Logo gemeente Katwijk

Project Locatie Valkenburg

Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale en internationaal georiënteerde woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

Het Katwijkse deel van het plangebied in ongeveer 470 ha groot. Het betreft voornamelijk terrein van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg.

Er zijn nog geen woningen in de verkoop.

Meer informatie

Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Wassenaar en Katwijk

Wassenaar en Katwijk hebben samen een Integrale Ruimtelijke Verkenning laten maken voor het gebied tussen de duinen en de A44 en tussen de Oude Rijn en de noordrand van Wassenaar. Daarmee hebben zij een belangrijke mijlpaal bereikt voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting van het gebied rondom voormalig vliegveld Valkenburg. De verkenning laat zien dat een combinatie van een locatie voor Unmanned Valley, 5000 woningen én een robuuste groene zone van 1500 meter ruimtelijk heel goed mogelijk is. Regionale en lokale doelstellingen op het gebied van woningbouw, economie, natuur en recreatie en sociale samenhang kunnen op basis van deze verkenning gerealiseerd worden.
De IRV wordt als basis gebruikt voor de uitwerking van de deelgebieden. Maar eerst moeten de financiële en ruimtelijke gevolgen van de IRV verder onderzocht worden. Wassenaar en Katwijk gaan hierover gezamenlijk in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid-Holland. Ook is verder onderzoek nodig naar de technische haalbaarheid ervan. Als dit heeft plaatsgevonden, kunnen Wassenaar en Katwijk komen tot afronding van de afspraken. Dit gebeurt naar verwachting in juni 2018. Daarna gaan Wassenaar en Katwijk aan de slag met verschillende gebiedsuitwerkingen. Dit gebeurt in samenspraak met de belanghebbenden.

rapport “Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Wassenaar en Katwijk”

besluit gemeenteraad Katwijk en bijbehorende stukken

bijlage Overzicht en onderbouwing van de optimalisaties

Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieueffectrapport en bestemmingsplan

Voor de ontwikkeling van Projectlocatie Valkenburg gaat de gemeente een bestemmingsplan maken. Op Locatie Valkenburg komen 5.000 woningen en vlakbij ligt een Natura 2000 gebied: de duinen. Omdat deze ontwikkeling effecten kan hebben op dit gebied moet een Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld. Dit rapport brengt de milieugevolgen van het plan in beeld en is nodig om over dat plan een besluit is genomen.

Welke onderwerpen de gemeente wel en niet gaat onderzoeken voor de MER staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft van 15 december 2017 t/m 25 januari 2018 ter inzage gelegen. De binnengekomen zienswijzen en de reactie van de Commissie worden meegenomen bij het opstellen van het MER. Het is de bedoeling dat de ontwerpMER en het ontwerp bestemminsplan nog in 2o18 ter inzage worden gelegd. Op dat moment kan iedereen een zienswijze indienen.

Ontwerpend onderzoek wijst uit: Unmanned Valley en 5000 woningen passen in het plan voor de ontwikkeling van locatie Valkenburg

De 5000 woningen en een testcentrum voor drones, Unmanned Valley, kunnen worden gecombineerd in het plan waar Locatie Valkenburg wordt ontwikkeld met behoud van tenminste de kwaliteit van de huidige plannen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “De uitkomsten van dit onderzoek, waar we het Rijksvastgoedbedrijf en andere partners bij hebben betrokken, zijn een mooie stap in de ontwikkeling van Locatie Valkenburg. Het is zelfs zo dat er kansen zijn het kwaliteitsniveau van het oorspronkelijke plan te verhogen. De belangrijkste aanbeveling daarbij is om de ontwikkeling van Locatie Valkenburg en de ontwikkeling van het hele gebied tussen de N206, de duinen én tussen de Oude Rijn en de noordrand Wassenaar, in samenhang op te pakken.”
De bouw van de eerste woningen in het noorden van de locatie kan snel starten. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt dat in samenwerking met de gemeente voor. De ontwikkeling van de huidige broedplaats voor drones is al gestart en groeit.
Parallel hieraan wordt samen met de partners van het ontwerpend onderzoek verdere ontwikkeling van zowel Locatie Valkenburg als de omliggende gebieden uitgewerkt.

Rijk vraagt vergunning testen drones aan

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft bij de provincie Zuid-Holland een vergunning ( ‘luchthavenregeling’) aangevraagd om op het voormalig vliegkamp Valkenburg te mogen testen met drones. Op het terrein wordt daarvoor een klein gebied van 500 bij 500 meter aangewezen. De drones mogen alleen boven dat gebied vliegen, niet daarbuiten. De aanvraag voor het testen met drones geldt voor 5 jaar.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de aanvraag ingediend na goed overleg met de gemeente. De komende 5 jaar wordt onderzocht of een drone-industrie op het voormalige vliegkamp mogelijk is binnen de totale ontwikkeling tot woon-, werk- en recreatiegebied.

Het masterplan 3-dimensionaal

Bent u benieuwd hoe Locatie Valkenburg er volgens het masterplan uit kan gaan zien? Bekijk dan de 3-dimensionale film.

Volledig elektrisch netwerk in woningen Locatie Valkenburg

De woningen in de nieuwe wijk krijgen alleen een aansluiting voor elektriciteit en niet voor gas. De elektriciteit wordt door wind- en zonne-energie in of bij het gebied opgewekt. Het verwarmen en afkoelen gaat met warmte-koudeopslag.

Locatie Valkenburg wordt hiermee de eerste woonwijk in Nederland die zichzelf voorziet van duurzame energie.