Ontwerp-bestemmingsplan R-net maatregelen Zeeweg ter inzage

Op 26 maart jl. heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Inframaatregelen R-net deelproject 1’. Voordat de R-net bussen vanaf eind 2020 tussen Leiden CS en Katwijk aan Zee en Leiden CS en ESA/Estec gaan rijden, is het noodzakelijk een aantal maatregelen in de openbare ruimte te treffen. Op het deel van het tracé over de Zeeweg oost en de Kon. Julianalaan (deelproject 1) moet hiervoor het bestemmingsplan worden aangepast. Het nieuwe ontwerp-bestemmingplan ligt van 5 april tot en met 16 mei 2019 ter inzage.

Maatregelen

Voor de komst van R-net wordt de huidige fiets-/voetgangersoversteekplaats over de Zeeweg ter hoogte van het Waterloopje vervangen door een tunneltje op dezelfde locatie. Verder worden twee bushaltes opgewaardeerd tot R-net halte en wordt een nieuwe R-net halte aangelegd met bijbehorende voorzieningen. Ook moeten er fietspaden aangepast worden. Over deze maatregelen is een uitgebreid participatietraject met de omgeving doorlopen, en is het concept-ontwerp vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Begin maart heeft de gemeente ook de voor deze maatregelen noodzakelijke Omgevingsvergunning aangevraagd. In de Omgevingsvergunning wordt een aantal zaken geregeld: de bouw van het tunneltje, het borgen van het benodigde archeologisch onderzoek en de kap van een aantal bomen.

De bestemmingsplanprocedure en de vergunningaanvraag vallen binnen de zogenaamde coördinatieregeling, waarmee de procedure voor de omgevingsvergunning tegelijkertijd met de procedure voor het bestemmingsplan doorlopen kan worden.

Bomen en groen

Voor de aanleg van de fietstunnel en de R-net haltes met fietsenstallingen moet een aantal bomen verdwijnen. Een deel hiervan kan verplant worden. Ook moet een aantal bomen in dit gebied als onderdeel van regulier beheer gekapt worden, omdat ze niet meer in goede conditie zijn. Omdat er op dit moment nog geen uitgewerkt definitief ontwerp voor de maatregelen is, wordt het maximale aantal bomen dat eventueel in de weg zou kunnen staan, opgenomen in de aanvraag voor kapvergunning. Tegen de tijd dat de vergunning verleend wordt (naar verwachting rond de zomer) is het aantal te kappen bomen wel duidelijk, en wordt alleen voor dit aantal bomen vergunning verleend.

In de verdere uitwerking van het ontwerp gaat de gemeente samen met een kleine klankbordgroep van omwonenden en een bomenexpert aan de slag om het aantal te kappen bomen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door fietspaden zodanig te ontwerpen dat meer bomen kunnen blijven staan. Daarbij komt ook de compensatie van bomen en de aanplant van nieuw groen aan de orde. Uitgangspunt is dat er meer bomen terugkomen dan dat er gekapt worden. De minimale boomdiameter van nieuw te planten bomen is voor de hoofdstructuur 45-50 cm – dit zijn onder andere de bomen langs de Zeeweg – en voor de overige bomen 30-35 cm.

Ter inzage

Het ontwerp-besluit omgevingsvergunning en het ontwerp-bestemmingsplan liggen beide zes weken ter visie: van 5 april tot en met 16 mei 2019. Een ieder kan binnen deze 6 weken een zienswijze indienen. Volgens de planning stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in juli vast. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt een definitief besluit genomen over de verlening van de omgevingsvergunning.

Naar overzicht