Veelgestelde vragen over leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een voorziening voor het vervoer tussen huis en school voor leerlingen die niet dichtbij huis naar school kunnen en door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

 • De vorm van de vergoeding waar u misschien recht op heeft, hangt onder andere af van de afstand tot de school en de begeleidbehoefte van uw kind.
 • De vergoeding is alleen voor de afstand tussen het huis en de dichtstbijzijnde – voor uw kind – toegankelijke school.
 • Vervoer naar bijvoorbeeld de naschoolse opvang, wordt niet vergoed.

 • Voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen.
 • Of u recht heeft op leerlingenvervoer hangt van een aantal factoren af.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele handicap. Maar, als een leerling een groot deel van het schooljaar afhankelijk is van een rolstoel en/of krukken vanwege herstel, dan kan een leerling misschien tijdelijk een beroep doen op de voorziening. Dus:

 • Tijdelijke handicap tot 3 maanden? Geen recht op leerlingenvervoer.
 • Tijdelijke handicap die langer dan 3 maanden duurt? De gemeente bekijkt of de leerling recht heeft op vervoer.

Vergoeding van de kosten voor vervoer per (brom-) fiets, eventueel met begeleiding

 • We gaan uit van een kilometervergoeding op basis van de reisregeling binnenland.
 • Om de reisafstand te bepalen, gebruiken de routeplanner van de ANWB met de optie ‘kortste route’; zo stellen we de gemiddelde kilometerafstand vast van zowel de heen- als terugreis.
 • De vergoeding is € 0,09 per kilometer.
 • De vergoeding is nooit meer dan de kosten van openbaar vervoer.

Vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer, eventueel met begeleiding

 • We gaan uit van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer van het woonadres naar de school.
 • Hiervoor gebruiken we de OV Reisinformatie.

Vergoeding van de kosten van eigen vervoer

 • Brengt u uw kind zelf met de auto naar school? Of regelt u zelf ander vervoer? Dan hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking zou komen. Bijvoorbeeld: uw kind komt in aanmerking voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dit bedrag. Zou uw kind met aangepast vervoer naar school worden gebracht, dan kan een kilometervergoeding worden verstrekt. Vanaf het schooljaar 2020 - 2021 wordt € 0,39 per kilometer vergoed voor de kilometers dat de leerling in de auto zit. Voor het schooljaar 2021-2022 wordt € 0,19 per kilometer vergoed voor de kilometers dat de vervoerder in de auto zit.
 • Vervoert u meerdere kinderen - die een vergoeding voor leerlingenvervoer van de gemeente ontvangen - tegelijk? Dan ontvangt u een kilometervergoeding voor één leerling. De vergoedingen van leerlingenvervoer voor de overige kinderen komen hiermee te vervallen.

Vergoeding van de kosten van aangepast vervoer

Als na beoordeling blijkt dat uw kind met het openbaar vervoer niet binnen de gestelde reistijd op school kan zijn, of door een beperking niet (ook niet onder begeleiding) met openbaar vervoer kan reizen, kunnen we besluiten aangepast vervoer toe te kennen. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, maar regelt de gemeente het vervoer. De leerlingen worden met (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school gebracht. De eisen voor aangepast vervoer zijn:

 • de leerling kan niet met het openbaar vervoer reizen, ook niet onder begeleiding, door een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap OF
 • de reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan 90 minuten en de reistijd kan met aangepast vervoer tot 50% of minder worden teruggebracht
 • de leerling heeft begeleiding nodig en de begeleider is meer dan 45 minuten (voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) of 1 uur (voor basisonderwijs) per enkele reisafstand onderweg
 • bij eenoudergezinnen: tegelijkertijd worden een of meer andere kinderen uit het gezin naar een andere school gebracht OF
 • de alleenstaande ouder is op medische gronden niet in staat te begeleiden.

Bij een meeroudergezin is het hebben van (betaalde) werkzaamheden van één of meerdere ouders geen reden om aangepast vervoer toe te kennen. 

 • De ouders/verzorgers zijn altijd verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kinderen. 
 • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de aanvraag voor leerlingenvervoer.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvraag binnen 8 weken. Deze termijn kan verlengd worden tot 12 weken.

Als de leerling wordt vervoerd met aangepast vervoer (busje):

 • De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer.
 • De vervoerder is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het vervoer.
 • De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Als een kind zich misdraagt, kan het gebeuren dat hij/zij niet meer mee mag in het vervoer.
 • De vervoerder is alleen verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het vervoer als de schuld bij het bedrijf of de chauffeur ligt.
 • De school is verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen als de taxi aankomt en bij het in- en uitstappen.

