Logo gemeente Katwijk

Vragen en antwoorden over Katwijkerbroek 8

Op Katwijkerbroek 8 zal het verhuurbedrijf Homeflex een tijdelijke logiesaccomodatie bouwen voor arbeidsmigranten. Hierover heeft de gemeente met alle betrokkenen, zoals de omwonenden, diverse keren gecommuniceerd, onder meer tijdens bijeenkomsten. In dit stuk staan de vragen en antwoorden over de vergunningaanvraag. De gemeente heeft hierover steeds nauw overlegd met de wijkraden van Katwijk aan den Rijn en van Valkenburg.

Dit is wat de gemeente kan vertellen: 

1. Is Katwijkerbroek een initiatief van de gemeente Katwijk?

Nee. De grondeigenaar en het verhuurbedrijf Homeflex hebben het plan ontwikkeld. De gemeente toetst of het voldoet aan wet- regelgeving.

2. Is Katwijkerbroek de eerste logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten in Katwijk?

Nee. Al sinds vele jaren verblijven er arbeidsmigranten in voormalig hotel Den Hollander in Rijnsburg. Dit verloopt uitstekend en er zijn absoluut geen klachten van omwonenden.

3. Waarom moet er huisvesting voor arbeidsmigranten komen?

De regering heeft de gemeente Katwijk opdracht gegeven om voor 500 arbeidsmigranten NIEUWE huisvestigingsplaatsen te realiseren. Dit komt bovenop het aantal arbeidsmigranten dat hier al verblijft.

4. Waarom is het huisvesten van arbeidsmigranten zo belangrijk?
 • a. Er is een economisch belang: een aantal (grote) bedrijven kan niet blijven bestaan zonder deze werknemers. En dat zou dan ook gevolgen hebben voor de autochtone werknemers.
 • b. Een veiligheidsbelang: Deze mensen zijn hier al. Als de huisvesting voor deze tijdelijke buitenlandse werknemers niet ordentelijk wordt geregeld, is juist dan de kans op onveilige situaties groot.
 • c. Humaan belang: zolang de huisvesting niet goed is geregeld doen zich situaties voor die vanuit menselijk perspectief gewoon niet kunnen.

Het bedrijf Homeflex heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van tijdelijke logiesgebouwen voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein Katwijkerbroek. Katwijk ontvangt al vele jaren arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten komen uit de EU, komen om hier te werken en gaan daarna meestal weer terug. Deze werknemers doen veelal werk dat Nederlanders niet willen doen. Een aantal (grote) bedrijven kan niet blijven bestaan zonder hen. Zij wonen en werken tijdelijk in Katwijk en leveren daarmee een bijdrage aan de lokale economie. De arbeidsmigranten hebben recht op passende huisvesting.

5. Zijn er geen werkeloze Katwijkers om het werk te doen?

Het uitzendbureau zoekt en kiest de mensen; regelt het transport en de behuizing. Het uitzendbureau heeft een data base met kandidaten en hun mogelijkheden. De werkgever hoeft geen selectie te doen naar de geschikte kandidaten, de mensen worden aangeleverd op afspraak en voor het aantal uren dat is afgesproken. De werkgever hoeft alleen maar te betalen. Mensen uit een uitkering aan een baan helpen is echter veel lastiger. De gemeente doet er alles aan om ook een “data base” op te zetten om bij kandidaten na aanvraag van de uitkering, direct over te gaan op WERK mogelijkheden. De gemeente voert gesprekken met bedrijven in Katwijk om de mogelijkheden van mensen met een uitkering toe te lichten en de bedrijven te interesseren om die mensen aan te nemen.

6. Wat zijn arbeidsmigranten en waar komen ze vandaan?

Het zijn mensen uit de EU die in Nederland komen werken, omdat ze in hun geboorteland geen werk kunnen krijgen. Er is echter wel werk in Nederland. Zonder deze buren uit de EU zouden een aantal Nederlandse bedrijven niet meer kunnen functioneren.

