Ruimtelijke procedures R-net Zeeweg

Voor de komst van R-net wordt de huidige fiets-/voetgangersoversteekplaats over de Zeeweg ter hoogte van het Waterloopje vervangen door een tunneltje op dezelfde locatie. Verder worden twee bushaltes opgewaardeerd tot R-net halte en wordt een nieuwe R-net halte aangelegd met bijbehorende voorzieningen. Ook moeten er fietspaden aangepast worden. Over deze maatregelen is een uitgebreid participatietraject met de omgeving doorlopen, en is het concept-ontwerp vastgesteld.

Om de realisatie van deze maatregelen mogelijk te maken moet het bestemmingsplan voor dit deel van de Zeeweg en de Koningin Julianalaan aangepast worden. Het voorontwerp-bestemmingsplan is eind 2018 voor advies voorgelegd aan de adviesinstanties. Het college neemt binnenkort een besluit over het ontwerp-bestemmingsplan.
Begin maart heeft de gemeente de voor de maatregelen noodzakelijke Omgevingsvergunning aangevraagd. In de Omgevingsvergunning wordt een aantal zaken geregeld: de bouw van het tunneltje, het borgen van het benodigde archeologisch onderzoek en de kap van een aantal bomen.
De bestemmingsplanprocedure en de vergunningaanvraag vallen binnen de zogenaamde coördinatieregeling.

Coördinatieregeling

Omdat R-net vanaf eind 2020 gaat rijden, moeten de inpassingsmaatregelen en alle haltes met voorzieningen op dat moment klaar zijn. Er moet dus in relatief beperkte tijd veel gebeuren.
De gemeenteraad heeft op 6 december 2018 besloten om onder andere voor deze procedures de coördinatieregeling toe te passen. Door deze regeling kunnen de termijnen van zienswijzen en beroep van zowel bestemmingsplan als van Omgevingsvergunning gelijktijdig doorlopen worden. Hiermee wordt de doorlooptijd verkort. Daarnaast leidt deze regeling tot betere afstemming van procedures en besluiten, waardoor stapeling van procedures wordt voorkomen. Dit betekent besparing van tijd en geld voor reclamanten, initiatiefnemer en gemeente.
Wel betekent deze regeling dat in de vergunningaanvraag voldoende ruimte beschikbaar moet blijven om het ontwerp verder uit te kunnen werken. Hierdoor moet met alle scenario’s voor de maatregelen in de vergunningaanvraag rekening worden gehouden.

Bomen en groen

Voor de realisatie van de R-net maatregelen moet een aantal bomen verdwijnen. Een deel hiervan kan verplant worden. Ook moet een aantal bomen als onderdeel van regulier beheer gekapt worden, omdat ze niet meer in goede conditie zijn.
Omdat het ontwerp van de maatregelen nog niet volledig is uitgedetailleerd, is op dit moment nog niet precies te bepalen hoeveel bomen voor de aanleg van het tunneltje gekapt moeten worden. Daarom wordt in de Omgevingsvergunning voorlopig uitgegaan van het maximale aantal bomen dat eventueel weg zou moeten. In de verdere uitwerking van het ontwerp gaan we samen met een kleine klankbordgroep van omwonenden en een bomenexpert aan de slag om het aantal te kappen bomen zoveel mogelijk te beperken. Daarbij komt ook de compensatie van bomen en de aanplant van nieuw groen aan de orde.

Proces bestemmingsplan en vergunningverlening

De gemeente neemt binnen 8 weken na de aanvraag van de Omgevingsvergunning een ontwerp-besluit daarover. Dit ontwerp-besluit wordt tegelijk met de vrijgave van het ontwerp-bestemmingsplan in de krant en op de website gepubliceerd. Hierna volgt voor beide procedures een zienswijzeperiode van 6 weken. Een ieder kan binnen deze 6 weken een zienswijze indienen. Vervolgens wordt een definitief besluit genomen over de verlening van de vergunning (nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad). Op dat moment zal het exacte aantal te kappen bomen bekend zijn. Het bestemmingsplan zal uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Naar overzicht