Begeleiding is als eerste een taak van de ouders of verzorgers. Blijkt dat zij niet kunnen begeleiden, dan moeten zij zelf voor een oplossing zorgen, bijvoorbeeld door een oppas, buren of familie in te schakelen.

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding en welke vorm van vervoer, is een besluit van de gemeente. De gemeente neemt het besluit vanuit de regels die staan in de verordening leerlingenvervoer gemeente Katwijk.

 • vervoer naar buitenschoolse opvang of oppasadres
 • vervoer naar dagbehandeling of therapeut
 • vervoer naar dokter of ziekenhuis
 • vervoer naar een logeerhuis
 • vervoer naar het werkadres van de ouder/verzorger
 • vervoer naar (sport)clubs of zwembad
 • vervoer buiten de schooltijden

Leerlingenvervoer wordt alleen vergoed voor het vervoer van en naar het woonadres en de school van de leerling.

Voor vervoer naar bijv. de buitenschoolse opvang kunt u informatie opvragen bij de organisatie waar deze voorziening onder valt.

 • Leerlingen die door een medische of sociale indicatie een dagcentrum bezoeken (bijvoorbeeld een Boddaert Centrum), kunnen in aanmerking komen voor de voorziening.
 • De leerling moet dan wel de dichtstbijzijnde toegankelijke school bezoeken.
 • Het vervoer van huis naar school en het vervoer van school naar het dagcentrum worden vergoed.
 • Hierbij gelden dezelfde eisen voor de reisafstand zoals genoemd in de verordening.
 • Het vervoer van het dagcentrum naar huis valt niet onder het leerlingenvervoer.

 • Weekend- en vakantievervoer is alleen mogelijk als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft en speciaal onderwijs volgt, bijvoorbeeld onderwijs voor dove kinderen.
 • Doorslaggevend is de directe relatie tussen het verblijf in een internaat of pleeggezin en het volgen van passend onderwijs.
 • De ouders kunnen in de gemeente waar zij wonen weekendvervoer aanvragen.

 • Als de stage onderdeel van het onderwijsprogramma is en de leerling krijgt leerlingenvervoer, dan is leerlingenvervoer naar het stageadres mogelijk.
 • Ook hierbij geldt dat de afstand tussen huis en de school of het stageadres 6 kilometer of meer moet zijn.
 • Is het stageadres dichter bij huis dan 6 kilometer, dan wordt het leerlingenvervoer door de gemeente niet vergoed.

Ouders kunnen vanaf het moment dat hun kind 4 jaar is geworden leerlingenvervoer aanvragen.

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die zijn toegelaten tot een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, ongeacht hun leeftijd.

 • Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 8 tot 12 weken.
 • Levert u het aanvraagformulier volledig ingevuld en voorzien van alle bijlagen in bij voorkeur voor 1 mei en uiterlijk voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, en komt u in aanmerking voor een vergoeding of vervoer, dan ontvangt u hierover met ingang van het nieuwe schooljaar een besluit.
 • Aanvragen die na 1 juni binnen komen, handelen wij af op volgorde van binnenkomst.
 • Zolang u geen bericht heeft ontvangen, zorgt u zelf voor het vervoer van uw kind naar school en weer naar huis.
 • Uw kind is via de leerplichtwet leerplichtig. Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen.

 • U vraagt het leerlingenvervoer aan als uw kind nieuw is in het leerlingenvervoer. Zo kunnen we vaststellen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
 • Als uw kind al bekend is in het leerlingenvervoer vraagt u opnieuw leerlingenvervoer aan voor het schooljaar waarover nog geen leerlingenvervoer is toegekend. Heeft u bijvoorbeeld leerlingenvervoer toegekend gekregen over schooljaren 2019/2020 tot en met 2020/2021 dan vraagt u weer aan voor het schooljaar 2021/2022.  
 • Stuur uw aanvraag in voor 1 mei, voorafgaand aan het schooljaar waar het over gaat.
 • U kunt uw aanvraag digitaal doen: hulpvraag melden

Stuurt u uw aanvraag niet op tijd in, dan kan het gebeuren dat uw aanvraag niet voor de start van het nieuwe schooljaar is behandeld.

Sommige kinderen komen in aanmerking voor meerjarig leerlingvervoer. Dit kan blijken uit de aanvraag. Hoe lang meerjarig leerlingenvervoer van toepassing is, verschilt per kind per aanvraag. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u hierover automatisch bericht.

