Vergadering gemeenteraad 6 december

Op donderdag 6 december vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

De raad krijgt informatie over de Maatschappelijke Agenda en het sociaal domein. Er zijn debatten over:

 • Katwijk Marketing

 • een bijdrage voor monument De Waaier

 • Integraal Gebiedsgericht Werken in de Hoornes

 • de najaarsbestuursrapportage

 • de belastingverordeningen

Informatieve sessies

 • 19.45 - 20.30 uur: de ontwikkelingen in de Maatschappelijke Agenda. De agenda gaat over onderwerpen als armoede, eenzaamheid, (vrijwilligers)werk, (jeugd)zorg, sport, gezondheid en cultuur. De gemeente is verantwoordelijk voor het behalen van de maatschappelijke resultaten. De inwoners en partners gaan over de uitvoering.
 • 20.30 - 20.15 uur: de ontwikkelingen in het sociaal domein. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente als gevolg van de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning en zorg van haar burgers. De raad laat zich op hoofdlijnen informeren over de stand van zaken en de te verwachten (financiële) ontwikkelingen.

Debatten

 • 19.45 - 20.30 uur: Katwijk Marketing. Het college stelt op basis van een evaluatie voor om de activiteiten in 2019 te continueren en om een meerjaren citymarketingplan op te stellen voor de jaren daarna. De kosten van de reguliere werkzaamheden bedragen voor 2019 € 157.000, hetzelfde als in 2018. Voor het opstellen van het marketingplan vraagt het college een budget van € 25.000.
 • 20.30 - 21.15 uur: een Bijdrage uit de monumentenreserve voor De Waaier. De Waaier is een gemeentelijk monument met de bestemming wonen. Tijdens  noodzakelijke werkzaamheden is asbest aangetroffen, waardoor grote delen noodgedwongen zijn gesloopt. Omdat de stalen ramen en kozijnen worden teruggeplaatst en daarmee het oorspronkelijke beeld van het monument wordt hersteld, wordt de raad gevraagd een bijdrage te leveren aan de restauratiekosten via een bijdrage uit de Monumentenreserve.
 • 20.30 - 21.15 uur: de najaarsbestuursrapportage. Het gepresenteerde nadelige begrotingssaldo van € 240.000 komt met name door de nadelige septembercirculaire, de hogere kosten voor ICT en de hogere lasten voor het leerlingenvervoer. Het college vraagt de raad om kennis te nemen van de bestuursrapportage, de benodigde begrotingswijzigingen door te voeren en het nadelige begrotingssaldo 2018 ten laste van de algemene reserve te brengen.
 • 21.15 - 22.00 uur: de Belastingverordeningen 2019.Het college stelt voor de belastingtarieven met de inflatie van 2,3 % te verhogen en voor de OZB stelt het college een extra verhoging voor van 10%, zoals in de begroting 2019 staat. Ten opzichte van de begroting is alleen het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd, omdat er rekening wordt gehouden met een herwaardering van de Flora en Project Locatie Valkenburg.
 • 21.15 - 22.00 uur: het Integraal Gebiedsgericht Werken in de Hoornes. Het college heeft een plan van aanpak opgesteld voor de eerste fase. In de eerste fase wordt samen met stakeholders de omgevingsvisie concreet gemaakt door alle projecten en inspanningen in de Hoornes in kaart te brengen.

Besluiten

De raad neemt vanaf 22.00 uur besluiten over:

 • startnotitie Woonagenda gemeente Katwijk 2020-2023
 • afvaardiging Katwijk naar het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
 • coördinatie van 3 deelprojecten van R-net
 • benoeming van een plaatsvervangend lid van de auditcommissie

De volledige agenda en de stukken van de vergadering vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergadering. Vooraf aanmelden kan via of (071) 406 53 02. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit. De vergaderingen in de Burgerzaal zijn via een livestream te beluisteren.

Naar overzicht