Vergadering gemeenteraad 23 mei

Op donderdag 23 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

De raad laat zich informeren over onder andere het projectplan Hoornes aardgasvrij en de start van de herziening van de strategische duurzaamheidsagenda. De raad debatteert onder andere over de voorjaarsbestuursrapportage.

Informatieve sessies

 • 19.45 uur: projectplan Hoornes aardgasvrij. Katwijk wil een energieneutrale gemeente zijn in 2050 en Nederland moet in dat jaar van het aardgas af. In dat kader wil het college, vooruitlopend op de warmtevisie, starten met het toepassen van alternatieve warmtebronnen. Het college vraagt de raad om de wijk Hoornes aan te wijzen als pilot voor de overgang naar een aardgasvrije wijk, als eerste aquathermie te onderzoeken als warmtebron en 450.000 euro voor te financieren uit de algemene reserve ter dekking van de onderzoekskosten.
 • 21.15 uur: start van de herziening van de strategische duurzaamheidsagenda. In 2017 heeft de raad de duurzaamheidsagenda vastgesteld en sindsdien zijn er ontwikkelingen in de energietransitie. Daarom is een doorontwikkeling van de duurzaamheidsagenda nodig om een beeld te krijgen bij de opgaven waar de gemeente voor staat. Het college stelt de raad voor de duurzaamheidsagenda te herzien en hiervoor bij de voorjaarsbestuursrapportage een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor externe inhuur.
 • 21.15 uur: de regionale bereikbaarheid. Katwijk groeit naar ongeveer 80.000 inwoners en daarmee zal de verkeersdrukte verder toenemen. Er zijn te weinig fietspaden, te veel vrachtverkeer door de kernen en te weinig goede ontsluitingen. Dit probleem kan alleen op regionaal niveau opgelost worden. Voor het uitwerken van de regionale bereikbaarheidsopgave vraagt het college aan de raad om de startnotitie vast te stellen en via de voorjaarsbestuursrapportage een budget van € 86.750 beschikbaar te stellen.

Debatten

Om 22.00 uur voert de raadscommissie een debat over de voorjaarsbestuursrapportage. Deze beschrijft de uitvoering van de begroting in de eerste drie maanden van 2019. De bestuursrapportage voorspelt een nadelig resultaat van € 0,9 miljoen in 2019. Ruim de helft van het nadeel betreft het sociaal domein. Het geactualiseerde begrotingssaldo 2019 wordt geraamd op € 327.000 nadelig. Het college vraagt de raad om dit te dekken met de stelpost prijsstijgingen van € 100.700, de post onvoorzien van € 130.000 en het resterende nadelige begrotingssaldo € 96.000 te laten staan.

De raadscommissie voert ook debatten, over:

 • Jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (19.45-20.30 uur)
 • Gemeentelijke regeling garantievoorwaarden en Treasurystatuut 2019 (20.30-21.15 uur)
 • Startnotitie Ruimtelijk Afwegingskader Katwijk (20.30-21.15 uur)

Besluiten

De raad neemt na 22.45 uur besluiten over:

 • Projectplan Project Locatie Valkenburg 2019-2020
 • Maatschappelijke Agenda 2019-2023
 • Regeling aanwenden Reserve Restauratie Monumenten
 • Uitvoeringsprogramma fase 2 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Extra kredietaanvraag Burgemeester de Ridderpark
 • Bekostigingsbesluit Frederiksoord Zuid
 • Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht