Persoonsgegevens

De gemeente Katwijk informeert u graag over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt. Bij het verwerken van deze gegevens volgt de gemeente de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

Als u gebruikmaakt van de diensten of producten van de gemeente Katwijk heeft de gemeente meestal uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op de website, cookies, telefonisch contact (onder andere via het Klant Contact Centrum) of het (digitaal) loket. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is zowel de AVG als het privacybeleid van de gemeente Katwijk van toepassing. Dit geldt dus ook voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens op deze website.

Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd hoe de gemeente Katwijk met uw gegevens omgaat.

De gemeente Katwijk heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de gemeente, dan gebruikt de gemeente daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerkt de gemeente Katwijk persoonsgegevens.

De gemeente Katwijk gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van met name inwoners en bezoekers van Katwijk, zoals naam, geboortedatum en/of adres, maar ook het burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid als dat noodzakelijk is. De gemeente verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De gemeente Katwijk hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. Ook treft de gemeente Katwijk passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

De gemeente Katwijk:

 • Verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering en statistische doeleinden;
 • Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
 • Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, in de meeste gevallen staat de archiefwet centraal en de hierop gebaseerde selectielijst bij het vaststellen van de bewaartermijn. De selectielijst vormt de basis voor het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden.

De gemeente Katwijk heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Boa’s zijn verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing.

Als een boa persoonsgegevens verwerkt in het kader van zijn politietaak is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een proces-verbaal of het onderzoek en opsporen van verdachten van strafbare feiten.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Katwijk kunt u vinden in het register van verwerkingen (xlsx, 1 MB).

Gemeente Katwijk werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie van de gemeente. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar ook private partijen. Wij delen persoonsgegevens met die organisaties indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

De uitwisseling van gegevens tussen de gemeente Katwijk en andere organisaties dient veilig te gebeuren. De gemeente waarborgt dit onder andere door het gebruik van beveiligde koppelingen en versleuteld e-mails via Cryptshare. Verder nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid.

De gemeente Katwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat gedaan moet worden. Persoonsgegevens mogen alleen bewaard worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor ieder werkproces is vastgelegd of de dossiers permanent worden gearchiveerd of dat ze na het vervallen van de bewaartermijn moeten worden vernietigd. Dit is geregeld in de Archiefwet. De bewaartermijnen van archiefstukken staan in de gemeentelijke selectielijst. De actuele selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen is te vinden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Voor persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van een politietaak geldt de bewaartermijn zoals vastgelegd in de Wet politiegegevens (Wpg).

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat daarmee gebeuren?
 • recht op het kunnen bekijken van uw persoonsgegevens en het verwerken daarvan door de gemeente
 • recht op het aanpassen, aanvullen, verwijderen of afschermen van uw gegevens als dat nodig is (en wettelijk mag)
 • recht op verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens de gemeente Katwijk van u heeft? Dit kunt u bij ons opvragen. Op verzoeken over de AVG reageren wij binnen een maand. Voor verzoeken over de Wet politiegegevens (Wpg) geldt een reactietermijn van 6 weken. U kunt de gemeente verzoeken om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen als dat wettelijk is toegestaan.

Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt en wat de reden hiervan is. Let op: het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.

Persoonsgegevens opvragen

U kunt uw verzoek ook per brief indienen. Stuur uw brief naar:

Gemeente Katwijk
Unit Inkoop en Juridische Zaken
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat.

Hebt u een datalek ontdekt?

Hebt u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via meldendatalekken@katwijk.nl. Na het versturen ondernemen wij direct actie om het datalek te onderzoeken. Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Een verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat gebeurt. De bestuursorganen van de gemeente Katwijk zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente Katwijk worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) en de Gemeenteraad.

Directie en Clustermanagers

Iedere leidinggevende moet ervoor zorgen dat zijn/haar ambtenaren veilig, zorgvuldig en volgens de wet omgaan met uw gegevens. Door campagnes worden ambtenaren hiervan bewust gemaakt en gehouden.

Chief Information Security Officer (CISO)

De CISO is dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van informatie binnen de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor het implementeren van en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente. De CISO heeft een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben.

Medewerker

Ambtenaren moeten zich houden aan de ambtenarenwet en de gedragscode. Dit betekent dat ze een geheimhoudingsplicht hebben. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Voor wat betreft de inhuur van externe medewerkers is hierover, met de organisatie waarvoor ze werken, een overeenkomst afgesloten. De geheimhoudingsplicht betekent ook dat ambtenaren zorgvuldig met de gegevens, informatie en informatiedragers (zoals dossiers, laptops en telefoons) moeten omgaan die ze voor hun werkzaamheden gebruiken.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Binnen de gemeente Katwijk is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van uw persoonsgegevens (interne toezichthouder). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met deze FG.
E-mail: fg@katwijk.nl
Telefoon: 071 406 50 00

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw browsegedrag. Deze voorkeuren worden later weer opgevraagd als u de website opnieuw bezoekt. Deze website maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

 1. Functionele cookies
  Cookies die nodig zijn om de site goed te kunnen bezoeken. Zo onthoudt uw computer de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies voor statistieken
  De gemeente maakt gebruik van webstatistieken. Zo kijken we naar welke pagina's (veel) worden bezocht en welke woorden bezoekers gebruiken bij het zoeken naar informatie op de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

De gemeente Katwijk heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via dit contactformulier of met de functionaris gegevensbescherming via e-mail: fg@katwijk.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 juli 2023.