Uitkomst haalbaarheidsonderzoek CBS De Burcht

In het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2024 van onze gemeente staat de vervanging of nieuwbouw van de hoofdlocatie van CBS De Burcht benoemd in de eerste tranche.

Het gebouw aan de Broekweg is ruim 60 jaar oud. CBS De Burcht heeft in totaal 400 leerlingen verspreid over twee locaties. Als eerste stap heeft het schoolbestuur van CBS De Burcht, Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg, ICS adviseurs en Verus de opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar drie (nieuwbouw)scenario’s. In het haalbaarheidsonderzoek zijn op basis van criteria drie scenario’s tegen elkaar afgewogen. Het schoolbestuur heeft de voorkeur uitgesproken voor het scenario van renovatie/vernieuwbouw op de huidige locatie. In het haalbaarheidsonderzoek zijn drie scenario’s onderzocht en tegen elkaar afgewogen:

  • Scenario 1: Nieuwbouw CBS De Burcht, inclusief kinderopvangfunctie, op de locatie in de Tjalmastrook;
  • Scenario 2: Nieuwbouw CBS De Burcht op de huidige locatie aan de Broekweg;
  • Scenario 3: Renovatie/vernieuwbouw CBS De Burcht locatie Broekweg.

Op basis van de scores en de weging is de conclusie dat de scenario’s vervangende nieuwbouw op de huidige locatie en renovatie/vernieuwbouw van het huidige gebouw de voorkeur hebben boven het scenario nieuwbouw op de locatie in de Tjalmastrook. Met name de onzekerheid rond de beschikbaarheid en de nadere invulling van De Tjalmastrook speelt daarbij een rol. Vanuit financiële overwegingen en vanuit duurzaamheid heeft het schoolbestuur besloten de keuze te maken om het huidige gebouw te renoveren/vernieuwbouwen. Het schoolbestuur heeft wel aangegeven dat zij vervangende nieuwbouw nog niet helemaal uitsluiten.

Wethouder Knape: “Ik begrijp de keuze van het schoolbestuur voor de huidige locatie aan de Broekweg, gezien de onzekerheid die de locatie van de Tjalmastrook op dit moment nog met zich meebrengt. Door middel van deze haalbaarheidsstudie zetten we weer een stap richting een duurzaam en passend schoolgebouw waar inclusief onderwijs aan onze kinderen kan worden gegeven. Ik kijk uit naar de vervolgstappen!”

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de renovatie/vernieuwbouw van het schoolgebouw moet het onderwijs op een andere locatie worden aangeboden. In het coalitieakkoord van het huidige college staat dat leerlingen zoveel mogelijk les krijgen in leegstaande schoolgebouwen tijdens het bouwen van hun nieuwe school. In overleg met het schoolbestuur wordt nog gekeken hoe de definitieve tijdelijke huisvesting eruit zal komen te zien.

Renoveren, vernieuwen en verduurzamen van scholen

Katwijk telt wel 27 basisscholen. Alle scholen verdienen een prettige, gezonde werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten. Ook is het belangrijk om, waar mogelijk, gebouwen te verduurzamen. Daarom is in 2020 een Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor alle basisscholen in Katwijk. Om goed zicht te houden welke school op welk moment een opknapbeurt moet krijgen, is er voor de komende vijf jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld.

De komende tijd gaat de gemeente, samen met de scholen, kinderopvang en het Sportbedrijf, vier basisscholen en twee gymzalen verbeteren of vervangen. Het gaat hierbij om de Christelijke Opleidingsschool en de Duinroos in Katwijk, De Burcht in Valkenburg en de Oranje Nassauschool in Rijnsburg. En om vervanging van de gymzaal Parklaan, gymzaal De Duinroos, gymzalen Rijnsburg en ’t Dorpshuis.