Subsidie Maatschappelijke Agenda (MAG)

De MAG-subsidies 2023 zijn toegekend

De MAG-subsidies die verenigingen en organisaties binnen onze gemeente hebben aangevraagd voor 2023 zijn toegekend. Dat betekent dat zij ook in 2023 aan de slag kunnen gaan met allerlei activiteiten voor alle inwoners. Dit heeft als hoofddoel dat iedereen mee kan doen in onze mooie dorpen. 

In totaal hebben we ruim 1,6 miljoen euro aan subsidies toegekend. Dit geld is verdeeld over 20 verenigingen en organisaties die in totaal 24 aanvragen deden. Wilt u weten welke partners subsidie op deze opdracht hebben gekregen in 2023? Dit overzicht vindt u hieronder, onder iedere opdracht.

 1. Mantelzorgondersteuning
  - Welzijnskwartier
 2. Ondersteunen en versterken vrijwilligers
  - Welzijnskwartier
 3. Ontmoeting in de wijk (professioneel deel)
  - Welzijnskwartier
 4. Preventieopgaven:
  a. Sociale Veiligheid en Gezondheid
  - stichting Kocon
  - Welzijnskwartier
  - Stichting GGZ Rivierduinen
  b. Ontmoeting in de wijk en burenhulp
  - Gemiva en Raamwerk
  - Stichting Maatjesopmaat
  - Annet Gijsman training Creatief Leven
  - Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming (VTV)
  c. Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin 
  - Veerkracht Kind & Jeugd
  - Marente
  - Vereniging Humanitas (afdeling Rijnland)
  - MEE Zuid-Holland Noord
  - Lumen

Subsidie aanvragen

Vanaf 3 juni tot 7 augustus kon u subsidie voor 2023 aanvragen voor uw bijdrage aan het realiseren van de doelen en beoogde effecten van de Maatschappelijke Agenda. U kon inschrijven op 4 opdrachten:

 1. Ondersteunen en versterken vrijwilligers (pdf, 94 KB)
 2. Ontmoeting in de wijk - professioneel deel (pdf, 69 KB)
 3. Mantelzorgondersteuning (pdf, 73 KB)
 4. Preventieopgaven (voorheen MAG-ontwikkelingopgaven preventie) (pdf, 222 KB)

Dit zijn de opdrachten die voor 1 jaar worden uitgezet. Op deze pagina staat alle benodigde informatie over de aanvraag. De link naar het e-aanvraagformulier vindt u hieronder.

Extra loonindexatie MAG-partners

Op 12 juli 2022 heeft het college besloten om een extra loonindexatie toe te kennen aan partners die in het kader van de Maatschappelijke Agenda activiteiten verrichten. Zij hebben daar conform landelijke afspraken recht op. De benodigde middelen worden, via een begrotingswijziging, toegevoegd aan de bijbehorende budgetplafonds van de Maatschappelijke Agenda 2023. De budgetplafonds in de subsidieregeling MAG 2023 zijn verhoogd conform onderstaande tabel.

Tabel budgetplafonds

Hoofdopgave Gesloten plafondbedrag cao indexatie 1,13% Nieuw plafondbedrag Aantallen plafond Toelichting
Opgave 1: Mantelzorgondersteuning € 283.063 € 1.812 € 284.875 Een aanbieder Professioneel aanbod
Opgave 2: Ondersteuning en versterking vrijwilligers € 207.071 € 1.359 € 208.430 Een aanbieder Professioneel aanbod
Opgave 3: Ontmoeting in de wijk € 559.194 € 3.092 € 562.286 Een aanbieder Professioneel aanbod
Opgave 4a: Sociale veiligheid en gezondheid € 119.344 € 460 € 119.804 Meerdere aanbieders Vrijwilligersorganisaties/professioneel aanbod
Opgave 4b: Ontmoeten in de wijk en burenhulp € 112.967 € - € 112.976 Meerdere aanbieders Vrijwilligersorganisaties/professioneel aanbod
Opgave 4c: Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin € 264.447 € 807 € 265.254 Meerdere aanbieders Vrijwilligersorganisaties/professioneel aanbod

Verlenging 10 opdrachten MAG 2022

Het college heeft besloten de 10 opdrachten waarvoor onder de subsidieregeling MAG 2022 subsidie aan partners is verleend, met een jaar te verlengen. Een overzicht van deze opdrachten staat op deze pagina. Heeft u subsidie MAG 2022 ontvangen voor een van deze opdrachten, dan hoeft u nu geen nieuwe aanvraag te doen. U ontvangt hiervoor binnenkort een nieuwe verlengingsbeschikking. 

Verlenging MAG-opdrachten 2021

Met de subsidieregeling MAG 2021 heeft het college verschillende meerjarige beleidsopgaven gesubsidieerd, waarvan enkele nog lopen. Het gaat om de volgende opdrachten:

 1. Cultureel erfgoed en musea;
 2. Kunstzinnige en culturele bevordering (professioneel);
 3. Maatschappelijke begeleiding statushouders.

Let op: de inschrijfperiode is gesloten.

In de ASV Katwijk 2018 en de subsidieregeling MAG 2023 leest u welke voorwaarden gelden voor het aanvragen en verkrijgen van subsidie.

