Veelgestelde vragen over scheve huisjes

Scheve huisjes, ook wel bekend als Skaeve Huse, is een vorm van wonen met begeleiding voor mensen die het moeilijk vinden om midden in een wijk te wonen. Speciaal voor deze mensen ontwikkelen gemeenten in het hele land woonplekken die aan de buitenrand van een wijk liggen. Zo zijn de bewoners wel onderdeel van de wijk, maar wonen zij in een rustigere omgeving met minder prikkels. Op deze manier gaan we woonoverlast tegen en zorgen we voor een prettige leefomgeving voor alle bewoners van de wijk.

De bewoners

De woonunits zijn voor langdurig of steeds terugkerende bezoekers van de daklozenopvang. Het zijn mensen die de regie op hun leven amper hebben gekend of grotendeels kwijt zijn. Zij zijn (nog) niet in staat om in een gewone buurt te wonen.

De Binnenvest selecteert de bewoners. De bewoners zijn bij voorkeur mensen uit gemeente Katwijk. In ieder geval komen ze uit de Duin- en Bollenstreek.

Een stabiele woonsituatie die de woonunits bieden biedt rust voor de bewoners. De bewoning vindt plaats op basis van een zorg- en begeleidingsovereenkomst. De bewoners ontvangen intensieve begeleiding en begeleiders zijn 24/7 bereikbaar bij calamiteiten.

Scheve huisjes zorgen ervoor dat woonoverlast wordt tegengegaan, zo laten ervaringen in de rest van Nederland zien. En dat de rust in de straten en woonbuurten terugkeert. De bewoners van scheve huisjes kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Scheve huisjes zijn dus niet bedoeld als 'eindstation'.

Bij het matchen van cliënten aan scheve huisjes zijn de voorwaarden gesteld dat 1) iemand zelfstandig moet kunnen wonen en 2) dat de persoon geen gevaar mag zijn voor zichzelf en/of de omgeving.

Nee. De Binnenvest selecteert de bewoners die in aanmerking kunnen komen voor bewoning van de woonunits. Zij kijken daarbij uitgebreid naar zaken zoals het gedrag van de bewoner en of ze passen in de omgeving.

De bewoners zijn erg op zichzelf. Ze begeven zich niet of nauwelijks onder andere mensen. Zij blijven vaak op eigen terrein. Door deze woonsituatie te creëren, bieden we de mensen rust en hoeft niemand zich aan te passen. Omwonenden hoeven zich niet aan te passen aan de bewoners van scheve huisjes.

Nee, ze zijn in of om hun woning aanwezig en zijn niet in staat om dagbesteding te doen. Dat geeft te veel prikkels. Doorgaans is dagbesteding namelijk iets wat plaatsvindt in groepsactiviteiten. Juist het samenwerken met anderen, het hebben een langere spanningsboog en het behouden van aandacht voor de activiteit waar men mee bezig is, is bij deze doelgroep lastig.

Het gaat om permanente zorg.

Ja, tenzij ze dat zelf niet kunnen. De bewoners zijn voldoende zelfredzaam om in een woonunit te wonen. Als dit nodig is, ondersteunt De Binnenvest in hun zelfredzaamheid. Ze doen samen met hen boodschappen als dat nodig is.

Het gaat om vaste bewoners.

Er wordt geen signaalfunctie verwacht. Omwonenden ontvangen contactgegevens van De Binnenvest. De Binnenvest is 24/7 bereikbaar. Als een omwonende zich zorgen maakt, dan is De Binnenvest altijd bereikbaar. Hiervoor krijgen omwonenden noodnummers.

De bewoners zijn goed bekend bij De Binnenvest. Het is bekend welke problematiek zij hebben en welke behoeften zij hebben. Op de vraag of bewoners psychoses kunnen hebben, wordt bevestigend geantwoord. Dit kan voorkomen, maar moet niet leiden tot overlastgevend gedrag. Bij de selectie wordt gekeken of een bewoner in aanmerking komt voor een prikkelarme woonunit. Zo komt bijvoorbeeld iemand die regelmatig psychoses heeft niet in aanmerking. Bewoners moeten zelfstandig in een unit kunnen wonen.

De locatie

Belangrijk is dat de woning staat in een omgeving waar niet veel contact is met anderen. Het contact met andere mensen wordt verminderd door:

  • de woning op voldoende afstand tot omwonenden te plaatsen. De woning ligt dan ook bij voorkeur buiten een woonwijk. Een richtlijn voor de afstand tot omwonenden is 100-200 meter. Deze richtlijn is wel afhankelijk van het aantal omwonenden. Bij 1 direct omwonende kan de afstand minder zijn wanneer deze afgeschermd is, bij 50 direct omwonende moet de afstand misschien groter zijn.
  • de woning af te schermen van de buitenwereld. Bij voorkeur is de woning vierzijdig groen omheind, zodat de bewoner minder prikkels ervaart, maar ook de omwonenden minder zicht hebben op de woning.