 • Beide ouders dienen afzonderlijk een aanvraag in bij de gemeente waar zij wonen voor de dagen dat hun kind doordeweeks bij hen verblijft.
 • Het gaat hierbij om de verblijfplaats van de leerling, niet op welk adres de leerling staat ingeschreven.
 • Beide aanvragen worden getoetst door de gemeente waar de aanvragen worden ingediend. Er wordt onder meer gekeken of er sprake is van een woning in de zin van de verordening, of de school wel de dichtstbijzijnde toegankelijke is en of de afstandsgrens van 4 of 6 kilometer of meer van toepassing is.
 • Het komt voor, dat slechts voor één van beide woonadressen aanspraak op leerlingenvervoer kan worden gemaakt, doordat de school niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school is vanuit beide adressen.

Verblijft uw kind vanwege omstandigheden tijdelijk ergens anders, dan moet u direct contact opnemen met de gemeente om te overleggen wat er met het vervoer moet gebeuren.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via tel. 071 406 50 00 en geef de volgende veranderingen meteen aan ons door:

 • u gaat verhuizen
 • uw kind verandert van school
 • de gezondheidssituatie van uw kind verandert
 • u brengt uw kind zelf naar school.

Al deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding of het type vervoer waarvoor u een vergoeding ontvangt. Hoe sneller u deze wijzingen meldt, des te groter is de kans dat uw eventuele nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer op tijd is verwerkt en aanpassingen zijn geregeld.

U brengt uw kind met de auto naar school

 • Vanaf het schooljaar 2021 - 2022 is de vergoeding € 0,19 per gereden kilometer
 • Dit geldt voor 2x heenreis en 2x terugreis.
 • Het totaal aantal kilometers wordt berekend op basis van de kortste route van de routeplanner van de ANWB.

U brengt uw kind met de fiets naar school

 • De vergoeding is op basis van de Reisregeling Binnenland van € 0,09 per kilometer.
 • Ook de fietskilometers van de begeleider worden vergoed.
 • Het totaal aantal kilometers wordt berekend op basis van de routeplanner van de ANWB.

Maakt u aanspraak op openbaar vervoer en kiest u ervoor om uw kind zelf te vervoeren, dan maakt u aanspraak op een vergoeding op basis van openbaar vervoer.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van die brief een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u schrijft dat u het niet eens bent met de beschikking en waarom niet. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
Gemeente Katwijk
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 589
2220 AN Katwijk

In het bezwaarschrift staat de datum, uw naam, uw adres, uw handtekening en legt u uw bezwaren uit. Ook vermeldt u ons kenmerk van de brief of stuurt u een kopie van deze brief mee.

Klachten geeft u door aan Noot Personenvervoer via het serviceformulier. U vindt dit op de website van Noot.

Komt u er niet uit met Noot Personenvervoer? Neem dan contact op met de gemeente, tel. 071 406 50 00.

Het leerlingenvervoer wordt vanaf 1 augustus 2019 verzorgd door Noot Personenvervoer.

De bus hoeft niet te wachten als de leerling niet op tijd klaar staat. Zorg ervoor dat uw kind op de afgesproken tijd klaar staat.

 • De chauffeur begeleidt de leerlingen tijdens het vervoer.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen tijdens het vervoer; er mogen geen ongeregeldheden ontstaan. 
 • Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, dan zorgen de ouders hiervoor. De gemeente stelt een zitplaats ter beschikking.
 • Zorgen de ouders niet voor deze begeleiding, dan kan de gemeente besluiten het vervoer van de leerling te stoppen.

Nee, het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijden zoals die in het schoolplan staan. Bij de start van het schooljaar wordt op basis van deze gegevens een vervoersplan gemaakt waarbij het vervoer van leerlingen zoveel mogelijk wordt gecombineerd.

 • Als uw kind ziek is, moet u dat op tijd doorgeven aan de vervoerder. Dit voorkomt dat de vervoerder voor niets bij u aan de deur komt.
 • Als uw kind beter is, geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de vervoerder. Dan wordt u kind weer in de route opgenomen.
 • Ook moet u de ziek- en betermelding zelf doorgeven aan de school.

Dan zorgt u zelf voor vervoer naar huis.

 • Voor het aangepast vervoer geldt geen algemene maximum reistijd. We proberen de reistijd zo kort mogelijk te houden, maar houden daarbij wel rekening met de beschikbare financiële middelen. Zo kan het leerlingenvervoer efficiënter worden uitgevoerd door bijvoorbeeld het combineren van leerlingen.
 • Vertraging door bijvoorbeeld files wordt niet in de reistijd meegerekend.
 • De vervoerder probeert de reistijd zo kort mogelijk te maken.
 • Soms kan, afhankelijk van leeftijd of handicap van de leerling, een maximale reistijd bestaan.

U kunt bij Noot Personenvervoer uw vragen stellen over het vervoer, de planning van de ritten en de busjes: