Veelgestelde vragen over pgb

De gemeente Katwijk heeft, net als bijna alle andere gemeenten in Nederland, een tekort op de gemeentebegroting. De oorzaak daarvan is een groot financieel tekort op de jeugdhulp. Daarom is de gemeente kritischer of het jeugdhulpbudget op de juiste manier wordt besteed. Een onderdeel van de wijzigingen is de verlaging van de pgb-tarieven. Daarnaast bekijkt de gemeente of een toekenning van een pgb echt nodig is.

De gemeenteraad heeft op 10 december 2020 besloten om de pgb-tarieven te verlagen. De nieuwe tarieven gaan in op 2 juli 2021.

Het tarief voor ‘niet-professionele’ zorg van € 20,- daalt naar €17,-. Dit tarief geldt voor uzelf, uw partner, iemand uit uw sociaal netwerk of een jeugdhulpaanbieder zonder kwalificaties. De gemeente past het tarief in het SVB-portaal aan. U dient zelf uw zorgverlener te informeren over deze tariefswijziging. De tariefsverlaging geldt niet voor de pgb-tarieven van lopende indicaties die voor 2 juli zijn afgegeven en voor de pgb-tarieven van de Wmo.

De nieuwe verordening gaat op 2 juli 2021 van kracht. Ontvangt u voor uw kind een pgb voor de inzet van uzelf, iemand uit uw sociaal netwerk of een jeugdhulpaanbieder zonder kwalificaties? En loopt uw indicatie door tot na 2 juli 2021? Dan verandert er voor deze lopende indicatie niets. Wanneer u vóór 2 juli 2021 een aanvraag heeft ingediend, maar op 1 juli 2021 nog geen besluit heeft, dan gelden de nieuwe regels. Voor een herindicatie kunt u contact opnemen met het Wijkteam. Doe dit minimaal 8 weken voor het aflopen van uw indicatie.

Ja dat kan alleen als de jeugdhulpaanbieders die een contract hebben met de gemeente geen passende hulp kunnen bieden en er geen contract mogelijk is met de jeugdhulpaanbieder naar uw keuze. Op dit moment heeft de gemeente contracten met ruim 160 jeugdhulpaanbieders. Daarnaast blijft de gemeente in grote aantallen inkopen. U moet daarom voldoende motiveren waarom u vindt dat de ingekochte hulp niet passend is.

Het Wijkteam gaat samen met u onderzoeken of u als ouder(s) uw kind met een beperking, aandoening of stoornis de uitdagingen in de thuissituatie zelf voldoende op kunt pakken. Dit zou ook eventueel kunnen met de inzet van uw sociaal netwerk. Hierbij wordt gekeken naar de draagkracht en draaglast verhouding van uw gezin en uw sociale omgeving. Dit sluit aan op één van de doelen van de Jeugdwet: het benutten van de eigen kracht van het gezin. Kunt u eventueel met inzet van uw netwerk de uitdagingen thuis aan, dan wordt er geen pgb meer toegekend. Bij onvoldoende eigen kracht kennen we (jeugd)hulp toe die bij uw situatie past.

Om over een pgb te beschikken moet u pgb-vaardig zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Het wijkteam controleert of u pgb-vaardig bent. Dit voorkomt dat u in de problemen komt. Bijvoorbeeld omdat u niet weet welke zorg u nodig heeft of hoe u een zorgverlener moet aansturen.

Deze vaardigheid wordt getoetst op de volgende onderdelen.

  • Kwaliteit van het persoonlijk budgetplan (pgb-plan)
  • Financieel beheer
  • Zorginhoudelijk beheer
  • Werkgeverschap

In artikel 7 van de nieuwe verordening wordt de pgb-vaardigheid van de budgetverantwoordelijke toegelicht. In Artikel 7.1 zijn deze verantwoordelijkheden en verplichtingen nader uitgewerkt, zodat een aanvrager weet wat er van een budgetverantwoordelijke wordt verwacht. Op basis van dit artikel zal bij een herindicatie worden bezien of een pgb in uw situatie nog steeds de passende oplossing is.

Wanneer er jeugdhulp nodig is, zoekt het Wijkteam van de gemeente samen met u naar een oplossing. Pgb kan voor uw situatie ook in 2021 daarvoor een mogelijkheid zijn.

Nee. De gemeente Katwijk zal de mogelijkheid van pgb blijven aanbieden. Dit zijn Gemeenten ook verplicht. Gemeenten zijn wel vrij om voorwaarden te verbinden aan het ontvangen van een pgb.

Of dit mogelijk is hangt van de indicatie die u heeft. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van het Wijkteam.

Op de website van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, en de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, is meer landelijke informatie te vinden over pgb.

U bent vrij om, de voor u, belangrijke personen te laten aansluiten bij de gesprekken met de gemeente. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan kunt u ook gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Onafhankelijke cliëntondersteuning zorgt ervoor dat u er niet alleen voorstaat in uw zoektocht naar de juiste begeleiding of ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning is gratis.