Ingrijpende maatregelen om begroting in balans te houden

De gemeente Katwijk heeft grote strategische opgaven, waarvoor het nodig is financieel gezond te zijn. Het college heeft daarom ingrijpende keuzes moeten maken. Al eerder meldde de gemeente dat het nodig was om in te grijpen in de financiën. In de Kaderbrief die het college deze week heeft vastgesteld, zijn de maatregelen die genomen worden, concreet benoemd. De laatste berekeningen laten zien dat er minimaal 4,7 miljoen aan ombuigingen moet worden gevonden in de begroting om deze weer in balans te krijgen. Geen leuke boodschap maar wel een die nodig is om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.

In de Kaderbrief is een pakket van ruim 5,4 miljoen euro aan voorstellen opgenomen. Daarmee heeft de gemeenteraad ruimte om keuzes te maken.

Verschillende maatregelen

Er zijn verschillende vormen van maatregelen die genomen worden. Allereerst is er kritisch gekeken naar de taken van de gemeente en de uitvoering daarvan. Zo worden de budgetten voor wegen-, groen- en gebouwenonderhoud verlaagd en gaan we met minder geld de zaken toch goed regelen. Daarnaast is gekeken of taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd en of gebruikers van voorzieningen een steentje bij kunnen dragen aan de betaalbaarheid. Zo gaan we bijvoorbeeld het muziekonderwijs anders inrichten. Er blijft muziekonderwijs, alleen wordt dat op een andere manier aangeboden. En de welzijnsbudgetten worden verlaagd. Dit raakt met name het Welzijnskwartier en de bibliotheek.

Er is ook gekeken naar het verhogen van de inkomsten. Dat doen we niet door de OZB te verhogen, maar door het verhogen van leges. Daarnaast verwachten we meer parkeerinkomsten als het parkeerbeleid later dit jaar wordt herzien. En als laatste verhogen we de pachten en huren.

Met elkaar

Er is ingezet op maximaal behoud van voorzieningen. Dat neemt niet weg dat een aantal voorstellen ingrijpend zijn en soms zorgen voor onzekerheid. Daarom is het college met de betrokken instellingen en organisaties, vooruitlopend op de openbaarmaking, in gesprek gegaan over de voorstellen. Samen met deze organisaties, werken we de manier waarop we de maatregelen gaan doorvoeren de komende tijd verder uit.

Extra geld van het rijk voor jeugd

Ten tijde van het vaststellen van de Kaderbrief ontvingen gemeenten het bericht over toekenning van extra middelen voor jeugdzorg vanuit het Rijk. Het is nog niet bekend wat dit precies voor Katwijk betekent. Het heft echter bij lange na niet de nadelige verdeling van de rijksmiddelen van Katwijk op. Omdat het college ook nog risico’s op hogere jeugduitgaven en tegenvallende rijksmiddelen op de andere delen van de begroting ziet, is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden.

Hoe verder

Dit besluit van het college wordt naar verwachting half juni besproken in de gemeenteraad. Zij beslissen of dit het pakket is waarmee de gemeente de begroting weer in balans brengt. Zoals al eerder te lezen was, zit er wat ruimte in het voorstel voor keuzes. Maar omdat er nog wat onvoorziene risico’s verwacht worden, is het verstandig een marge in te bouwen en is de keuzemogelijkheid in de voorstellen beperkt.

Inwoners en organisaties zijn altijd welkom bij vergaderingen van de gemeenteraad. Het is ook mogelijk om mee te praten over dit onderwerp. Aanmelden is niet nodig maar wordt wel aangeraden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar of door te bellen naar (071) 406 53 02.

Naar overzicht