Zaterdag 21 november start pilot tweerichtingsverkeer Binnensluis en Westerbaan

Vanaf zaterdag 21 november kunnen automobilisten weer tijdelijk in twee richtingen rijden over de Binnensluis en de Westerbaan. De slagbomen op de Binnensluis en de Westerbaan blijven dan continu openstaan. Deze pilot waarin de eenrichtingscirkel tijdens het werk aan de Kon. Julianabrug wordt opgeheven,  is het resultaat van een motie die op 5 november door de gemeenteraad is aangenomen en duurt tot en met donderdag 17 december.

Situatie tijdens de pilot

Tijdens de pilot wordt het ingestelde éénrichtingscircuit opgeheven, dus niet alleen de Binnensluis, maar ook de Westerbaan zal weer toegankelijk zijn in twee richtingen. Ook de blokkade (‘agri-sluis’) op de Buitensluis wordt verwijderd. Door die gecombineerde aanpak wordt het risico kleiner dat de doorstroming, verkeersveiligheid en ook de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten in het gedrang komen.  Dit is ook van belang wanneer er onverhoopt een incident of langdurige vertraging op bijvoorbeeld de kruising  Binnensluis / Rijnmond zou ontstaan. In dat geval moeten er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn om Katwijk aan Zee in- en uit te kunnen rijden. Uiteraard blijven de overige tijdelijke maatregelen vanwege de langdurige afsluiting van de Kon. Julianabrug zoals de veerpont voor voetgangers en de omleidingsroutes voor fietsers wel in stand. Ook de afsluiting voor autoverkeer in de tunnel onder de N206 bij de Nieuwe Duinweg blijft gehandhaafd vanwege de werkzaamheden in de wijk Koestal en de afrondende werkzaamheden aan de nieuwe fietstunnel onder Zeeweg. Dit om sluipverkeer te voorkomen en met het oog op de veilige bereikbaarheid van de scholen en de omleidingsroute voor fietsers.

Evaluatie

Tijdens de pilot zal de verkeerssituatie intensief gemonitord worden. Indien er onacceptabele situaties ontstaan, wordt uiteraard ingegrepen. Twee weken na de start van de pilot wordt een evaluatie uitgevoerd. Hiervoor worden de betrokken stakeholders zoals wijkraden, brandweer, politie, fietsersbond, VVN, Arriva en provincie Zuid-Holland om hun standpunt gevraagd. Daarnaast worden de bewoners en ondernemers van de gemeente Katwijk in de gelegenheid gesteld hun mening te geven door het invullen van een digitale enquête. Met de inbreng van al deze partijen en de cijfermatige verkeersanalyses wordt bekeken welk effect de pilot heeft op de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid voor omwonenden en het milieu. Het college van B&W zal op basis van deze informatie een besluit nemen over het vervolg na afloop van de pilot.

Naar overzicht