7. Hoeveel arbeidsmigranten huisvest de gemeente nu? En waar?

In de gemeente Katwijk zijn arbeidsmigranten tot nu toe gehuisvest in flats, woningen en in hotel Den Hollander. Het zijn er waarschijnlijk 810. 

8. Bij welke bedrijven in Katwijk werken arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten werken o.a. voor bedrijven bij Flora Holland; bij Heemskerk en bij Ouwehand en Van der Plas.

9. Welke rechten en plichten hebben arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten hebben het recht hier te zijn en te werken. Het is verplicht je in te schrijven bij de gemeente als je hier langer dan vier maanden bent of denkt te blijven. Arbeidsmigranten hebben recht op een passend salaris en betalen daarover belasting en sociale lasten.

10. Hebben arbeidsmigranten uit de EU recht op een woning in Nederland?

Als men zich permanent in Nederland vestigt, dan hebben zij dezelfde rechten als een Nederlander. Dus bijvoorbeeld recht op een sociale huurwoning.

11. Wat is nu het verschil tussen arbeidsmigranten, asielzoekers en statushouders?

Arbeidsmigranten komen uit de EU en die komen hier om te werken en gaan daarna meestal weer terug.

Asielzoekers zijn vluchtelingen waarover nog besloten moet worden of ze terug moeten of mogen blijven.

Statushouders zijn asielzoekers die een vergunning hebben om te mogen blijven.

12. Komen er statushouders te wonen?

Nee.

13. Worden in buurgemeenten arbeidsmigranten gehuisvest?

Ja. De regering heeft de regio Holland Rijnland de opdracht gegeven voor 4000 arbeidsmigranten NIEUWE huisvestingsplaatsen te realiseren. Zo hebben de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout honderden arbeidsmigranten gehuisvest in recreatieparken, hotels en woningen in de dorpen. In Noordwijkerhout moeten er 126 NIEUWE huisvestingsplaatsen bijkomen en in Teylingen 287 NIEUWE huisvestingsplaatsen.

14. Welke locaties zijn in de gemeente Katwijk onderzocht?

In de gemeente Katwijk zijn de locaties Tulpstraat 15 en Vinkenweg 7 onderzocht. In een tweede ronde is onderzoek gedaan naar de Barakken, het Vliegkamp en de Elsgeesterweg. Geen van deze locaties heeft geleid tot een ontwikkeling. 

15. Waarom kunnen er geen arbeidsmigranten in de Barakken worden gehuisvest?

De Barakken zijn eigendom van het Rijk en het Rijk wil de Barakken verkopen. Om hier arbeidsmigranten te huisvesten moet de gemeente eerst de Barakken kopen en daarna grondig verbouwen. De wanden zijn enkelsteens, de ramen hebben enkelglas, de infrastructuur voor kabels en leidingen is fors verouderd enz. Alles bij elkaar is dit heel erg duur en daarom is huisvesting van arbeidsmigranten financieel niet haalbaar op deze locatie.

16. Waarom kunnen er geen arbeidsmigranten worden gehuisvest op het voormalige vliegveld?

Op het voormalig vliegveld zijn in de legeringsgebouwen én op een tijdelijke locatie in totaal ongeveer 1200 asielzoekers gehuisvest. Deze plek sluit enerzijds niet aan bij de beleidsregels voor het huisvesten van arbeidsmigranten - namelijk het zo veel mogelijk huisvesten van arbeidsmigranten binnen bestaand stedelijk gebied. Anderzijds worden voor de locatie op het voormalig vliegveld door de huidige eigenaar RVOB, andere ontwikkelingen voorzien die niet stroken met (langdurige) huisvesting voor arbeidsmigranten.

