Referendum

Een referendum is een manier waarop de inwoners hun mening kunnen geven over een belangrijke kwestie, door hierover te stemmen. De uitkomst van de stemming is een advies aan de gemeenteraad van Katwijk. Het advies hoeft niet gevolgd te worden: het advies is raadgevend.

Er zijn 3 soorten referenda mogelijk, afhankelijk van waar het over gaat en wie hiervoor het initiatief neemt:

  • over een ontwerp raadsbesluit
  • over een voorstel dat is ingediend door burgers als alternatief voor een ontwerp raadsbesluit
  • over een zelfstandig voorstel van burgers

Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering

Op 6 juni, tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen, vond een raadgevend referendum plaats over het ontwerp-raadsbesluit ‘Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering’. Op het stembiljet stond de vraag: Bent u voor of tegen het ontwerp raadsbesluit Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering? De eerste drie beslissingen in het ontwerp-raadsbesluit luiden:

  1. In te stemmen met het reguleren van het parkeren rond initiatieven voor betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen, te weten: Hof Korte Vaart/Langevaart, Visser ’t Hooft, Cultuurbedrijf De Burgt; Bloem Galanthus Rijnsburgerweg, Vliet noordzijde/Hoftuinplein, Koestraat, Havenscharnier, ID-college, Pniëlkerk, herstructurering Hoornes Noord-Oost; sloop/nieuwbouw torenflats, MFA Hoornes en alle overige initiatieven die binnen de directe invloedssfeer liggen van genoemde projecten;
  2. In te stemmen met participatie met de omgeving rond deze initiatieven als het gaat om gebiedsgrenzen, parkeertijden, parkeertarieven, regels parkeervergunningen, flankerend beleid (ten aanzien van mobiliteit, leefbaarheid, handhaving) en toepassing van maatwerk, zoals aangegeven in de menukaart voor participatie met kenmerk Z3183340D3260138;
  3. Bij alle nieuwbouwwoningen in onze gemeente maximaal 1 parkeervergunning voor bewoners te verstrekken, met aftrek van parkeren op eigen terrein.

Alle stukken die de gemeenteraad over dit onderwerp heeft behandeld, staan in het referendumdossier. Bekijk de webpagina verkiezingen voor meer informatie over het verkiezingsproces.

Vervolg van het referendum na 6 juni

  • De gemeenteraad bespreekt de uitkomst van het referendum op donderdag 13 juni, vanaf 20.30 uur, en beslist dan over het ontwerp-raadsbesluit. De vergadering is live te volgen, tevens via RTV Katwijk.

Meer informatie

Alles rondom een referendum staat in de Referendumverordening Gemeente Katwijk 2023. Wilt u meer informatie over het referendum? Neem dan contact op met de griffie via griffie@katwijk.nl of 071 406 53 02.