Logo gemeente Katwijk

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

Vraagt u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of voorziening aan dan worden de gegevens die u aan ons verstrekt heeft verzameld en bewaard. Hieronder leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Katwijk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Datum huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap
 • Kentekennummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Nationaliteit
 • Verblijfsstatus
 • FinanciĆ«le informatie

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Gemeente Katwijk verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn:
  • toestemming
  • overeenkomst
  • wettelijke verplichting
  • vitaal belang
  • publiekrechtelijke taak.
 • Verzenden nieuwsbrieven en/of reclame
 • Telefonisch contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten

Bewaartermijn

Gemeente Katwijk zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: de gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Verzenden nieuwsbrieven en/of reclame: E-mailadres wordt bewaard totdat u zichzelf afmeldt.
 • Telefonisch contact: bewaartermijn is gekoppeld aan de zaak waarop het telefonisch contact betrekking heeft.
 • Informeren of wijzigingen van diensten: e-mailadres wordt bewaard totdat u zichzelf afmeldt.

Delen met derden

Gemeente Katwijk verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Katwijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeente beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. 

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat daarmee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is (en wettelijk mag)
 • Recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens de gemeente Katwijk van u heeft? Dit kunt u bij ons opvragen. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente reageert daarop binnen 4 weken. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens:

 • aan te vullen,
 • te verbeteren,
 • of te verwijderen als dat wettelijk is toegestaan.

Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt en wat de reden hiervan is. Ook op dit verzoek reageert de gemeente in ieder geval binnen 4 weken.
Let op: Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.

 • Digitaal verzoek indienen (DigiD)
 • Schriftelijk verzoek indienen:
  Afdeling Bedrijfsvoering
  Team JZBK
  Postbus 589
  2220 AN Katwijk ZH

Cookies

De gemeentelijke website Katwijk.nl maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

 1. Functionele cookies
  Noodzakelijke cookies: om de site goed te kunnen bezoeken, maken we soms gebruik van cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies voor websitestatistieken
  De gemeente maakt gebruik van webstatistieken. Zo kijken we naar welke pagina's (veel) worden bezocht en welke zoekingangen en -woorden mensen gebruiken bij het bezoek van de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente Katwijk, mevrouw A.M. Blufpand via:

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Katwijk kunt u vinden in het register van verwerkingen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 7 maart 2018.