Persstatement

In 2013 heeft de gemeenteraad van Katwijk besloten om zich als gemeente Katwijk voor € 55,5 miljoen garant te stellen voor de financieringsverplichtingen van de Stichting DSV (DSV) voor de nieuwbouwinvesteringen voor diverse woonzorgcentra. Dit voorgenomen investeringspakket van DSV is inmiddels voor een groot deel gerealiseerd.

DSV heeft begin mei 2019 aangegeven in een verminderde liquiditeitspositie te verkeren. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd. Dit leidt tot het niet kunnen voldoen van de betaling van rente en aflossingen van de geldleningen en heeft als gevolg dat de gemeente kan worden aangesproken op de garantstelling. Er zijn verschillende gesprekken geweest met DSV en de situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen zijn in beeld gebracht. Ook hierover is met de gemeenteraad gesproken.

Inmiddels is er door twee kredietverstrekkers aanspraak gemaakt op de garantstelling en zijn partijen in overleg om tot een oplossing te komen. De gemeente zal een terugbetalingsregeling treffen met DSV. Om de vervolgstappen en de te nemen maatregelen te kunnen bepalen, is het noodzakelijk om (met stakeholders) nader inzicht te krijgen in de situatie om zo te bezien of er kan worden ingezet op een structurele oplossing. Zowel de inzet van de gemeente als van DSV is erop gericht om de (financiële) positie van DSV duurzaam te verbeteren en daarmee de zorg aan de inwoners te kunnen continueren. De inspanningen richten zich vooral op een solide en realistische (meerjaren)begroting waarbij DSV ook beschikt over een structureel toereikende liquiditeitspositie.

Naar overzicht