Logo gemeente Katwijk

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Doordat er minder regels zijn, is het wettelijk kader voor iedereen begrijpelijker. Ook maakt de Omgevingswet het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger.

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

  • minder en overzichtelijke regels
  • meer ruimte voor voorstellen
  • maatwerk
  • vertrouwen

Omgevingsvisie: De toekomst van Katwijk

Op dit moment wordt de omgevingsvisie opgesteld. Deze visie is een samenvatting van het toekomstbeeld van onze gemeente. Hoe ziet u de toekomst van Katwijk? Wat vindt u echt belangrijk en hoe kunnen wij dit met elkaar mogelijk maken? En welke rol speelt de gemeente in de toekomst van Katwijk? Deze vragen gaan wij de komende maanden met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de kinderen van Katwijk beantwoorden. Zo werken wij samen aan een mooier en beter Katwijk.

Meer weten?

Wat betekent dit in de praktijk?

De Omgevingswet vraagt om een manier van werken waarin alle deelnemers hun rol kennen en nemen. Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruiker centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Denk hierbij aan:

  • 1 vergunning en 1 bevoegd gezag
  • ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’
  • participatiemogelijkheid voor burgers bij het maken van nieuw beleid.

Planning

Op dit moment wordt het werken met de Omgevingswet voorbereid. Het Ambitiekader Omgevingswet Katwijk en het plan van aanpak Omgevingsvisie zijn door de raad vastgesteld.

De komende 2 jaar wordt onderzocht hoe de gemeente de ruimte en mogelijkheden van de wet kan en wil benutten. De uiteindelijke regels die gelden voor Katwijk komen te staan in het nog te maken Omgevingsplan.