Jeugd en gezin

Veel inwoners van de gemeente Katwijk hebben voldoende eigen kracht. Dat wil zeggen dat deze inwoners, zelf of samen, oplossingen bedenken voor hun eigen problemen en deze deels ook zelf uitvoeren. Het is echter heel normaal dat sommige kinderen of gezinnen toch tijdelijk wat extra hulp nodig hebben om hun eigen kracht weer groter te maken. De gemeente heeft hiervoor verschillende soorten hulp voor jeugdigen en hun ouders. Veel van deze hulp is open voor alle inwoners van de gemeente Katwijk. Voor andere hulp is een verwijzing van een professional nodig.

Algemene jeugdhulp

Soms kan opvoeden van opgroeiende kinderen moeilijk zijn. De gemeente Katwijk vindt het belangrijk dat problemen binnen een gezin of bij een kind snel opgemerkt worden. Hierdoor kunnen wij met zijn alleen voorkomen dat problemen erger worden. Daarom heeft de gemeente georganiseerd dat de hulp voor jeugdigen en hun ouders zo veel mogelijk dichtbij huis is. Voor alle inwoners is algemene jeugdhulp zonder verwijzing beschikbaar. In de gemeente Katwijk is dat onder andere de ondersteuning vanuit het Wijkteam met informatie, cursussen en opvoedadvies. Daarnaast is er in de gemeente ook het jeugd- en jongerenwerk, de praktijkondersteuner van de huisarts en de hulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Katwijk).

Als u vragen heeft, behoefte aan een gesprek of iemand die met u meedenkt en er alleen of samen met uw familie niet uitkomt, kunt u terecht bij het Wijkteam van de gemeente.

Wat biedt het Wijkteam

In het Wijkteam van de gemeente zitten SKJ geregistreerde jeugdhulpverleners en jeugdconsulenten. Zij proberen zo dicht mogelijk bij de gezinnen te staan. Ze bieden advies en hulp waar nodig. Als het probleem wat groter is dan kan er een aanvraag gedaan worden voor een hulpvraag. In de meeste gevallen volgt dan een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek bespreekt u met de hulpverlener wat u bij de aanvraag ingevuld heeft, zoals:

 • Waar loopt u tegenaan?
 • Wat heeft u gedaan om de situatie te veranderen?
 • Wat is de oorzaak van de situatie?
 • Wat wilt u bereiken?
 • Wie kan u daarbij helpen?

U bekijkt samen wat u zelf kunt doen, wat uw omgeving kan doen of welke ondersteuning de gemeente kan bieden. Uw aanvraag en het gesprek met de jeugdhulpverlener vormen het begin van een plan van aanpak. Dit heet het 'Ondersteuningsplan'. De vervolgstappen van dit ondersteuningsplan worden tijdens het eerste en of opvolgende huisbezoeken met u besproken. In dit ondersteuningsplan worden ook de gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen vastgelegd. Het volledige plan vormt de basis voor een eventuele verwijzing naar specialistische jeugdhulp. Het ondersteuningsplan is van u en voor u. Dit plan wordt niet aan andere hulpverleners of organisaties gegeven, tenzij u daar toestemming voor geeft. De hulp aan gezinnen wordt geboden volgens het uitgangspunt ‘één huishouden, één plan, één regisseur'.

Meer over de 1 Gezin 1 Plan methode

Samen met het gezin bekijkt het Wijkteam of andere hulpverleners ingeschakeld moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij schulden, hulp voor de ouder, of zelfs specialistische jeugdhulp.

Waarin kan het Wijkteam iets voor u betekenen:

 • Adviseren, coachen en trainingen
 • Versterken van zelfredzaamheid van de jeugdige en gezin
 • Veiligheidsrisico’s inschatten en passende acties ondernemen
 • 1 op 1 coaching kinderen/jongeren
 • Voorlichting voor het kind en gezin
 • Begeleiding bij een beperking of psychiatrische problematiek

Contact

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning? Neem contact op met het Wijkteam voor informatie, advies en begeleiding.

Contact met het Wijkteam

U kunt ook telefonisch een afspraak inplannen via het algemene nummer 071 406 5000 bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. Binnen 10 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

Specialistische jeugdhulp

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, jeugdarts of het Wijkteam beantwoorden. Soms lukt dit niet en is de algemene jeugdhulp niet voldoende. Op dat moment kijkt het Wijkteam of een verwijzing naar specialistische jeugdhulp passend is. Vaak gaat het Wijkteam hiervoor bij u op huisbezoek om uw vragen en/of zorgen te bespreken. Samen met u wordt er een ondersteuningsplan opgesteld, dit is dan de aanvraag voor specialistische jeugdhulp. Voor specialistische jeugdhulp hebt u altijd een verwijzing nodig van het Wijkteam, een huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist.

Meer over specialistische jeugdhulp

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U bent vrij om, de voor u, belangrijke personen te laten aansluiten bij de gesprekken met de gemeente. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan kunt u ook gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Onafhankelijke cliëntondersteuning zorgt ervoor dat u er niet alleen voorstaat in uw zoektocht naar de juiste begeleiding of ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning is gratis.