17. Waarom is de locatie Katwijkerbroek nu in beeld? En waar precies?

De locatie Katwijkerbroek is aangereikt door de eigenaar van het betreffende perceel. De huisvesting wordt geregeld door een particuliere partij. Dat doet de gemeente niet zelf. Ook de grond is niet van de gemeente. De grondeigenaar heeft zijn grond aangeboden aan de huisvester Homeflex. De gemeente heeft een eerste ruimtelijke toets gedaan en daaruit blijkt dat de vergunning kan worden verleend.

Kaart

18. Waarom komt deze huisvesting in Katwijkerbroek en niet elders in de gemeente?

In Katwijkerbroek heeft zich een ondernemer gemeld die samen met Homeflex de huisvesting wil realiseren. In Katwijk aan Zee wonen veel arbeidsmigranten in de “Rooie Buurt”, waar zij huizen huren van Dunavie. In Rijnsburg wonen circa 80 arbeidsmigranten aan de Sandtlaan en tientallen verspreid over het hele dorp.

19. Betaalt de gemeente de huisvesting?

Nee. De gemeente betaalt helemaal niets aan deze huisvesting. De huisvester, Homeflex, huurt de grond van de eigenaar en bouwt op eigen kosten en voor eigen risico de huisvesting.

20. Kan de gemeente de vergunning weigeren?

De gemeente kan de vergunning niet weigeren als de aanvraag voldoet aan de regels, voorschriften en beleidslijnen die gelden. Wanneer een aanvraag niet past binnen de regels (bestemmingsplan), zoals in dit geval, maar wel binnen ander vastgesteld beleid (Beleidsregel Ruimtelijke Randvoorwaarden huisvesting arbeidsmigranten) kan de gemeente alleen weigeren wanneer aspecten zoals openbare orde en veiligheid in het geding zouden zijn. 

21. Mag deze huisvesting volgens het bestemmingsplan van Katwijkerbroek?

Katwijkerbroek is een bedrijventerrein en logies voor arbeidsmigranten is mogelijk op grond van de vastgestelde ‘Beleidsregel Ruimtelijke Randvoorwaarden huisvesting arbeidsmigranten’, zij het met een Omgevingsvergunning voor tijdelijke afwijking van het gebruik (bestemming). Op de Omgevingsvergunning is de gebruikelijke bezwaarprocedure van toepassing. 

22. De vergunning wordt voor maximaal 10 jaar verleend. Wat gebeurt er daarna?

Na 10 jaar moet het complex worden verwijderd.

23. Moeten de fietspaden en autowegen worden aangepast?
 • a. Voor het stuk straat tussen de twee fietspaden wordt onderzocht of het mogelijk is daar een zogenaamde fietsstraat, auto-te-gast weg, van te maken.
 • b. Onderzocht zal worden of eenrichtingsverkeer mogelijk is. Hier zijn echter ook nadelen aan verbonden, omdat de ervaring is dat men daardoor harder gaat rijden.
24. Er komen meer verkeersbewegingen op Katwijkerbroek. Wordt dat gevaarlijk?

Het aantal verkeersbewegingen zal beperkt blijven, omdat niet alle arbeidsmigranten een auto hebben en omdat niet alle arbeidsmigranten op hetzelfde tijdstip van en naar Katwijkerbroek rijden. De kans is groot dat arbeidsmigranten met busjes van het uitzendbureau rijden, waardoor er minder personenauto’s rijden. Ten opzichte van het bestaande gebruik komen er meer voertuigbewegingen. Heel Katwijkerbroek heeft een bedrijvenbestemming, waarbinnen functies en gebruik voortdurend wijzigen. De verkeerscapaciteit is hierin voorzien

25. Hoe zit het met het parkeren?

Het parkeren gebeurt op het eigen terrein van Katwijkerbroek 8 en dus niet op de openbare weg.

