Logo gemeente Katwijk

Brouwerstraat veilig: geef elkaar de ruimte

Om op de Brouwerstraat het gevoel van veiligheid te verbeteren is de actie 'Geef elkaar de ruimte' gestart. In 4 weken tijd worden weggebruikers met verschillende acties gewezen op de geldende regels en hun gedrag. Belangrijkste boodschap van deze actie is:

  • Ken je rechten en plichten op de weg en handel daar ook naar.
  • Geef en gun elkaar de ruimte om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer.

In de actieweken:

  • Worden lessen op scholen gegeven.
  • Maken leerlingen posters die achter de ramen van bewoners van de Brouwerstraat kunnen worden gehangen.
  • Meet de politie samen met kinderen of jongeren de snelheid van het verkeer met een lasergun.
  • Wijzen basisschoolkinderen met een zebrapadactie weggebruikers op het zebrapad en overstekende kinderen.
  • Zijn er een aantal acties waarbij alle verkeersdeelnemers worden betrokken.

Doel is om een veilige verkeerssituatie te creëren voor en door alle weggebruikers. Kennis van geldende regels (met z’n tweeën naast elkaar fietsen mag) en rechten (ruimte) op de weg zijn hierbij belangrijk. De actie is ook te volgen op Facebookpagina van de wijkraad Rijnsburg:

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de verkeersregels, inrichting of veiligheid? Lees de lijst met antwoorden op de veelgestelde vragen over de Brouwerstraat hieronder.

Inrichting

Waarom is er voor gekozen om de Brouwerstraat zo in te richten?

De gemeente heeft een oplossing gezocht voor de toenemende verkeersdruk als gevolg van de realisatie van bouwplannen en autonome verkeersgroei in Rijnsburg. Dat heeft geleid tot een pakket maatregelen die die in een bezwaarprocedure door de rechter zijn goedgekeurd. Het herinrichten van de Brouwerstraat als 30-kilometerstraat is onderdeel hiervan. Zie ook: www.katwijk.nl/brouwerstraat

Is er overleg geweest met omwonenden?

De omwonenden zijn actief betrokken bij het ontwerpproces. Dat de Brouwerstraat een 30-kilometerstraat werd was daarbij één van de kaders. De richtlijnen voor de inrichting van deze 30-kilometergebieden hebben de keuzemogelijkheden verder beperkt

Kan de Brouwerstraat niet opnieuw worden ingericht met fietsstroken bijvoorbeeld?

De Brouwerstraat is met een reden als 30-kilometerstraat ingericht. De kracht van een 30-kilometerstraat ligt in het gezamenlijk gebruik van de verkeersruimte door de verschillende groepen verkeersdeelnemers. Dat dwingt de bestuurders om snelheid aan te passen. Fietsstroken  passen daarin niet.

Is de situatie op de Brouwerstraat uniek in de gemeente?

We kennen in de gemeente verschillende wegen met vergelijkbare uitdagingen. De Oegstgeesterweg is misschien wel de meest bekende, zeker in Rijnsburg. Verder hebben wegen als de Rijnsstraat in Katwijk aan den Rijn en de Hoofdstraat in Valkenburg vergelijkbare situaties.

Snelheid

Zijn er metingen die uitwijzen hoe hard er momenteel wordt gereden?

Na de herinrichting in 2015 zijn er snelheidsmetingen en verkeerstellingen uitgevoerd in de Brouwerstraat. Hieruit bleek dat de snelheid van het verkeer omlaag is gegaan: overdag van 45 km/uur naar 38 km/uur en 's nachts van 55 km/uur naar 45 km/uur. Het aantal vrachtauto's dat door de Brouwerstraat rijdt is met 30% afgenomen. Het huidige beeld komt overeen met deze onderzoeksresultaten.

Kunnen er drempels worden aangelegd om de snelheid te beperken?

Het is niet wenselijk om verkeersremmende maatregelen als drempels toe te passen omdat dit schade kan veroorzaken aan de meestal oude woningen langs de Brouwerstraat. Het is voornamelijk de instelling van de weggebruikers die ervoor zorgt dat de weg als onveilig wordt ervaren, daarom proberen we mensen op dit gedrag te attenderen middels onder andere deze verkeersveiligheidsactie.

Kan de politie extra controles gaan uitvoeren op snelheid?

Tijdens de actieweken komt er een waarschuwingsactie waarbij scholieren en politie snelheden meten met een lasergun. De politie kan desgewenst ook controleren op overtredingen van andere verkeersregels op de Brouwerstraat en verkeersdeelnemers aanspreken op hun gedrag op de weg.

Verkeer en Veiligheid

Er gaan ook veel bijzondere transporten door de straat, deze zorgen voor overlast. Kan daar iets aan worden gedaan?

Voor vervoer van materialen die breder, langer, hoger of zwaarder zijn dan normaal zijn niet alle straten en routes geschikt. Wanneer  wegen te smal, bruggen of viaducten te laag zijn is er een beperkte keuze is in de routes die dit exceptioneel transport kan nemen. In het geval van de Brouwerstraat zijn er in de nabije omgeving soms geen alternatieve routes en moet het zware verkeer dus zo nu en dan door de Brouwerstraat.

Zijn er cijfers bekend van ongelukken op de Brouwerstraat?

Sinds de aanpassing van de weg in 2013 zijn er 2 ongelukken  geregistreerd. En er zijn een aantal gevallen bekend van aanrijding(en), afgebroken spiegels en kleine incidenten zoals ook in andere straten gebeurt, maar die worden meestal niet geregistreerd. Het is voornamelijk het gevoel van onveiligheid dat heerst onder de weggebruikers en aanwonenden.

Ik heb geleerd dat ik altijd achter elkaar moet gaan fietsen, maar jullie vragen fietsers naast elkaar te gaan fietsen?

Sinds 1990 mogen fietsen in tweetallen naast elkaar fietsen. Het idee hierachter is dat de fietsers meer ruimte creëren voor zichzelf en dat zij zichtbaarder worden op een weg die wordt gebruikt door gemengd verkeer.

Dus als automobilist moet ik achter de fietsers blijven als zij naast elkaar mogen fietsen?

U hoeft als bestuurder niet de hele Brouwerstraat achter de fietsers te blijven rijden. Als er voldoende ruimte is om in te halen kunt u dat met gepaste snelheid doen. Net als in andere verkeerssituaties geldt hier dat u zelf kunt inschatten wat wel en niet veilig kan.

Er worden verkeerslessen etc. gegeven op scholen, maar het zijn de volwassenen die te hard rijden hoe pakken jullie dat aan?

Uit metingen blijkt dat er overdag gemiddeld 8 km/pu te hard word gereden en ’s avonds 15 km/pu. Met educatie op scholen hopen we ook de ouders van deze kinderen te bereiken. Door de kinderen thuis te laten vertellen over de dingen die zij leren. Met beeldkenmerken als posters gemaakt door scholieren langs de weg proberen we de weggebruikers te herinneren aan de geldende regels. Zo ook via voorlichtingsfilms op social media, berichten op de gemeentepagina, advertenties in kranten en berichten via de samenwerkende organisaties als scholen, VVN, de wijkraad etc. In het geval van vrachtwagenbestuurders worden ook de werkgevers betrokken.