Onderzoek geeft geen aanleiding tot wijzigen parkeerregulering

De gemeente Katwijk heeft onderzoek gedaan naar het wijzigen of invoeren van parkeerregulering in een drietal gebieden. Het gaat om de straten op de grens van de centrumzone en de ringzone, de omgeving van de Parklaan/ Laan van Nieuw Zuid (inclusief het parkeerterrein van Quick Boys) en de omgeving van de Jan van der Vegtstraat/ Karel Doormanlaan (westzijde). De onderzoeksresultaten vormen op dit moment geen aanleiding tot invoering of wijziging van parkeerregulering.

De gemeente heeft in het najaar van 2020 parkeertellingen gehouden en eind 2020 een draagvlakonderzoek gedaan onder bewoners en belanghebbenden met gebruikmaking van enquêtes.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanleiding is om de zonegrens tussen centrumzone en ringzone te wijzigen. Er is te weinig draagvlak. Een deel van de bewoners geeft aan dat de aanpassing van de zonegrens problemen oplevert, zoals een nog hogere parkeerdruk in de zijstraten in de ringzone. Deze bewoners hebben geen alternatief. Ook ziet de gemeente in de ontvangen reacties dat niet iedereen op de hoogte is van de huidige regeling. De gemeente informeert daarom de bewoners van de grens- en zijstraten binnenkort over het van kracht blijven van de huidige regeling en wat dit voor hen betekent.

In de twee gebieden: Laan van Nieuw-Zuid / Parklaan en Jan van der Vegtstraat / Karel Doormanlaan (westzijde) is ook te weinig draagvlak voor betaald parkeren. In een aantal straten in de avond en de nacht is sprake van een hoge parkeerdruk. Maar uit de enquêtes blijkt dat er bij bewoners en ondernemers op dit moment weinig draagvlak is voor betaald parkeren. De respons op de enquêtes was daarbij lager dan verwacht en van de respondenten waren er in beide gebieden ongeveer evenveel voor- als tegenstanders van regulering.

Het onderzoek in beide gebieden is gehouden naar aanleiding van diverse signalen uit het verleden over een hoge parkeerdruk. Daarbij was er een roep om de invoering van betaald parkeren. Nu er op dit moment onvoldoende respons/draagvlak is voor betaald parkeren, kijkt de gemeente de parkeersituatie de komende tijd aan. Als er aanleiding is, zoals klachten over parkeeroverlast of plannen voor nieuwe woningen, gaat de gemeente in lijn met de Nota parkeerbeleid en in overleg met de buurt opnieuw onderzoeken of betaald parkeren mogelijk is.

Naar overzicht