26. Wat doet de gemeente aan beheer en wat doet Homeflex aan beheer?

De gemeente sluit een overeenkomst met Homeflex waarin staat:

 • hoe het beheer moet worden geregeld;
 • hoe zij moeten omgaan met klachten;
 • hoe zij in overleg moeten gaan met omwonenden;
 • hoe de gedragsregels er uit zien.

De gemeente wil dat er dagelijks een beheerder is en neemt daarvoor extra maatregelen om dit te realiseren.

27. Wat doet de wijkregisseur?

De wijkregisseur houdt regelmatig contact met Homeflex, omwonenden en wijkraden.

28. Wat doet de wijkagent?

De wijkagent houdt regelmatig contact met Homeflex, omwonenden en wijkraden. 

29. Hoe betrekt Homeflex de omwonenden bij de logiesaccommodatie?

Homeflex stelt samen met de gemeente een overlegcommissie in met omwonenden, leden van de wijkraden, wijkregisseur en wijkagent om na te gaan of alles goed verloopt en klachten te behandelen

30. Wie is verantwoordelijk voor de mensen die er komen?

Uitzendbureaus huren de logiesaccommodatie van Homeflex en sturen de mensen ernaartoe. Zij zijn dus verantwoordelijk voor de mensen die er verblijven. Voor toezicht rondom de logiesaccommodatie is er een camerasysteem dat Homeflex op afstand kan bedienen.

31. Waarom 64 huisvestingsplaatsen op Katwijkerbroek 8?

De beleidsregel zegt hierover: in bijzondere gevallen, ter bestrijding van leegstand van kantoorpanden, maatschappelijk vastgoed, bedrijfsgebouwen e.d. mag de voorziening groter zijn dan 20 bedden. Deze locaties komen niet zonder meer in aanmerking voor huisvesting voor arbeidsmigranten, maar worden afzonderlijk getoetst op ruimtelijke en maatschappelijke wenselijkheid.

Het perceel Katwijkerbroek 8 staat al heel lang leeg. Het hergebruik van de locatie voor de vestiging van een logiesaccomodatie voor arbeidsmigranten is een maatschappelijk verantwoorde invulling en geeft een economische impuls aan het bedrijventerrein. Om te komen tot een haalbare business case voor Homeflex, dus een logiesaccommodatie die goed verzorgd is en voor Homeflex en Van der Marel ook nog iets oplevert, is een omvang van 64 bedden nodig. Voor minder gaat het niet. De locatie is ruim genoeg voor een dergelijke logiesaccommodatie met parkeren en fatsoenlijk ingerichte buitenruimte. De grootte van de accommodatie maakt een beheerderfunctie zinvol.

De opgave voor de gemeente Katwijk is 500 huisvestingsplaatsen voor eind 2018 en dit aantal draagt daartoe bij. De omvang van 64 bedden valt binnen de Richtlijn Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland 2013. In deze richtlijn, waaronder ook het toetsingsdeel, valt de omvang van toegelaten huisvesting binnen een omvang van maximaal 100 bedden. Pas wanneer sprake van meer dan 100 bedden wordt gesproken van een grootschalige huisvesting en is een aparte afweging noodzakelijk.

32. De huidige uitstraling van Katwijkerbroek wordt als onveilig ervaren. Kunnen Homeflex en de gemeente daar nu al iets aan doen?

De gemeente zorgt voor een beheerder voor 20 uur per week: vooral ’s avonds en in het weekend; de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) zullen extra alert zijn op de gang van zaken op Katwijkerbroek; de gemeente zal eraan werken om samen met de ondernemers de openbare ruimte netter en beter te maken. Ook Homeflex is actief op dit gebied: er is cameratoezicht en er worden twee wekelijkse onaangekondigde controles gehouden.

33. Is het huisvesten op een bedrijventerrein niet onveiliger omdat er niets te doen is en er minder sociale controle is?

