Katwijk doet voor gebiedsontwikkeling Valkenhorst een ultieme oproep aan Ministerie BZK

Voor de bouw van 5.600 woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg dreigt grote vertraging. Katwijk vraagt in bijgaande brief het Ministerie (d.d. 08-11-2021) om hulp om de onderhandelingen over stikstof snel tot een goed einde te brengen zodat het bestemmingsplan vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kan worden vastgesteld. Anders voorziet de gemeente een grote vertraging. Hieronder de tekst van de brief:

Geachte minister en staatssecretaris,

Graag informeren wij u over een grote belemmering in de voortgang van gebiedsontwikkeling Valkenhorst en vragen wij uw hulp bij de oplossing daarvan. Dit betreft de in- en externe saldering van stikstofdepositie die nodig is om het bestemmingsplan voor woongebied Valkenhorst uitvoerbaar te maken.

Omdat alle gebiedspartners snel willen bouwen is sinds maart 2020 het doel geweest om vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 het bestemmingplan vast te stellen. Of dat lukt is hoogst onzeker nu het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) afgelopen week de deadline niet hebben gehaald voor het overeenkomen van de uitruil van stikstofrechten voor bouwgrond. Het risico op verdere vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Katwijk is nu zeer groot en dat is niet uit te leggen aan de woningzoekende.

Wij hebben RVB en BPD uitgebreid hulp geboden en medewerking verleend in de fase van onderhandeling. De planning van de bestemmingsplanprocedure hebben wij diverse keren aangepast wegens het uitblijven van noodzakelijke overeenkomsten. We kunnen niet langer wachten op een oplossing voor stikstofsaldering; de gezamenlijk vastgestelde deadline is nu gepasseerd. Uitstel kunnen we ons niet meer permitteren, want wij voelen ons verantwoordelijk voor snelle woningbouw. In afwachting van uw interventie richting het RVB en BPD, zet Katwijk de bestemmingsplanprocedure door en start op 18 november de noodzakelijke voorlichting over het omvangrijke bestemmingsplan aan de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld door de gemeenteraad als het uitvoerbaar wordt geacht wat betreft financiering en stikstof. De oplossing voor het stikstofprobleem is daarbij nu hoogste prioriteit. Wij zien dat RVB en BPD moeilijk in staat zijn om stikstofrechten en bouwgrond realistisch te waarderen. Ondanks diverse taxaties zijn zij na anderhalf jaar onderhandelen niet tot overeenstemming gekomen. Daarnaast zien we ook dat het RVB gehouden is aan zwarte cijfers in de grondexploitatie en te weinig geld heeft om de stikstofrechten van BPD te kopen in ruil voor grond. Daarom vragen wij u om vóór 18 november met RVB samen tot een oplossing voor stikstofsaldering te komen.

Aanvullende externe stikstofsaldering

Recent werd duidelijk dat voor Valkenhorst vrijwel zeker aanvullende externe saldering nodig is i.v.m. de effecten van verkeer op natuurgebieden gelegen op grotere afstand. Het is op dit moment niet mogelijk deze effecten precies te bepalen, bij gebrek aan het rekenmodel hiervoor (Aerius), dat door het Rijk wordt geactualiseerd en niet eerder beschikbaar zal zijn dan begin december. Wij vragen u om het betreffende ministerie te wijzen op de urgentie van het nieuwe rekenmodel. Wij vragen u ook om financiële dekking voor de eventuele gevolgen van noodzakelijke aanvullende maatregelen voor deze stikstofsaldering. Verder ligt het voor de hand dat voor deze gebiedsontwikkeling een beroep zal worden gedaan op het Stikstof Registratiesysteem. Wij vragen u ook de spoedige realisatie hiervan te bevorderen.

Snelle en betaalbare woningbouw is onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij rekenen de komende weken op uw aandacht en inzet voor de oplossing van het stikstofprobleem in dit nieuwbouwproject op rijksgrond. 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Katwijk

Naar overzicht