Logo gemeente Katwijk

De WMO

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is regelgeving die er voor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Vanaf 2015 voert de gemeente taken uit die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Het gaat hierbij om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

De taakverdeling ziet er sinds 2015 zo uit:

 • Gemeenten: zorg aan huis.
  Gemeenten zorgen voor de ondersteuning en (een klein deel van) de persoonlijke verzorging aan huis. De gemeente betaalt alleen nog de huishoudelijke hulp als u een laag inkomen heeft.
 • Zorgverzekeraars: medische zorg.
  De zorgverzekering regelt medische zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging.
 • Rijksoverheid: langdurige, zware zorg.
  De Wet Langdurige Zorg vervangt de AWBZ. Deze wet is er voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen.

Veranderen

Om inwoners zorg te kunnen bieden, krijgt de gemeente van het Rijk geld. De gemeente kreeg in 2015 in verhouding minder geld om binnen de nieuwe Wmo juist meer zorgtaken uit te voeren. Daarom moest de gemeente veranderen. Voor wat betreft de nieuwe Wmo 2015 gaat het onder andere om de volgende veranderingen:

 • De gemeente ondersteunt alleen nog bij hulp bij het huishouden als u het echt niet kunt betalen en als u het echt nodig heeft.
 • Individuele begeleiding, groepsbegeleiding (dagbesteding) inclusief vervoer en kortdurend verblijf komt als nieuwe taak vanuit het Rijk (AWBZ) naar de gemeente (Wmo).
 • De gemeente biedt vanaf 2015 een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming in hoge zorgkosten aan ter vervanging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer);
 • Het mantelzorgcompliment in de huidige vorm wordt afgeschaft. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Samenlevingsloket:

 • telefoon: (071) 406 50 20

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.

Meer informatie