Logo gemeente Katwijk

Vergunning aanvragen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt. De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in 1 omgevingsvergunning.

Houd er rekening mee dat de gemeente tijd nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen. Is de bouw of verbouw (met vergunning) afgerond, dan moet u dat ook weer bij de gemeente melden. Kijk eerst in het bestemmingsplan of wat u wilt ook mogelijk is. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Heb ik een vergunning nodig?

Gaat u bouwen of verbouwen, doe dan de vergunningcheck. Een online service voor particulieren en bedrijven, waarmee u in 3 stappen weet waar u aan toe bent. Bij het omgevingsloket kunt u niet alleen de vergunningcheck uitvoeren, maar ook een aanvraag indienen.

Afspraak maken omgevingsvergunning en (ver)bouwen

Heeft u vragen over bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een bestemmingsplan of wilt u  een omgevingsvergunning inzien? Maak dan een afspraak.

Ter voorbereiding op de afspraak neemt een medewerker van het team Vergunningen contact met u op.

Waar vraag ik een vergunning aan?

U vraagt een omgevingsvergunning online bij het Omgevingsloket:

Wanneer is mijn aanvraag compleet?

Voor het indienen van een complete aanvraag voor een omgevingsvergunning hebt u dit nodig:

Checklist omgevingsvergunning

 • Eenaanvraagformulier. Vraagt u de vergunning aan via het omgevingsloket? Dan wordt deze automatisch samengesteld.
 • Bouwkundige tekeningen. Bijvoorbeeld plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, geveltekeningen en doorsnedes.
 • Productinformatie (als u dit hebt).
 • Detailtekeningen. Dit zijn bouwkundige tekeningen op een grotere schaal (1:2, 1:5 of 1:10). Op de tekening wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten.
 • Foto’s. Bijvoorbeeld van de achtergevel, het dak, een zelfde bouwwerk in de buurt .
 • Bouwbesluitgegevens , als dit nodig is bij uw aanvraag. Bijvoorbeeld: ventilatie, brandwerendheid en constructie gegevens.
 • Situatietekening met daarop het bouwwerk waar u een vergunning voor aanvraagt, ten opzichte van de perceelgrens. Meer informatie over het perceel vindt u op de website van het kadaster.

Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van ons welke gegevens ontbreken. U kunt uw aanvraag dan aanvullen.

Hoe lang duurt het voor ik een vergunning krijg?

Hoe lang het duurt voor u uw omgevingsvergunning krijgt, hangt af van het werk waarvoor u een vergunning vraagt. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • De meest aanvragen zijn eenvoudig. Bij een eenvoudige aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.
 • Sommige aanvragen zijn niet zo snel af te handelen. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en voor een aanvraag die niet mag volgens het geldende bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 26 weken (dat is een half jaar).

Voor alle aanvragen geldt:

 • De beslistermijn start de dag na ontvangst van de aanvraag.
 • De beslistermijn wordt langer als bij de afhandeling blijkt dat u nog aanvullende stukken moet leveren.
 • De beslistermijn mag eenmaal met zes weken worden verlengd.
 • De beslissing kan langer duren als hiervoor goede redenen zijn. Bijvoorbeeld als aanhouden in uw belang is of er wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Meer informatie

Wilt u weten hoe lang de afhandeling van uw aanvraag duurt? Neem dan contact op met medewerkers van de afdeling Ruimte en Veiligheid.

 • telefoon (071) 406 50 00

Soms geen welstandstoets

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor:

 • kozijnwijzigingen
 • kunstwerken
 • wijzigingen binnen het bouwwerk zonder gevolgen voor het uiterlijk van een bouwwerk
 • dakkapellen als deze minimaal 0,5 meter dakvlak vrijhouden.  Bij meerdere dakkapellen moet er een tussenruimte van minimaal 1 meter overblijven.
 • vlaggenmasten
 • dakramen
 • rolluiken
 • zonnepanelen

Dan wordt uw aanvraag niet meer getoetst door de welstandscommissie. Dit geldt niet voor een aanvraag voor een monument.

Bodemenergiesystemen

 • Voor open bodemenergiesystemen vraagt u een vergunning aan bij de provincie.
 • Voor gesloten systemen groter dan 70 kW bodemzijdig vermogen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.
 • Kleinere gesloten systemen moet u officieel melden bij de gemeente, maar:
  • ligt een klein gesloten systeem in een interferentiegebied, dan moet u een vergunning aanvragen.

Melden of vergunning aanvragen kan via:

Interferentiegebied Valkenburg

Een interferentiegebied wordt aangewezen door de gemeente. Het is een gebied waar veel bodemenergiesystemen worden verwacht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Project Locatie Valkenburg. Als er veel bodemenergiesystemen dicht bij elkaar worden geplaatst, kan er interferentie (storing) ontstaan.

Wilt u in dit gebied een bodemenergiesysteem plaatsen, dan moet u daar een vergunning voor aanvragen.

In onderstaande afbeelding ziet u om welk gebied het gaat.

Legeskosten

Voor het aanvragen van een vergunning moeten legeskosten betaald worden. Ieder aanvraag is uniek. Hoeveel leges u betaalt, is afhankelijk van wat er nodig is om uw aanvraag af te handelen. Dit wordt pas duidelijk tijdens het behandelen van een aanvraag. Er kan vooraf niet berekend worden hoeveel leges u precies gaat betalen. Er kan wel een indicatie van de legeskosten gegeven worden.

Vanaf pagina 8 staan de legeskosten vermeld die worden berekend bij een aanvraag omgevingsvergunning.

Bekendmaking

Na uw vergunningaanvraag maakt de gemeente Katwijk uw plannen bekend via de plaatselijke krant en kan er eventueel bezwaar aangetekend worden. Daarna toetst de gemeente uw (ver)bouwplan en laat u weten of u een vergunning krijgt.
Vergunningaanvragen worden ook op deze website geplaatst.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente ? Dan kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld, als de gemeente uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijst. U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken indienen.