Rotonde adopteren

 • Bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Katwijk kunnen een rotonde adopteren
 • U kunt de rotonde inrichten met groen en mag hier reclame maken voor uw bedrijf
 • Om een rotonde te adopteren, moet u voldoen aan de algemene voorwaarden
 • Wilt u met uw bedrijf een rotonde adopteren? Neem dan contact met ons op via info@katwijk.nl.

Spelregels voor adoptie van een rotonde

 • Adoptie betreft het middeneiland van een rotonde
 • Adoptie vindt bij voorkeur plaats bij een nieuwe aanleg of herinrichting van een rotonde
 • Indien een rotonde ter adoptie wordt aangeboden, dient dit bekent te worden gemaakt aan omwonenden, zodat geïnteresseerden zich kunnen melden
 • De adoptant is een in de gemeente gevestigd Katwijks bedrijf. Het bedrijf dient maatschappelijke doelstellingen te hebben geformuleerd, of maatschappelijk actief te zijn
 • Bij voorkeur is de adoptant een Katwijks hoveniersbedrijf. Indien de adoptant geen hoveniersbedrijf is, dient de adoptant een hoveniersbedrijf in de arm te nemen om het onderhoud en beheer aan het groen uit te voeren
 • De adoptant kan maximaal 2 rotondes in de gemeente Katwijk adopteren
 • Adoptie kan zowel het onderhoud en beheer als de inrichting (en het onderhoud en beheer) van het middeneiland van de rotonde betreffen:
  • Indien de adoptie ook de inrichting betreft, dien de adoptant een inrichtingsvoorstel (inclusief reclameborden) op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente
  • Het ontwerp en de inrichting van de rotonde dient te voldoen aan het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid
  • Het ontwerp en de inrichting van de rotonde dient te voldoende aan de kaders van het gemeentelijk groenbeleid. Dit betekent concreet:
   • Het middeneiland van de rotonde dient ingericht te worden met beplanting, het is niet toegestaan om het middeneiland te verharden
   • De beplanting dient geen exoten te bevatten en uit inheemse soorten, of een cultivar van inheemse soorten, te bestaan
   • De beplanting dient lokaal- en biologisch te zijn geteeld
   • De beplanting dient te bestaan uit onderhoud extensief plantmateriaal.
 • Adoptie vindt plaats voor de duur van 3 jaar. De adopterende organisatie is in deze periode verantwoordelijk voor het stuk grond dat in bruikleen is en is daarmee onderhoudsplichtig en aansprakelijk voor de eventueel geplaatste inrichting. Na deze periode is verlenging mogelijk
 • Alle kosten die samenhangen met het beheer en onderhoud (en eventueel de inrichting en het terugbrengen in oude staat) zijn voor het adopterende bedrijf
 • Per wegaansluiting mogen maximaal 3 reclameborden met een afmeting van maximaal 50 x 70 cm worden geplaatst. De bovenkant van een bord mag niet hoger reiken dan 1 meter boven het maaiveld. Op een bord mag de bedrijfsnaam, het bedrijfslogo en de bedrijfsslogan worden vermeld, met eventueel een verwijzing naar beheer en onderhoud van de rotonde
 • Areaal wat aanwezig is op de rotonde moet bereikbaar zijn voor onderhoud (lichtmasten, bebording en ondergrondse infrastructuur)
 • Partijen dienen hun afspraken schriftelijk vast te leggen.

Algemene bepalingen voor adoptie van een rotonde

Artikel 1. Algemeen

 • Een adoptant is een bedrijf dat statutair en feitelijk is gevestigd in de gemeente Katwijk
 • Een adoptant dient als bedrijf maatschappelijke doelstellingen te hebben geformuleerd, of maatschappelijk actief te zijn
 • De kosten van het ontwerp, de inrichting inclusief eventuele reclameborden, en het onderhoud van het middeneiland van de rotonde, zijn volledig voor rekening van de adoptant. Hieronder vallen ook, voor zover van toepassing, de kosten voor rooiwerkzaamheden en grondverbetering en eventueel het terugbrengen in de oorspronkelijke staat
 • De adoptant mag het middeneiland niet geheel of gedeeltelijk aan derden onderverhuren of op een andere manier in gebruik afstaan
 • Bij schade is de adoptant verantwoordelijk voor het herstel, zowel in financiële als materiële zin
 • Schade moet binnen een maand hersteld worden
 • Na ondertekening van de overeenkomst én (wederzijdse) instemming over het ontwerp (zie artikel 2) richt de adoptant het middeneiland binnen 2 maanden volledig en overeenkomstig het inrichtingsplan in.

