Kennisgevingen en publicaties

PROCES-VERBAAL VAN VERNIETIGING VAN VERKIEZINGSSTUKKEN

 


Heden zijn op last van de burgemeester van Katwijk ingevolge het bepaalde in artikel N 12, lid 3 / O 5, van de Kieswet vernietigd:
 
-        processen-verbaal van de stembureaus,
 
-        verzegelde pakken, betrekking hebbend op de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de

leden van de raad van de gemeente.
 
De vernietiging heeft plaatsgehad onder toezicht van P.C. van den Berg die ten bewijze daarvan dit proces-verbaal mede heeft ondertekend.
 
Terstond na afloop van de vernietiging is daarvan dit proces-verbaal opgemaakt.
 
 
Plaats:            Katwijk
Datum:           donderdag 30 juni 2022
 
 
De burgemeester,
 
 
 

ir. C.L. Visser
 
 
 
 
P.C. van den Berg
De ambtenaar, belast met het toezicht op de vernietiging

De burgemeester van de gemeente Katwijk maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk op 16 maart 2022 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen is ingesteld.

Het GSB is gevestigd in het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk en zal zitting hebben op woensdag 16 maart 2022 vanaf 8.30 uur.

Het GSB voor vervroegd stemmen voert tijdens deze openbare zitting de telling uit van de stemmen uitgebracht op 14 en 15 maart 2022. Wilt u het tellen bijwonen of komen bekijken? U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. 

Woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de telling bekend waarna het proces verbaal opgemaakt zal worden.

 

Katwijk, maart 2022

ir. C.L. Visser

De burgemeester

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

De zitting vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis. In verband met het organiseren van voldoende zitplaatsen vragen wij u zich hiervoor aan te melden door voor vrijdag 18 maart om 17.00 uur een e-mail te sturen aan verkiezingen@katwijk.nl

De openbare zitting is ook online te volgen. Tijdens de zitting kan (online) bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan verkiezingen@katwijk.nl  onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Mocht u tijdens de zitting bezwaar willen indienen, dan wordt u deze gelegenheid geboden in de speciaal daarvoor ingelaste pauzetijd. Direct na de zitting worden de stukken ter inzage gelegd bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Plaats: Katwijk
Datum: woensdag 2 maart 2022

De voorzitter voornoemd,
ir. C.L. Visser

De burgemeester van Katwijk maakt bekend, dat voor de  verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2022 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Maandag 14 maart

Vredeskerk Baljuwplein Katwijk
Dorpshuis Kerklaan 10 Katwijk
Pnielkerk Jaap Bergmanstraat 12 Katwijk
De Voorhof Vliet Noordzijde 36 Rijnsburg
Het Trefpunt Hoofdstraat 35 Valkenburg

Dinsdag 15 maart

Vredeskerk Baljuwplein Katwijk
Dorpshuis Kerklaan 10 Katwijk
Pnielkerk Jaap Bergmanstraat 12 Katwijk
De Voorhof Vliet Noordzijde 36 Rijnsburg
Het Trefpunt Hoofdstraat 35 Valkenburg

Woensdag 16 maart

De Fontein Willem de Zwijgerlaan 1 A Katwijk
Otto Baronschool Asterstraat 49 Katwijk
Open Hof Kerk Huetingstraat 38 Katwijk
Dorpshuis Kerklaan 10 Katwijk
Pnielkerk Jaap Bergmanstraat 12 Katwijk
Beth-El-Kerk Duinrustplein 10 Katwijk
Vredeskerk Baljuwplein 1 Katwijk
Het Kerkhaventje Boulevard 110 A Katwijk
Wijkgebouw 't Zandgat E A Borgerstraat 58 Katwijk
Sporthal Boorsmazaal Zwanenburgstraat 61 Katwijk
Groen van Prinstererschool Piet Heinlaan 3 Katwijk
Sporthal Cleijn Duin Stadhoudersdreef 1 Katwijk
IJsclub Voorwaarts Goerie 1 Katwijk
Voetbalvereniging De Krom 57 Katwijk
Sporthal Rijnsoever Schimmelpenninckstraat 6 Katwijk
Hockeyclub Catwyck De Krom 1 H Katwijk
Vakcollege Rijnmond Louise de Colignylaan 2 Katwijk
Het Dorpshuis Valkenburg Kerkweg 3 Valkenburg
Chr. Gereformeerde Kerk Eben-Haezer Oegstgeesterweg 71 Rijnsburg
De Voorhof Vliet Noordzijde 36 Rijnsburg
De Kazerne Floraband Waardlaan 1 A Rijnsburg
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijkerweg 1 A Rijnsburg
Yuverta College (voorheen Wellant) Sandtlaan 98 Rijnsburg
De Laatste Eer Kamerlingh Onnesstraat 62 Rijnsburg
Voedselbank Het Cappelrijeland 2 Rijnsburg
Immanuelkerk Kerkstraat 3 Rijnsburg
Valken '68 Duyfraklaan 9 Valkenburg
Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid 25 Katwijk
Het Anker Voorstraat 74 Katwijk
Maranathacentrum Poolster 2 Katwijk
Jeugdhuis de Poolster Poolster 6 Katwijk
Het Trefpunt Hoofdstraat 35 Valkenburg

Bekijk de kandidatenlijsten (pdf, 278 KB) van alle deelnemende partijen

Op vrijdag 4 februari 2022 hield het centraal stembureau een openbare zitting om een besluit te nemen over:

 • de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop vermelde kandidaten;
 • de boven de kandidatenlijsten geplaatste aanduidingen;
 • de nummering van de kandidatenlijsten;
 • De overige kandidatenlijsten krijgen een nummer door middel van loting (indien van toepassing).

Van de zitting is een proces verbaal opgesteld. U kunt ditproces verbaal inzien (pdf, 622 KB)

Het onderzoek naar de kandidatenlijsten heeft op dinsdagmiddag 1 februari 2022, in een besloten zitting van het centraal stembureau plaatsgevonden.

Volgens de Kieswet legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het onderzoek van de lijsten ter inzage samen met het proces-verbaal van de besloten zitting (Kieswet art. I 3 en Kieswet art. I 18). Tijdens openingstijden van het gemeentehuis zijn de stukken bij de receptie in te zien.

U kunt het proces verbaal (i1) hier ook digitaal inzien (pdf, 986 KB).

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk op woensdag 16 maart 2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij Team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 31 januari 2022 als kiezer is geregistreerd.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door team Verkiezingen verkiezingen@katwijk.nl, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk

Katwijk, dinsdag 25 januari 2022

De burgemeester voornoemd,

ir C.L. Visser

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk plaatshebben.
 2. Op die dag kan bij het Team Verkiezingen aan het adres Koningin Julianalaan 3, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor:
 • de lijsten van kandidaten (model H 1);
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling in het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL13BNGH0285120271 ten name van Katwijk, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Meer informatie vindt u op www.katwijk.nl/verkiezingen. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij:

Team Verkiezingen
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk
verkiezingen@katwijk.nl

Plaats: Katwijk
Datum: woensdag 5 januari 2022

De voorzitter voornoemd,

Ir. C.L. Visser

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur, in het gemeentehuis Koningin Julianalaan 3 te Katwijk, in een openbare zitting zal beslissen over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
 • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Plaats: Katwijk
Datum: woensdag 5 januari 2022

De voorzitter voornoemd,

Ir. C.L. Visse