Tweede partij Beaumix voor werkzaamheden Tjalmaweg

In de eerste week van september verwacht aannemer Boskalis de levering van een tweede partij van de bouwstof Beaumix bij de Ir. G. Tjalmaweg. De omgeving is hierover door provincie Zuid-Holland en Boskalis geïnformeerd. De Beaumix wordt gebruikt bij het verdiepen en verbreden van deze weg, dat een onderdeel is van de RijnlandRoute. Recent uitgevoerd onderzoek naar onder andere de samenstelling van deze bouwstof heeft aangetoond dat deze – ondanks de op locatie zichtbare aanwezigheid van metalen – voldoet aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze nieuwe partij Beaumix was al gepland, maar vanwege de onzekerheid over eventuele toekomstige effecten van Beaumix op het milieu, en de zorgen die hierover nog steeds leven, heeft de gemeente Katwijk de provincie Zuid-Holland en Boskalis Nederland in overweging gegeven af te zien van verder gebruik van Beaumix bij de Ir. G. Tjalmaweg.

Het verzoek van de gemeente om af te zien van verder gebruik van Beaumix is door de provincie in behandeling genomen en wordt naar verwachting na het zomerreces beantwoord. Vooruitlopend hierop handelen de provincie Zuid-Holland en Boskalis volgens de uitkomsten van het onderzoek die geen restricties opleggen voor de toepassing van Beaumix. ‘Het is jammer dat provincie Zuid-Holland en Boskalis niet handelen naar de zorgen die er bij ons bestuur en in de omgeving leven’, aldus wethouder Rien Nagtegaal. ‘Het onderzoek heeft weliswaar aangetoond dat het materiaal aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving voldoet, maar deze regelgeving is alleen van toepassing op genormeerde stoffen, en geeft daarmee onvoldoende zekerheid dat er op termijn geen negatieve effecten voor het milieu en de volksgezondheid optreden. Ons college roept daarom ook het Rijk op de regels voor dit soort bouwstoffen aan te scherpen’.

In de langs de Tjalmaweg eerder toegepaste Beaumix zijn verbrande batterijen en verhoogde waardes antimoon geconstateerd. Onderzoek wijst uit dat deze toegepaste partijen voldoen aan de wettelijke voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit als geldende regelgeving. Een groot gedeelte van de aanwezige stoffen in de Beaumix zijn echter wettelijk niet genormeerd, waardoor de onderzoeksresultaten hierover geen uitspraak doen er ook geen conclusies te verbinden zijn aan de waardes hiervan en hun (mogelijke) effecten op het milieu. De regelgeving is immers alleen van toepassing op de genormeerde stoffen.

Omdat de Beaumix aan de geldende normen voldoet, wordt de bouwstof legitiem toegepast, en kan de gemeente Katwijk bestuurlijk niet ingrijpen. De gemeente blijft zich echter inzetten dit onderwerp op rijksniveau onder de aandacht te brengen. Uiteindelijke doel hiervan is de normering te verscherpen en normen te laten opstellen voor nu nog ongenormeerde stoffen, zodat eventuele nadelige risico’s door het gebruik van gerecyclede bouwstoffen minimaal zijn.

Meer informatie over Beaumix en het onderzoek is te vinden op www.katwijk.nl/rijnlandroute en www.rijnlandroute.nl/beaumix.

Naar overzicht