Omgevingsvergunningen tijdelijke N206 verleend

Ten tijde van de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg, onderdeel  van de RijnlandRoute, is er voor de doorstroming van het verkeer een tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg noodzakelijk. In het plan van aannemer Boskalis komt deze tijdelijke weg aan de noordkant van de huidige N206, dus richting de bebouwing van Valkenburg. De aangevraagde omgevingsvergunningen die voor de tijdelijke weg nodig zijn, hebben tot 18 juni ter inzage gelegen. Er zijn vanuit de omgeving 345 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn zorgvuldig getoetst, maar hebben inhoudelijk niet geleid tot afwijzen van de vergunningaanvragen. Op 28 juli heeft het college van B&W daarom besloten de gevraagde omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg.

Drie vergunningen

Voor de tijdelijke verlegging van de N206 zijn nu drie vergunningen verleend:

  • Vergunning voor het tijdelijk verleggen van de N206 (deel westzijde)
  • Vergunning voor het tijdelijk verleggen van de N206 (deel oostzijde)
  • Vergunning voor het kappen van 122 vergunningplichtige bomen voor de Rijnlandroute (waarvan ook een deel voor de definitieve situatie gekapt moet worden)

De omgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken, waaronder de zienswijzennota, zijn vanaf 6 augustus te vinden op de website van de gemeente Katwijk via:

https://bekendmakingen.katwijk.nl/ en vervolgens klikken op ‘kennisgeving’.

Beroepstermijn

Tegen het collegebesluit om de gevraagde omgevingsvergunningen te verlenen is het instellen van beroep bij de Raad van State mogelijk tijdens de terinzagelegging van het besluit tussen 7 augustus en 17 september 2020. De mogelijkheid van beroep staat alleen open voor belanghebbenden die tijdens de afgelopen periode een zienswijze op het ontwerp-besluit hebben ingediend. Wanneer er voor 18 september a.s. geen beroep wordt ingesteld, zijn de vergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 onherroepelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de RijnlandRoute is te vinden op www.rijnlandroute.nl en www.katwijk.nl/rijnlandroute.

Naar overzicht