Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

Het toekomstbeeld van de fysieke leefomgeving is beschreven in de Omgevingsvisie.  De daadwerkelijke regels die volgen uit de Omgevingsvisie staan in het Omgevingsplan. Op dit moment vormen de ‘oude’ bestemmingsplannen nog samen het Omgevingsplan. De komende jaren vervangen wij deze plannen, zodat er in 2032 één Omgevingsplan ligt.

 • U kunt in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart zien welke regels en beleid gelden op een locatie
 • Tijdens kantooruren kunt u ter inzage liggende (ontwerp)omgevingssplannen inzien in het gemeentehuis
 • Bij de bekendmakingen en op de gemeentepagina ziet u welke plannen ter inzage liggen en in welke periode.

Als de gemeente wil afwijken van het bestemmingsplan wordt eerst gekeken of hier inspraak voor nodig is. Dit is vaak bij grote ontwikkelingen of herzieningen van bestemmingsplannen. Dit vindt bijvoorbeeld plaats in de vorm van een informatie- of inspraakavond.

 1. Informatie- of inspraakavonden worden vermeld op de website en in sommige gevallen worden direct betrokkenen per brief uitgenodigd
 2. Daarna wordt eerst een ontwerp bestemmingsplan gemaakt, waarop u eventueel zienswijzen kunt indienen
 3. De periode van inzien wordt vermeld bij de bekendmakingen, de gemeentepagina in de lokale kranten en de Staatscourant 
 4. U kunt een zienswijze indienen op het  ontwerpbestemmingsplan tijdens de periode van de ter inzage legging
 5. Hoe en waar u een zienswijze kunt indienen staat in de publicatie
 6. Wijzigingen op het bestemmingsplan (en evt. vanwege de ingediende zienswijze) worden vertaald in een definitief bestemmingsplan
 7. Het definitief bestemmingsplan wordt voor besluitvorming aan de raad aangeboden
 8. Daarna wordt het plan weer ter inzage gelegd voor beroep
 9. Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop met uw zienswijze is omgegaan, kunt u hiertegen beroep instellen
 10. U kunt beroep instellen op het bestemmingsplan tijdens de periode van de ter inzage legging
 11. Hoe en waar u beroep kunt instellen staat in de publicatie.