Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 12 september vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De raad laat zich informeren over vervangende nieuwbouw voor de basisscholen De Windvang en De Krulder en over nieuwe vormen van vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. De raad debatteert onder andere over een verhoging van het budget voor jeugdhulp. De raad debatteert na 22.00 uur over de schending van de geheimhouding over de verbouwing van het gemeentehuis.

Informatieve sessies

  • Tussen 19.45 en 21.15 uur is er een informatieve sessie over vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Windvang en De Krulder. Samen met KOK Kinderopvang en Cardea Jeugdhulp vormen zij, al dan niet gecombineerd met een nieuwe gymzaal, straks een Integraal Kind Centrum (IKC). Het college vraagt de raad een krediet van € 8.712.000 beschikbaar te stellen.
  • Tussen 21.15 en 22.00 uur informeert het college de raad over nieuwe vormen van vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Er zijn nu drie vormen: de (lokale) Belbus, de (regionale) Regiotaxi en de (bovenregionale) Valys. Per 1 september wordt het vervoer van de Belbus vervangen door de Regiotaxi totdat er een betaalbare vervangende lokale vervoersvoorziening beschikbaar is. Het college informeert de raad over de mogelijke vorm en inhoud die de nieuwe lokale vervoersvoorziening zou kunnen krijgen.

Debatten

  • Om 19.45 uur begint een debat over de (herziene) programma- en meerjarenbegroting Jeugdhulp Holland Rijnland. De structurele verhoging van de begroting voor de gemeente Katwijk bestaat uit drie componenten; de verhoging voor 2019 (€ 601.618), de prijsstijging voor 2020 (€ 511.386) en de aangepaste verdeelsleutel  (€ 484.538).
  • Tussen 20.30 en 21.15 uur vindt een debat plaats over het wijzigen van de Financiële verordening. Hierin regelt de raad de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer.
  • Om 20.30 uur begint ook een debat over de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023. De regionale agenda 2019-2023 benoemt de producten en diensten die de gemeenten binnen samenwerkingsverband Holland Rijnland willen opstellen en uitvoeren. Het college stelt voor om bijzondere aandacht te vragen voor mobiliteit, energie en duurzaamheid, waar in regionaal verband afspraken over moeten worden  gemaakt.
  • Om 21.15 uur start een debat over de Onteigening van gebouwen en gronden in Klei Oost Zuid fase 1. Met de vaststelling van het bestemmingsplan in 2005 heeft de gemeente aangegeven dit gebied om te willen vormen tot bedrijventerrein. Voor fase 1 van dit plan voert de gemeente al enkele jaren gesprekken om de gronden aan te kopen, maar bij 4 eigenaren tot nu toe zonder resultaat. Het college vraagt de raad om voor deze resterende gronden in fase 1 de onteigeningsprocedure op te starten.

Besluiten

De raad neemt na 22.00 uur besluiten over:

  • Plan van nieuwe scholen basisonderwijs
  • Opheffen geheimhouding inzake huisvesting gemeentelijke organisatie

Tot slot volgt een raadsdebat over de schending van de geheimhouding over de verbouwing van het gemeentehuis. Met het openbaar aanbieden van het voorstel om een extra krediet voor de verbouwing van het gemeentehuis beschikbaar te stellen en de publiciteit hierover heeft het college in de week van 20 augustus de door de raad opgelegde geheimhouding geschonden. Het college heeft hiervoor excuses aangeboden en geconstateerd dat er door deze fout geen materiële schade is ontstaan. Vanuit de raad is er behoefte om hierover een debat te voeren.

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht