Privacyprotocol Wijkteams

Het Privacyprotocol Wijkteam gemeente Katwijk is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanvullend op welke wijze de gemeente Katwijk omgaat met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. U bent vrij om ons privacyprotocol (pdf, 1 MB) helemaal door te lezen. Deze en de verdere uitleg over persoonsgegevens zijn te vinden op de website van gemeente Katwijk. Maar in het kort willen wij u aangeven dat de gegevens die wij van u en door u krijgen bij ons in veilige handen zijn.

Algemeen

Het wijkteam van de gemeente Katwijk respecteert uw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij zullen deze gegevens nooit verkopen, verhandelen of delen met partijen die niets met de diensten van het Wijkteam te maken hebben. Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier op onze website, kan het zijn dat wij de door u opgegeven gegevens vastleggen. Hierbij hanteren wij altijd het doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn of uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Vanaf het moment dat het traject stopt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan 15 jaar in een veilig (digitaal) archief.

Toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens

Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms overleg nodig met medewerkers van andere instanties, zoals bijvoorbeeld een huisarts, een zorgaanbieder, enz. Als wij met hen willen overleggen, vragen wij u daarvoor toestemming, welke wordt vastgelegd in het digitale dossier. In uitzonderingsgevallen hoeven wij geen toestemming te krijgen, maar handelen wij wel zorgvuldig.

Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig

Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende gegevens die wij nodig hebben om u de benodigde ondersteuning te kunnen bieden:

  • Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, etc.)
  • BSN
  • Contactgegevens
  • Gegevens over uw persoonlijke situatie m.b.t. uw hulpvraag en/of doelen.

Deze gegevens gebruiken wij voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie. Heeft u een klacht ingediend? Dan gebruiken wij verschillende gegevens, zodat wij de klacht op een correcte wijze kunnen afhandelen. Als wij voor bepaalde doelen andere gegevens nodig hebben, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de AVG.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door het Wijkteam worden verwerkt. U heeft het recht te weten welke gegevens het Wijkteam van u heeft. U heeft het recht om de gegevens in te zien. U kunt vragen uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Dit geldt niet in de volgende gevallen:

  • Zwaarwegende privacybelangen van iemand anders worden geschaad.
  • Inzage in strijd is met de dienstverlening aan een klant van het Wijkteam Katwijk.

Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/ of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens /dossier te ontvangen die het Wijkteam Katwijk van u heeft, om deze bijvoorbeeld door te geven aan een andere organisatie. Dien een verzoek in om uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen (DigiD vereist)

Wanneer u gaat scheiden, zijn er soms gesprekken met uw (ex-)partner samen. Als één van de partners vraagt om inzage in het dossier of stukken uit het dossier, dan moet de andere (ex-) partner hiervoor toestemming geven.

Persoonsgegevens opvragen

Minderjarigen

Voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen gelden andere regels in de AVG, de Jeugdwet en de Wmo. Daarvoor verwijzen we naar de ‘Infographic Aanvraag en toestemming Jeugdhulp Privacy rechten’ die hieronder is opgenomen.

Beveiliging

Uw medewerker van het Wijkteam Katwijk noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die met u zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. U kunt erop vertrouwen dat alle informatie die de medewerker Wijkteam van u ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. De medewerkers van het Wijkteam werken met een geheimhoudingsplicht.

Uw dossier/plan bevindt zich in een beveiligd computersysteem en/of in een afsluitbare archiefkast. In het Privacyprotocol Wijkteam is vastgelegd, welke personen uw gegevens mogen inzien. U mag er dus gerust op zijn dat wij niets van uw persoonlijke gegevens delen met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Datalek

Als er zich ondanks de getroffen maatregelen een datalek voordoet heeft het Wijkteam van de gemeente Katwijk conform de meldplicht datalekken een procedure. Indien nodig wordt het lek gemeld bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, wordt het lek gedicht en betrokkenen worden geïnformeerd over het lek en de mogelijke impact.

Meer weten of ontevreden

Bent u het niet eens met hoe het Wijkteam met gegevens omgaat? Ontevreden over de afhandeling van uw verzoek? Of heeft u vragen over het Privacyprotocol? Neem dan contact op met ons via het klacht- formulier. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente Katwijk, via:

Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder.