Bestemmingsplannen

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt de gemeente bestemmingsplannen. In deze plannen wordt aangegeven waar en wat mag worden gebouwd. Als u zelf (ver)bouwplannen heeft of wilt weten welke gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan, kijk eerst in het bestemmingsplan of wat u wilt ook mogelijk is.

 • Op ruimtelijke plannen kunt u online de bestemmingsplannen inzien
 • De instructievideo ruimtelijke plannen legt uit hoe u details van een bestemmingsplan kunt opvragen
 • Tijdens kantooruren kunt u ter inzage liggende (ontwerp)bestemmingsplannen inzien in het gemeentehuis
 • Inhoudelijke vragen kunt u alleen stellen bij het bouwloket. Maak hiervoor een afspraak
 • Op onze website en op de gemeentepagina vindt u welke plannen ter inzage liggen en in welke periode.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

 • De toelichting beschrijft waarom iets is toegelaten
 • De verbeelding geeft de exacte bestemming aan
 • De regels beschrijven geldende richtlijnen voor de bestemming.

Als de gemeente wil afwijken van het bestemmingsplan wordt eerst gekeken of hier inspraak voor nodig is. Dit is vaak bij grote ontwikkelingen of herzieningen van bestemmingsplannen. Dit vindt bijvoorbeeld plaats in de vorm van een informatie- of inspraakavond.

 1. Informatie- of inspraakavonden worden vermeld op de website en in sommige gevallen worden direct betrokkenen per brief uitgenodigd
 2. Daarna wordt eerst een ontwerp bestemmingsplan gemaakt, waarop u eventueel zienswijzen kunt indienen
 3. De periode van inzien wordt vermeld bij de bekendmakingen, de gemeentepagina in de lokale kranten en de Staatscourant 
 4. U kunt een zienswijze indienen op het  ontwerpbestemmingsplan tijdens de periode van de ter inzage legging
 5. Hoe en waar u een zienswijze kunt indienen staat in de publicatie
 6. Wijzigingen op het bestemmingsplan (en evt. vanwege de ingediende zienswijze) worden vertaald in een definitief bestemmingsplan
 7. Het definitief bestemmingsplan wordt voor besluitvorming aan de raad aangeboden
 8. Daarna wordt het plan weer ter inzage gelegd voor beroep
 9. Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop met uw zienswijze is omgegaan, kunt u hiertegen beroep instellen
 10. U kunt beroep instellen op het bestemmingsplan tijdens de periode van de ter inzage legging
 11. Hoe en waar u beroep kunt instellen staat in de publicatie.