Vergadering gemeenteraad 18 oktober

Op donderdag 18 oktober vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan:

 • besluitvorming over de locatiekeuze voor het Kennis- en cultuurcentrum.
 • debatten over:
  • de begroting 2019
  • beheer en onderhoud van de wegen
  • inkoopstrategie voor het jeugdbeleid.
 • informatieve sessies over aardgasvrije wijken en duurzame woningen.

Informatieve sessie

19.45 - 21.15 uur: het college informeert de raad over de ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie en aardgasvrije wijken aan de hand van het voorbeeldproject ‘smartpolder Hoornes’. Het college wil in de wijk Hoornes graag het aardgasnet vervangen door een warmtenet. Inmiddels is bekend geworden dat Katwijk de gevraagde projectsubsidie hiervoor toegewezen heeft gekregen van het ministerie..

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Debatten

 • 19.45 - 20.30 uur: debat over het wegenbeleidsplan 2018-2027. In het wegenbeleidsplan 2018-2027 worden technische en kwalitatieve kaders vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de wegen. Uit drie mogelijke scenario’s stelt het college voor te kiezen voor scenario 1: handhaving huidige kwaliteitsambitie en inzet op participatie en op duurzaamheid en innovatie. Hiervoor is jaarlijks naast de al begrote  € 1,70 miljoen een extra bedrag van € 2,75 miljoen nodig.
 • 19.45 - 20.30 uur: debat over de inkoopstrategie voor de jeugdhulp vanaf 2020. De samenwerkende gemeenten in de regio buigen zich momenteel over de vraag hoe de jeugdhulp vanaf 2020 moet worden georganiseerd; wat wil welke gemeente door wie  laten inkopen en hoe moet dat gebeuren? Uiteindelijk moet dat leiden tot het opstellen van een inkoopstrategie.
 • 20.30 - 21.15 uur: debat over het financiële deel van de begroting 2019. In de begroting stelt de raad vast welke activiteiten de gemeente in 2019 gaat uitvoeren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Het begrotingssaldo na dekking is in 2019 € 1.915.000 voordelig en loopt daarna verder op. Het college stelt voor om het positieve saldo niet toe te voegen aan de algemene reserve gezien een verwacht nadeel bij Holland Rijnland van structureel € 2.300.000.

Besluit over locatie Kennis- en cultuurcentrum

Om 21.15 uur begint de besluitvorming. Het college wil met een nieuwe culturele organisatie waarbij de bibliotheek, muziekschool, K&O en het Welzijnskwartier als beoogde partners  inhoudelijk gaan samenwerken en centraal gehuisvest worden, het Kennis- en cultuurcentrum versterken en het aanbod van activiteiten  in de verschillende dorpen verstevigen. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en als locatie van het Kennis- en cultuurcentrum de Noordzeepassage aan te wijzen. Om bij de locatiekeuze een objectieve vergelijking mogelijk te kunnen maken met de locaties Noordzee Passage en Baljuwplein heeft de KiesKatwijk-fractie een initiatiefvoorstel ingediend om het college op te dragen een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor de vestiging op de locatie Marktplein.

Dit voorstel is het laatste punt op de agenda. Eerst neemt de raad besluiten over:

 • toegang Sociaal domein
 • oprichting Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
 • bijdrage van Katwijk aan realisatie 333 meter ijsbaan in Leiden

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via of (071)  406 53 02. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit. De vergaderingen in de Burgerzaal zijn via een livestream te beluisteren.

De volledige agenda en de stukken van de vergadering vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Naar overzicht