Artikel 2. Ontwerp en aanleg

 • Een potentiële adoptant, die de rotonde is toegewezen, levert binnen 30 dagen na daartoe te zijn uitgenodigd door de gemeente een ontwerp (inrichtingsplan) aan, bestaande uit een inrichtingstekening schaal 1: 100 inclusief een ontwerp van eventuele reclameborden
 • Als er tijdens de duur van een overeenkomst wijzigingen aan het ontwerp wenselijk of noodzakelijk zijn, legt de adoptant dit voor aan de contact persoon van de gemeente. Wijzigingen mogen uitsluitend worden doorgevoerd als de gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 3. Beplanting

 • De beplanting:
  • is onderhoudsextensief plantmateriaal, om te voorkomen dat elke week geschoffeld moet worden waardoor er veel (verkeers)bewegingen op en rond de rotonde zouden plaatsvinden
  • mag geen overlast op welke wijze dan ook veroorzaken voor weggebruikers
  • dient geen exoten te bevatten en uit inheemse soorten, of een cultivar van inheemse soorten, te bestaan
  • dient lokaal- en biologisch te zijn geteeld
 • Bij de beplantingsinrichting van de rotonde geldt de zorg van een goed huisvader.

Artikel 4. Vrijwaring bij schade of vandalisme

 • Adoptant vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken tot vergoeding van schade, veroorzaakt door de inrichting en/of het onderhoud van alle delen van de rotonde waarop deze overeenkomst betrekking heeft
 • Bij schade of vandalisme is de adoptant verantwoordelijk voor het herstel. Dit zowel in materiële als financiële zin. De schade wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, hersteld.

Artikel 5. Onderhoud

 • Bij het onderhoud van het middeneiland van een rotonde worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt
 • Het onderhoudsniveau van de rotonde dient te voldoen aan de normen voor die de gemeente hanteert voor de omgeving van de rotonde
 • Tijdens alle werkzaamheden dient gewerkt te worden conform de herziene uitgave van de CROW-publicatie 96b (maatregelen voor werk in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom)
 • Op de rotonde gelden bloktijden. Van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur mogen er geen (onderhouds)werkzaamheden aan de rotonde plaatsvinden door adoptant.

Artikel 6. Reclameborden

 • Per wegaansluiting mogen reclameborden met een afmeting van maximaal 50x70 cm worden geplaatst, met een maximum van 3 borden op een rotonde
 • De bovenkant van een bord mag niet hoger reiken dan 1 meter boven het maaiveld
 • Op een bord mag de bedrijfsnaam, het bedrijfslogo en de bedrijfsslogan worden vermeld, met eventueel een verwijzing naar beheer en onderhoud van de rotonde
 • De borden mogen de werking, zichtbaarheid en het onderhoud van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersvoorzieningen niet hinderen of de aandacht daarvan afleiden, noch mogen deze overlast veroorzaken voor weggebruikers.

Artikel 7. Ondergrondse infrastructuur en voorzieningen

 • Bij werkzaamheden in de grond moet een klic-melding worden gedaan
 • Kabels, leidingen, lichtmasten, bewegwijzering, verkeersvoorzieningen, riolering en andere nutsvoorzieningen moeten gehandhaafd blijven.

Artikel 8. Selectie adoptanten

 • Geïnteresseerde adoptanten kunnen hun interesse kenbaar maken via een melding, schriftelijk of per email aan de gemeente, binnen de daarvoor gestelde termijn
 • Na sluiting wordt beoordeeld hoeveel gegadigden er zijn
 • Indien er meer dan 1 gegadigde is voor een rotonde, vindt toewijzing van adoptie plaats middels loting
 • De adoptant kan maximaal 2 rotondes in de gemeente Katwijk adopteren.

Artikel 9. Beëindigen overeenkomst

 • Een overeenkomst wordt voortijdig beëindigd als gemeente en adoptant hierover overeenstemming bereiken
 • De rotonde wordt bij beëindiging in de oorspronkelijke staat hersteld, tenzij partijen anders overeenkomen
 • De gemeente Katwijk kan eenzijdig de overeenkomst voortijdig en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen althans ontbonden verklaren als:
  • naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, de rotonde niet voldoet aan het gestelde in de overeenkomst of de adoptant de overeenkomst niet naleeft. Het college zal de overeenkomst pas opzeggen nadat de wederpartij twee maanden de tijd heeft gekregen om de situatie te herstellen
  • de onderneming van de adoptant wordt ontbonden, aan de adoptant surseance van betaling wordt verleend of als de onderneming van adoptant in staat van faillissement wordt verklaard
  • de adoptant voor of bij het aangaan van deze overeenkomst enige relevante onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of heeft laten doen, of enige haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging zodanig is, dat de gemeente de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten, als zij de ware stand had gekend
  • hier naar haar oordeel gegronde redenen voor zijn, anders dan de reeds genoemde
 • Bij beëindiging van een overeenkomst heeft de adoptant geen recht op financiële of materiële vergoedingen.