Bekendmakingen

Op deze pagina publiceert de gemeente officiële bekendmakingen en kennisgevingen. Bekendmakingen staan 8 weken online. De bekendmakingen hebben betrekking op:

  • Vergunningen
  • Ontheffingen
  • Verkeersbesluiten
  • (Voor)aankondiging openbare tenders
  • Enkelvoudige verkoop van gemeentegrond en gemeentelijk vastgoed
  • Verhuur van gemeentegrond en gemeentelijk vastgoed
  • Regelgeving via Overheid.nl.

Een bezwaar- of beroepschriſt wordt ondertekend en bevat: uw naam, adres, datum, omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschriſt dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschriſt dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschriſt voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt.

Het indienen van een bezwaarschriſt schorst (meestal) niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bij onverwijlde spoed dient u een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u een kopie van het bezwaar- of beroepschriſt mee.

Een beroep en een voorlopige voorziening dient u in via mijn.rechtspraak.nl. U heeſt hiervoor DigiD nodig en u betaalt griffierecht.

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeſt college van burgemeester en wethouders van Katwijk een besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI. Het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze persoon/personen en gepubliceerd. De datum van het voornemen dan wel de datum opgenomen in het besluit n.a.v. het adresonderzoek is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal 4 weken na verzending van het voornemen.

Het gevolg van een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan zijn dat men geen officiële documenten (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen of geen recht meer heeft op sociale voorzieningen, zoals toeslagen, uitkeringen, financiële ondersteuning of opbouw AOW.

Bent u belanghebbende en het niet eens met dit voornemen? Dan kunt u binnen 4 weken na de datum van publicatie op www.katwijk.nl schriftelijk en/of mondeling een zienswijze indienen.

Abonneren op bekendmakingen

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de bekendmakingen bij u in de buurt? Abonneer u dan op Overheid.nl:

Abonneren op bekendmakingen

Nieuwste bekendmakingen

Alle bekendmakingen

Wilt u een compleet overzicht van de bekendmakingen bij u in de buurt of binnen de gemeente? Klik op onderstaande knop, vul uw postcode, huisnummer en de gewenste straal in om te zien welke besluiten er genomen (gaan) worden.

Overzicht op Overheid.nl