Pilot opheffen verkeersomleidingen Kon. Julianabrug

Gemeenteraad vraagt college eenrichtingsverkeer Binnensluis als proef te stoppen

De omleidingsroutes die sinds het werk aan de Kon. Julianabrug zijn ingesteld, functioneren ruim twee maanden. Hoewel de hiermee beoogde doelen - het zo goed mogelijk houden van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en het niet laten toenemen van de stikstofdepositie- zijn behaald, blijven de verkeersmaatregelen onderwerp van discussie. Vooral het eenrichtingsverkeer op de Binnensluis wordt als te grote hinder gezien voor de bewoners en ondernemers. Op donderdag 5 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen het eenrichtingsverkeer op de Binnensluis in de vorm van een pilot op te heffen. Het college zal deze motie uitvoeren.

Het verkeersteam van de gemeente bereidt deze pilot de komende twee weken voor. In deze weken wordt een verkeerskundig doordacht plan gemaakt, dat wordt afgestemd met onder ander de nood- en hulpdiensten, Arriva en de provincie Zuid Holland. De verwachting is dat de totale eenrichtingssituatie – dus naast de eenrichtingsverkeer op de Binnensluis ook de maatregelen op de Buitensluis en Westerbaan – tijdens de pilot stopgezet wordt. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de verkeersmaatregelen onderdeel zijn van een integraal systeem, en in samenhang functioneren. Belangrijk hierin is onder andere een zo goed mogelijke doorstroming voor nood- en hulpdiensten.

De pilot start naar verwachting eind november, en zal vier weken duren. Na de tweede week van de pilot start de evaluatie, waarin beoordeeld wordt of de verkeerssituatie zonder omleidingen acceptabel is qua bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en stikstofdepositie. Na de evaluatie, aan het eind van de vier weken van de pilot, wordt bepaald of er opnieuw ingegrepen moet worden in de verkeerssituatie.

De exacte startdatum van de pilot wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. Uiteraard blijft de gemeente de verkeerssituatie goed volgen, zeker daar waar het gaat om de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers en de leefomgeving van onze inwoners.

Naar overzicht