College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De werkzaamheden van het college zijn verdeeld in de portefeuilleverdeling. Voor een afspraak met de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat via 071 406 50 02 of 071 406 50 03.

Contactformulier college Spreekuur burgemeester

Burgemeester Cornelis Visser

Cornelis Visser
 • Veiligheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Crisisbeheersing
 • Toezicht en Handhaving
 • Brandweer
 • Regio (gemeenteoverstijgende samenwerking)
 • Integriteit
 • Volksfeesten en Evenementen
 • Asielzoekerscentrum
 • Dienstverlening (publiekszaken)
 • Juridische Zaken
 • Digitalisering, Privacy en Informatisering

Wethouder Sonny Spek, DURF

Wethouder Sonny Spek, DURF

Samenleving, Energie, Cultuur, Sport, Bestuursstijl

 • Duurzaamheid
 • Cultuur (incl. Cultuurbedrijf, kunst)
 • Accommodatiebeleid
 • Sport
 • Energietransitie
 • Jongeren en jeugdbeleid
 • Participatie en bestuursstijl, communicatie
 • Maatschappelijke Agenda
 • Emancipatie
 • Integratie
 • Dierenwelzijn
 • Vastgoed (incl. parkeergarages)

Wethouder Gerard Mostert, ChristenUnie

Wethouder Gerard Mostert, Christen Unie

Stedelijke Ontwikkeling, Mobiliteit, Volkshuisvesting, Armoedebeleid

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Valkenhorst
 • Armoedebestrijding
 • Mobiliteit, parkeren, binnenwater, havens, ov, fietsen
 • Omgevingswet
 • Water

Wethouder Jacco Knape, SGP

Wethouder Jacco Knape, SGP

Economie, Onderwijs, Financiën, Groene leefomgeving, Erfgoed

 • Onderwijs (huisvesting, maatschappelijke ontwikkeling en voorzieningen voor nieuwkomers)
 • Economie (incl. Unmanned Valley, Greenport, regionale economische samenwerking, detailhandel, bedrijventerreinen, visserij, toerisme en citymarketing, markt en toeristenmarkt, recreatie (inclusief strand))
 • Openbare ruimte (leefomgeving, onderhoud wegen en bruggen, beheer en onderhoud buitenruimte, groenbeleid, speelplaatsen, milieubeheer, onderhoud bruggen en wegen, natuur(bescherming))
 • Monumenten en erfgoed
 • Grondexploitatie
 • Financiën

Wethouder Emile Soetendal, DURF

Wethouder Emile Soetendal, DURF

Welzijn en Zorg

 • Kinderopvang en voorschoolse educatie
 • Onderwijs en jeugdhulp
 • Aanpak voortijdig schoolverlaters
 • Sociale acceptatie
 • Maatschappelijke zorg/opvang
 • Jeugdhulp/Wmo
 • Leerlingen- en regionaal collectief vervoer
 • Werk en inkomen/re-integratie/aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 • Volksgezondheid/lokaal gezondheidsbeleid/gezonde leefstijl
 • Toegankelijkheid
 • Personeel en organisatie
 • Grondstoffenbeleid (verwerking en inzameling van afval)
 • Gebiedsgericht werken (doorontwikkeling wijkraden)

Gemeentesecretaris Ray Jie Sam Foek

Ray Jie Sam Foek

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. Daarmee vormt hij de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.