Meldpunt goed verhuurderschap

  • Woningverhuurders en verhuurbemiddelaars moeten zich houden aan de algemene regels van de Wet goed verhuurderschap.
  • Deze wet is gericht op het tegengaan van discriminatie, intimidatie en onredelijke verhuurvoorwaarden.
  • Als een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels van de Wet goed verhuurderschap houdt, kunt u dit bij de gemeente melden.
  • Als wij uw melding niet zelf in behandeling kunnen nemen, kijken we samen met u welke instantie u verder kan helpen.

Algemene regels voor verhuurders

Discriminatie is niet toegestaan. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Intimidatie (iemand die door lichamelijk of psychisch geweld, dreiging met geweld of een feitelijkheid wordt gedwongen om iets te doen of niet te doen) van woningzoekenden en huurders is niet toegestaan.

Een verhuurder of de verhuurbemiddelaar is verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Ook als de huurovereenkomst mondeling is aangegaan. Bij arbeidsmigranten moet de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst apart worden overeengekomen.

De huurder moet op de hoogte zijn van zijn of haar rechten en plichten. De verhuurder of de verhuurbemiddelaar heeft de plicht om schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie aan de huurder te verstrekken. Het gaat hierbij onder meer om de wettelijke rechten en plichten van de huurder ten aanzien van de woning, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

Specifiek voor verhuurbemiddelaars is in dit wetsvoorstel opgenomen dat het niet is toegestaan om dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen. Bemiddelingskosten heten in de praktijk soms ook contract of administratiekosten, ook dat is dan niet toegestaan.

De waarborgsom die de huurder moet betalen mag niet meer zijn dan 2 keer de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, meubilair en overige voorzieningen. Daarnaast moet de waarborgsom uiterlijk 14 dagen na beƫindiging van de huur worden terugbetaald aan de huurder, tenzij er sprake is van schade.

De verhuurder moet jaarlijks schriftelijk een specificatie maken van de gemaakte servicekosten en deze delen met de huurder. Ook moet bij de berekening, verantwoording en verhoging van het voorschotbedrag aan de wettelijke regels worden voldoen, zoals die staan in art. 7:259 en 7:261 BW.

Melding doen

U kunt uw melding aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar info@katwijk.nl. Vermeld in uw melding uw naam, adres, telefoonnummer en een omschrijving van uw melding. Zodra wij uw melding in behandeling hebben genomen, nemen wij contact met u op.