Vergadering gemeenteraad 18 juli

Op donderdag 18 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

De raad laat zich informeren over de start van het opstellen van de onderwijsagenda en over privacy en informatiebeveiliging. De raad debatteert over de renovatie van de Koningin Julianabrug en over discussiepunten voor de Woonagenda. De raad neemt in deze laatste vergadering voor de zomervakantie ook nog veel besluiten.

Informatieve sessies

 • 19.45 - 21.15 uur: informatieve sessie over de stand van zaken van de informatiebeveiliging in de gemeente; met als specifiek aandachtspunt de informatiebeveiliging in relatie tot de gewenste beslissnelheid in het sociaal domein.
 • 20.30 - 21.15 uur: informatieve sessie over de voorgestelde werkwijze om te komen tot een breed gedragen lokale onderwijsvisie. Hierbij wordt ingezet op de maatschappelijke opgave ‘Opgroeien en ontwikkelen’. Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen waardoor zij nu en later naar vermogen kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Een passende opleiding is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Debatten

 • 19.45 uur: debat over het aanpassen van de uitgangspunten voor renovatie van de Koningin Julianabrug. De raad heeft op 14 februari de uitgangspunten voor de renovatie en de verbreding van de Koningin Julianabrug vastgesteld. Het college stelt voor bij de renovatie de verbreding niet uit te voeren en de besparing die zo ontstaat, € 0,7 miljoen, in te zetten om de beeld-, verblijfs- en groenkwaliteit ingrijpend te verbeteren. Het is de bedoeling dat de raad na dit debat later op de avond hierover een besluit neemt.
 • 21.15 uur: debat aan de hand van de discussienotitie Woonagenda. In de voorbereiding van het opstellen van de Woonagenda zijn 5 thema’s benoemd: wijken waar mensen in alle levensfases kunnen wonen, passende woonkosten, woonruimte voor kwetsbare groepen in alle wijken, woningen en woonomgeving van goede kwaliteit en een bijdrage op het gebied van klimaat en energie. De commissie overlegt met het college over de vraag waar de prioriteit dient te liggen.

Besluiten

De raad neemt na 22.00 uur besluiten over:

 • Bestemmingsplan Inframaatregelen R-net deelproject 1
 • Herinrichting Rijnstraat en Turfmarkt
 • Herinrichting openbare ruimte Hoornesplein
 • Aanpassing uitgangspunten voor renovatie van de Koningin Julianabrug
 • Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Zeehospitium fase 2
 • Benoemingen in de auditcommissie
 • Financiële aangelegenheid (besloten)

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via of tel. (071) 406 53 02. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht