Logo gemeente Katwijk

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Doordat er minder regels zijn, is het wettelijk kader voor iedereen begrijpelijker. Ook maakt de Omgevingswet het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger.

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

 • minder en overzichtelijke regels
 • meer ruimte voor voorstellen
 • maatwerk
 • vertrouwen

Wat betekent dit in de praktijk?

De Omgevingswet vraagt om een manier van werken waarin alle deelnemers hun rol kennen en nemen. Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruiker centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Denk hierbij aan:

 • 1 vergunning en 1 bevoegd gezag
 • ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’
 • participatiemogelijkheid voor burgers bij het maken van nieuw beleid.

Omgevingsvisie: De toekomst van Katwijk

Begin 2018 heeft de raad de Omgevingsvisie vastgesteld. Deze visie is een samenvatting van het toekomstbeeld van onze gemeente. Hoe ziet de toekomst van Katwijk er uit? Wat vinden wij  echt belangrijk en hoe kunnen wij dit met elkaar mogelijk maken? En welke rol speelt de gemeente in de toekomst van Katwijk? Deze vragen komen aan de orde in de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie: verder toegelicht

De Omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.
De Omgevingsvisie van Katwijk bestaat uit 4 ontwikkelstrategieën:

 • Ontwikkelstrategie 1: Sterke kust
 • Ontwikkelstrategie 2: Florerende onderneming
 • Ontwikkelstrategie 3: Katwijkse kernen
 • Ontwikkelstrategie 4: Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Onder de 4 ontwikkelstrategieën hangen weer verschillende subdoelstellingen. De Omgevingsvisie geeft het kader aan van waaruit verdere invulling van de fysieke leefomgeving moet plaatsvinden.

Planning

Het werken met de Omgevingswet wordt verder voorbereid. Het Ambitiekader Omgevingswet Katwijk en de Omgevingsvisie zijn inmiddels door de raad vastgesteld.

De komende tijd wordt onderzocht hoe de gemeente de ruimte en mogelijkheden van de wet kan en wil benutten en hoe verdere invulling wordt gegeven aan de gestelde ambities en de daarop voortbordurende Omgevingsvisie. De uiteindelijke regels die gelden voor Katwijk komen te staan in het nog te maken Omgevingsplan.