Verzamel voor u de aanvraag start eerst alle stukken die u nodig hebt.

Benodigde stukken

 • Uw plan van aanpak. Hierin beschrijft u wat u wilt gaan doen in 2023, voor wie u dat gaat doen en aan welk doel van de gemeente dit bijdraagt. Het plan van aanpak kent een maximaal aantal pagina’s, te weten:
  • Is uw aanvraag maximaal € 5.000 dan is het maximaal toegestane aantal pagina’s van het plan van aanpak 5 pagina’s A4 (lettertype Arial 10 pnt), exclusief voorblad, inhoudsopgave en afbeeldingen
  • Is uw aanvraag meer dan € 5.000 dan is het maximaal toegestane aantal pagina’s van het plan van aanpak 20 pagina’s A4 (lettertype Arial 10 pnt), exclusief voorblad, inhoudsopgave en afbeeldingen
 • Financiële informatie; hieruit blijkt hoe de kosten van de activiteiten betaald worden. Wij vragen u om de volgende financiële documenten:
  • Het ingevulde format dekkingsplan. Het format kunt u hier downloaden (xlsx, 42 KB).
  • Een totale begroting van de organisatie
  • De balans uit de jaarrekening van 2021 (of de volledige jaarrekening 2021)
   Een toelichting op de financiële informatie kunt u vinden in bijlage 3a van de subsidieregeling MAG 2023.
 • Als u staat ingeschreven in het Handelsregister, een uittreksel hieruit. Heeft u bij een eerdere MAG subsidie aanvraag een uittreksel handelsregister overlegd, mag u deze opnieuw indienen, tenzij in de tussenliggende periode een wijziging in de bestuurssamenstelling heeft plaatsgevonden.

Aanvraag voor meer dan € 50.000

Doet u een aanvraag voor meer dan € 50.000? Dan moet u in aanvulling op bovenstaande extra documenten toevoegen:

Een ondertekende en geparafeerde eigen verklaring (UEA). Het formulier kunt u hier downloaden (pdf, 113 KB).

Aanvraag voor meer dan € 100.000

Doet u een aanvraag voor meer dan € 100.000,-? Dan moet u in aanvulling op bovenstaande extra documenten toevoegen:

 • Een verklaring goed betalingsgedrag en nakoming fiscale verplichtingen
 • Een kopie van een geldige verzekeringspolis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Een kopie van een geldig certificaat voor kwaliteitsmanagement of een gelijkwaardig bewijsmiddel

Benodigde stukken voor ondernemingen

En als u een onderneming bent in aanvulling op bovenstaande:

 • Een de-minimisverklaring
 • De stand van de egalisatiereserve

In oktober wordt een besluit genomen over het verlenen van de subsidies. In de tussentijd bieden we u graag hulp aan bij het aanvraagproces en houden we u op de hoogte van het verloop van het proces.

De opdracht waar wij in 2022 subsidie voor hebben gekregen, wordt verlengd. Hoeven wij als vereniging helemaal niets te regelen voor deze verlenging?

Het college heeft besloten de aan u toegekende subsidie voor de opdracht van de MAG-subsidieregeling 2022 met een jaar te verlengen. Dit betekent dat u geen nieuwe aanvraag hoeft te doen en dat de eindverantwoording eenmalig plaatsvindt over zowel het jaar 2022 als 2023. De verantwoordingsstukken moeten vóór 1 mei 2024 worden ingediend.

Worden voor de verlengde opdrachten dezelfde bedragen uitgekeerd als voor het jaar 2022?

Het subsidiebedrag 2023 is gelijk aan het subsidiebedrag dat voor 2022 aan u is toegekend.

Wij hebben het bericht ontvangen dat de opdracht waarvoor wij in 2022 geen subsidie hebben gekregen, wordt verlengd. Betekent dit dat wij voor die opdracht geen subsidieaanvraag kunnen indienen voor 2023?

Het is inderdaad niet mogelijk om voor 2023 een subsidieaanvraag in te dienen voor de verlengde MAG-opdrachten van 2022.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Er zijn verschillende manieren waarop u met ons in contact kunt komen:

Hierboven vindt u ook de (veelgestelde) vragen die andere verenigingen en organisaties gesteld hebben met uiteraard het bijbehorende antwoord. Deze informatie wordt geanonimiseerd weergegeven.

 • De Maatschappelijke agenda kent kaders. Als u plannen gaat maken is het goed om te lezen wat we als gemeente willen bereiken, zodat u daar met uw plannen op aan kunt sluiten. De kaders kunt u hier bekijken.
 • Subsidie is niet de enige manier om geld voor uw vereniging te krijgen. Er zijn diverse fondsen die ook geld beschikbaar hebben voor diverse doelen. Deze fondsen kunt u hier bekijken.
 • Verenigingen of organisaties die op grond van de MAG 2021 met een verlenging naar MAG 2022 subsidie hebben ontvangen, worden per brief uitgenodigd voor het indienen van de eindverantwoording. Zij kunnen via de pagina 'Verantwoording subsidies 2022' de benodigde stukken voor de verantwoording indienen. Dit kan tot uiterlijk 1 mei 2023.