Ja. Er zijn 2 scheve huisjes nodig. Op dit moment zijn er 8 wachtenden uit de Duin- en Bollenstreek voor een woning in deze vorm. Daarnaast zijn er in de Leidse regio afspraken gemaakt over een evenwichtige verdeling van de scheve huisjes over de regio-gemeenten. Verder geeft De Binnenvest aan dat meer dan 2 scheve huisjes op een locatie te veel wordt.

De scheve huisjes worden aan vier kanten omheind. Bij voorkeur wordt dit met groen gedaan. Bij het gebruik van groen wordt er gekeken naar dichte begroeiing en groenblijvend het gehele jaar door.

Gemeentelijk proces

Met gemeenten in de Leidse regio zijn afspraken over spreiding van diverse vormen van maatschappelijke zorg. In de andere gemeenten van de Duin- en Bollenstreek worden ook scheve huisjes gerealiseerd. In de gemeenten Hillegom, Leiden, Alphen a/d Rijn, Noordwijk en Voorschoten bestaan ze al. In de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude worden net zoals in Katwijk voorbereidingen getroffen.

Het is de wettelijke taak vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning om als gemeente huisvesting te regelen voor mensen die niet of niet goed zijn in staat zijn om in een reguliere woning zelfstandig te wonen. Met de gemeenten in de Leidse regio zijn afspraken gemaakt over spreiding van diverse maatschappelijke voorzieningen voor maatschappelijk zorg. Gemeente Katwijk realiseert bepaalde voorzieningen voor haar inwoners en mensen uit buurtgemeenten. Omgekeerd gebeurt dat ook in buurtgemeenten.

Het is ook een wens van de gemeente om te kunnen voorzien in huisvesting voor mensen die de regie op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn.

Alle inwoners van gemeente Katwijk zijn even belangrijk. Sommigen hebben (tijdelijk) wat meer ondersteuning nodig dan anderen. Daar draagt de gemeente zorg voor.

Als u van mening bent dat het invloed heeft op de waarde van uw woning, kunt u een aanvraag tegemoetkoming planschade doen.

Veiligheid

De begeleiding bestaat uit maatschappelijk werkers en persoonlijk begeleiders. Meestal is er een team van 2 à 3 personen rondom de cliënt en bezoeken begeleiders de cliënt in duo’s. Begeleiders hebben vaak dagelijks contact, ook in het weekend. De begeleiders zijn, voor zowel de cliënt als omwonenden en veiligheidsdiensten, 24/7 bereikbaar via de bereikbaarheidsdienst en de calamiteitendienst van De Binnenvest. Cliënten hebben een telefoon waarmee ze 24/7 contact kunnen opnemen met De Binnenvest. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij zich als goede buur opstelt. De begeleiding ziet hierop toe en ondersteunt hierbij. Indien er overlast ontstaat is de begeleider het eerste aanspreekpunt.

Met het wonen in scheve huisjes is al jaren ervaring, zowel in het buitenland als in Nederland. Daarnaast weten we uit onderzoek dat dakloosheid bijdraagt aan verslaving, criminaliteit en geweld. Stabiel wonen doet de kans op dergelijk gedrag juist afnemen.

De Binnenvest

Sinds 1993 is De Binnenvest er voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Hun werkgebied is in Zuid-Holland midden, Holland Rijnland, Delft en Westland. De organisatie bestaat uit ruim 200 professionals die samen met ervaringsdeskundigen en zo'n 70 vrijwilligers jaarlijks ruim 1.500 cliënten begeleiden. De geboden hulpverlening en praktische ondersteuning aan de cliënten van De Binnenvest heeft tot doel om hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en een goed leven te kunnen leiden dat stabiel is voor hen en hun omgeving. De geboden hulpverlening is intensief en de begeleiding is nabij. Op dit moment zijn er in onze regio 6 bewoners van scheve huisjes die door De Binnenvest worden ondersteund.

Ervaringen met andere scheve huisjes zijn goed. Ervaringen laten zien dat de mate waarin de bewoners rust kunnen vinden in hun huisje en met rust gelaten worden door de omgeving een cruciale factor is. Daarnaast is ook het accepteren van de begeleiding van groot belang. De Binnenvest heeft dagelijks contact met de bewoners van de scheve huisjes, ook in het weekend. Doordat De Binnenvest dagelijks contact heeft, zien zij het bijna altijd aankomen wanneer het niet goed gaat met de bewoner en kunnen ze daarop inspelen. En wanneer het toch een keer niet goed gaat met de bewoner, wil dit niet zeggen dat dit overlast en/of onveiligheid voor de omgeving met zich meebrengt.