. Het gaat om mensen die vanwege psychische problemen intensieve begeleiding nodig hebben bij het wonen. Bewoners van scheve huisjes zijn erg op zichzelf. Ze begeven zich niet of nauwelijks onder andere mensen. Dit wordt ‘beschermd wonen’ genoemd. Vanaf 1 januari 2023 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de opvang van deze doelgroep. Met de gemeenten in de Leidse regio zijn afspraken gemaakt over spreiding van voorzieningen voor maatschappelijke zorg.

Begeleiding

Bewoners van scheve huisjes krijgen intensieve begeleiding, zodat er rust en stabiliteit is voor hen en de mensen uit de buurt. Zo kunnen zij werken aan hun herstel. Zorgaanbieder de Binnenvest zorgt voor intensieve begeleiding en is dag en nacht bereikbaar (24/7). Het is de bedoeling dat de bewoners van scheve huisjes hier tijdelijk wonen en (op termijn) weer terugkeren naar een normale woning.

Informatie voor omwonenden

Woensdag 6 september is gesproken met de vijf direct aanwonenden van de beoogde locatie. Op maandag 11 september werd een eerste informatieavond gehouden voor bewoners die niet direct grenzen aan het beoogde perceel, maar wel dichtbij wonen. Hier waren ongeveer 40 mensen aanwezig. Beide avonden is uitleg gegeven en zijn er vragen beantwoord. De sfeer op beide avonden was verschillend. Met direct omwonenden werd vooral nagedacht over mogelijkheden en knelpunten en welke impact de huidige activiteiten in de omgeving op de mogelijk nieuwe bewoners van de 2 woonunits kan hebben. Bij de informatieavond waren er vooral gevoelens van angst en onveiligheid. Er zijn veel vragen gesteld en er waren twijfels over de geschiktheid van deze locatie.

Hoe nu verder?

De locatiekeuze staat op dit moment niet vast. De komende periode vindt verder onderzoek plaats. Alle vragen en opmerkingen worden geïnventariseerd en beantwoord. De Binnenvest gaat samen met de wethouder de locatie bezoeken en gaat daar in gesprek met de aanwonenden over de activiteiten op hun locatie. Omwonenden ontvangen een brief naar aanleiding van de zaken die zijn opgehaald tijdens beide avonden. In een nog te plannen informatieavond worden de omwonenden verder geïnformeerd over de verdere voortgang.

Zodra er meer bekend is, wordt dit opnieuw gedeeld met direct betrokkenen. Ook deze pagina wordt steeds bijgewerkt.