Bouwen en verbouwen

Omgevingsvergunning aanvragen

Op het Omgevingsloket online kunt u:

 • De vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen
 • Een omgevingsvergunning aanvragen. U moet hierover inloggen met uw DigiD
 • Voor het aanvragen van een vergunning betaalt u leges. Vanaf titel 2 ziet u de legeskosten die worden berekend bij een aanvraag omgevingsvergunning. Hoeveel leges u betaalt, ligt aan de afhandeling van uw aanvraag. Vooraf kan alleen een inschatting van de te verwachte kosten worden gegeven
 • Heeft u (ver)bouwplannen waarbij u verwacht dat dit invloed heeft op het parkeren? Bereken dan in parkeernormentool hoeveel parkeerplekken er nodig zijn voor auto's en fietsen. U kunt de resultaten van de berekening downloaden en toevoegen bij uw omgevingsvergunningaanvraag.

Contact voor uw vergunningaanvraag

Wilt u weten of uw bouw- of verbouwplannen mogelijk zijn? Dan kunt u een zogeheten principeverzoek (vooronderzoek) sturen naar info@katwijk.nl. Voor een principeverzoek gelden wel indieningsvereisten en u betaalt leges.

Er wordt onder meer onderzocht of:

 • uw plan volgens het bestemmingsplan mogelijk is en, zo niet, of de gemeente van het bestemmingsplan wil afwijken
 • u een positief advies zou kunnen krijgen van de stadsbouwmeester (welstand)
 • u een positief advies van de Erfgoedcommissie kunt krijgen als sprake is van een (gemeentelijk/rijks-) monument.

U ontvangt schriftelijk de uitkomst van het onderzoek.

Voor een complete aanvraag heeft u, naast het formulier, ook nodig:

 • bouwkundige tekeningen: bijvoorbeeld plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie, geveltekeningen, doorsnedes
 • bouwbesluitgegevens: bijvoorbeeld ventilatie, brandwerendheid, constructiegegevens
 • detailtekeningen: deze tekeningen geven weer hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten; de schaal van de tekeningen moet zijn 1:2, 1:5 of 1:10
 • foto's: bijvoorbeeld van de achtergevel, het dak, of een bouwwerk in de buurt dat erop lijkt
 • productinformatie: als u dit heeft
 • situatietekening; met daarop het bouwwerk waar u een vergunning voor aanvraagt vergeleken met de perceelgrens
 • parkeernormen; upload de gegevens uit de parkeernormentool als uw aanvraag gevolgen heeft voor het parkeren in de omgeving.

 • De meeste aanvragen zijn eenvoudig; u ontvangt binnen 8 weken een beslissing
 • Sommige aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, zijn niet snel af te handelen; de beslistermijn hiervoor is een half jaar (26 weken)
 • De gemeente maakt uw plannen bekend via de plaatselijke kranten en op deze website: bekendmakingen
 • Anderen kunnen 6 weken bezwaar maken tegen uw plannen
 • Na de bezwaartermijn (6 weken) toetst de gemeente uw aanvraag en dan hoort u of u een vergunning krijgt
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor alle aanvragen geldt:

 • De beslistermijn start de dag na ontvangst van de complete aanvraag
 • Als blijkt dat u nog aanvullende documenten moet inleveren, wordt de beslistermijn langer
 • Als omstandigheden veranderen, kan de beslistermijn langer duren; bijvoorbeeld als aanhouden in uw belang is of er een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt
 • De beslistermijn mag een keer met 6 weken worden verlengd.

 • Johan Roelofs, de stadsbouwmeester, adviseert en toetst uw bouwplan aan de hand van de welstandsnota
 • Wilt u een afspraak met de stadsbouwmeester? Mail dit naar info@katwijk.nl. Vermeld als onderwerp; afspraak stadsbouwmeester
 • U kunt al een afspraak maken als de eerste schetsen op papier staan.