Nee het is niet onveiliger dan in een woonstraat. Het gebruik van woningen in woonstraten kan soms tot overlast leiden: parkeerproblemen, lawaai op straat vanwege overbewoning etc. Bij een georganiseerde accommodatie zoals op Katwijkerbroek is er voor iedereen voldoende privacy en er is ruimte om te parkeren. Bovendien is het goed mogelijk om beheer te organiseren, hetgeen ook gebeurt.

34. Betekent het huisvesten op een bedrijventerrein geen belemmering voor toekomstige nieuwe bedrijven daar?

Nee. En wel om 2 redenen:

 • a. het is geen wonen, maar een logiesaccommodatie en dat leidt niet tot belemmering in het functioneren van de bedrijven die er zijn of voor nieuwe bedrijven;
 • b. het is een tijdelijk ander gebruik van de bestemming voor maximaal tien jaar, daarna moet de accommodatie weg. Het terrein Katwijkerbroek 8 is dan weer volledig te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten.
35. Waarom regelt de gemeente het beheer en wie betaalt dat?

De gemeente Katwijk regelt beheer omdat zij van verschillende kanten signalen krijgt dat de bewoners rondom de logiesaccommodatie hun zorg hebben uitgesproken over het feit dat midden op het bedrijventerrein 64 arbeidsmigranten komen. Om aan deze zorgen tegemoet te komen, zal de gemeente een beheerder aanstellen. Het is een werkervaringsplek voor iemand met een bijstandsuitkering. Zo kan iemand uit de bijstand aan de aan de slag en wellicht doorgroeien naar een volgende stap op arbeidsmarkt.

De gemeente ondersteunt deze aanpak door het aanstellen van een beheerder. Deze beheerder is op het terrein aanwezig. De gemeente sluit ook een gebruikersovereenkomst waarin afspraken over o.a. leefregels worden gemaakt. De gemeente ziet toe op de nakoming van die afspraken en zal indien nodig handhavend optreden.

36. Waarom geen logiesaccommodatie direct naast de grote bedrijven die de arbeidsmigranten inhuren?

De grote bedrijven huren de arbeidsmigranten en betalen daarvoor. In die betaling zit tegelijkertijd de vergoeding voor het uitzendbureau om de mensen te huisvesten. De grote bedrijven houden zich niet bezig met de huisvesting, maar laten dat doen door de uitzendbureaus. Die uitzendbureaus moeten dan aan de slag om voor hun mensen huisvesting te organiseren.

37. Hoe hard kan de gemeente eisen stellen aan de inrichting van het gebied en de handhaving op overlast?

Een goede ruimtelijke inpassing is een van de voorwaarden die moet zijn vervuld om de gevraagde vergunning te verlenen. Dit is dus zeer hard. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de locatie van de logiesaccommodatie en daarvoor is Homeflex verantwoordelijk en niet Van der Marel.

Het voorkomen en handhaven van m.b.t. overlast is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van Homeflex en ook van het uitzendbureau dat daar de mensen onderbrengt. Homeflex doet dit door een accommodatie van goede kwaliteit te leveren, waar mensen privacy hebben met een eigen slaapkamer; er is een wifi verbinding en een satelliet tv. Het uitzendbureau heeft afspraken met de arbeidsmigranten over hun gedrag en bij wangedrag is het gebruikelijk dat het uitzendbureau ingrijpt en de arbeidsmigrant terugstuurt. De gemeente ondersteunt deze aanpak door het aanstellen van een beheerder in het kader van een garantiebaan. Deze beheerder is op het terrein aanwezig. De gemeente sluit ook een gebruikersovereenkomst waarin afspraken over o.a. leefregels worden gemaakt. De gemeente ziet toe op de nakoming van die afspraken en zal indien nodig handhavend optreden.

38. Welke maatregelen kan de gemeente nemen bij het niet opvolgen van de eisen? Sluiten van de logiesaccommodatie?

De gemeente sluit met Homeflex, want die is de exploitant, een gebruikersovereenkomst. Hierin staan afspraken die Homeflex en gemeente maken over het gebruik van de locatie en accommodatie. Hierbij gaat het onder meer om bereikbaarheid voor bewoners bij klachten; huisregels voor de arbeidsmigranten (geluid, drugs, alcohol, sleutelen aan voertuigen); overlegcommissie met omwonenden, politie, gemeente en een dwangsom bij het niet naleven van de afspraken. Het sluiten van de logiesaccommodatie is een mogelijkheid, maar daarvoor is altijd een besluit van de burgemeester noodzakelijk

39. Kan Homeflex over 9 jaar weer een vergunning voor een nieuwe periode van 10 jaar aanvragen?

Tijdens de informatiebijeenkomst is ervan uitgegaan dat de termijn van de vergunning afloopt na 10 jaar. Juridisch blijkt dat de vergunning inderdaad afloopt na deze periode, maar dat het mogelijk is om te verlengen tot maximaal 15 jaar. De gemeente heeft de bevoegdheid te verlengen, maar zal t.z.t. bij het verzoek tot verlenging van de tijdelijke instandhoudingstermijn moeten beoordelen of het dan ruimtelijk gezien nog steeds aanvaardbaar is. Dat zal dan tegen die tijd moeten worden beoordeeld.

40. Kan een (2e) inspraakmoment worden georganiseerd voor de raad als alle informatie én het definitieve ontwerp inclusief de eisen en afspraken voorhanden zijn?

Het college zal de raad informeren voor dat er een besluit over het verlenen van de Omgevingsvergunning wordt genomen.

41. Is het de gemeenteraad die uiteindelijk besluit over de vergunning?

Het college maakt een voorstel (voorgenomen besluit) en heeft dat voorgelegd aan de gemeenteraad op 17 maart 2016. Daarna heeft het college de balans opgemaakt. De vergunningaanvraag heeft aan alle juridische voorwaarden voldaan, zodat de vergunning is verleend.

42. Kijkt de provincie mee met het proces?

Het beleid voor huisvesting arbeidsmigranten sluit aan bij provinciaal beleid en ook bij de omgevingsvergunning is gekeken of die aansluit bij provinciaal beleid.

Dit is wat Homeflex kan vertellen:

1. Hoe wordt de huisvesting vormgegeven?

Er komen 16 units. Elke unit biedt ruimte aan vier personen. De units worden gestapeld en zo ontstaat er een begane grond met een etage daarop.

2. Wat is de indeling van een woning?

De woning bestaat uit twee helften. De ene helft heeft vier slaapkamers en de andere helft heeft een badkamer/wc en woonkamer/keuken. De deuren van de slaapkamers komen uit in de woonkamer/keuken. Het concept van Homeflex creëert een situatie die uitnodigt tot maatschappelijk gewenst gedrag van de arbeidsmigranten: iedere werknemer heeft zijn eigen kamer, een keurige woonkamer met TV, waarop zenders uit eigen land zijn te ontvangen. Door een goede kwaliteit woning en privacy voor de individuele werknemer, ontstaat er een positieve sfeer, waardoor er zelden problemen ontstaan.

3. Hoe is het dagelijks toezicht?

Er komt een beheerder die er dagelijks is. De gemeente neemt hiervoor extra maatregelen.

4. Hoeveel personen in een wooneenheid?

Vier.

5. Mannen en vrouwen in een wooneenheid?

Mannen en vrouwen hebben een aparte wooneenheid.

6. Wat gebeurt er als een bewoner zich niet aan de afgesproken gedragsregels houden?

Homeflex meldt dit bij het betreffende uitzendbureau en de bewoner wordt door het uitzendbureau onmiddellijk uit zijn/haar kamer gezet. De gemeente zorgt voor een beheerder, vooral in het weekend.

7. Hoe controleert Homeflex de huizen?

Homeflex heeft 3 clustermanagers en elke manager moet eens per 2 weken al zijn huizen hebben gecontroleerd. Als aanvulling hierop komt er een beheerder.

8. Worden er ook kinderen gehuisvest?

Nee.

9. Alleen Poolse arbeidsmigranten?

Nee, de grootste groep bestaat wel uit Polen en daarnaast ook mensen uit andere landen in Oost Europa.

10. Hoe lang staan deze wooneenheden op Katwijkerbroek?

De wooneenheden staan maximaal 10 jaar op Katwijkerbroek.

11. Hoelang blijven de arbeidsmigranten op Katwijkerbroek?

De arbeidsmigranten verblijven gemiddeld ongeveer 6 maanden op Katwijkerbroek. Zij gaan dan terug naar huis, omdat het werk erop zit of zij gaan naar een andere plek om te werken en worden daar gehuisvest.

12. Wat te doen bij calamiteiten?

Homeflex is 24 uur per dag en 7 dagen bereikbaar. Clustermanager neemt contact op. Er moet dus iets zijn wat echt niet kan wachten tot de andere dag of na het weekend. Als aanvulling hierop komt er een beheerder.

13. Hoe vaak heeft Homeflex problemen met de huurders waar de politie bij moet komen?

Op de 1600 mensen die in woningen van Homeflex verblijven is dat 2 tot 3 keer per jaar. Ook binnen Katwijk bestaat diezelfde ervaring: de arbeidsmigranten die verblijven in hotel Den Hollander in Rijnsburg geven geen enkel probleem.

14. Hoe zit het met de klachten over overlast door arbeidsmigranten?

De klachten over overlast kwamen altijd door overbewoning (teveel mensen op een kamer en in een huis) en het gebrek aan privacy. Door iedereen een eigen kamer te geven van goede kwaliteit is er geen overlast meer. De klachten van overlast komen niet van georganiseerde locaties voor huisvesting, zoals hotel Den Hollander in Rijnsburg. De accommodatie op Katwijkerbroek is daarmee vergelijkbaar.

15. Reageert de clustermanager wel bij calamiteiten?

Ja. De clustermanager reageert altijd.

16. Wie betaalt de huur aan Homeflex?

De huur voor de kamers wordt aan Homeflex betaald door het uitzendbureau dat de kamers huurt t.b.v. zijn uitzendkrachten, de arbeidsmigranten. De huur wordt afgetrokken van het salaris dat de arbeidsmigranten ontvangen van het uitzendbureau.

17. Aan wie worden de units van Homeflex verhuurd (verschillende werkgevers of één) en is die situatie te vergelijken met Hotel den Hollander (waar alleen Ruijgrok de werkgever is). Als er verschillen zijn merken de bewoners daar dan iets van?

Homeflex verhuurt aan uitzendbureaus die behoefte hebben aan huisvesting. Het is bijna zeker dat dit verschillende uitzendbureaus zullen zijn vanwege het grote aantal beschikbare bedden. Dit heeft geen effect op de woonsituatie voor de arbeidsmigranten, omdat alle wooneenheden identiek zijn. Het is niet waarschijnlijk dat de bewoners rondom de logiesaccommodatie er daarom iets van merken.

18. Over het algemeen geven jonge arbeidsmigranten meer overlast. Komen er ook jonge arbeidsmigranten naar Katwijkerbroek? (NB: Ruigrok vertelde dat deze mensen vooral naar Ierland gaan omdat daar meer wordt betaald en dat hier vooral migranten komen die

Volgens Homeflex gaat het om een mix van arbeidsmigranten: jong en oud; man en vrouw. Ruigrok heeft gelijk dat er in het algemeen meer oudere arbeidsmigranten naar Nederland komen dan jongere. Het is echter wel zo dat het uitzendbureau bepaalt wie er naar Katwijkerbroek komt

19. Wie is de werkgever?

De werkgever van de arbeidsmigranten is het uitzendbureau dat hen voorstelt aan het bedrijf dat uitzendkrachten nodig heeft.