Informatieavond tijdelijke N206 tijdens aanleg RijnlandRoute

Op woensdagavond 4 september hebben Boskalis en provincie Zuid Holland een informatieavond gehouden over de tijdelijke weg die nodig is tijdens de aanleg van de nieuwe Tjalmaweg. De avond werd bezocht door ruim 140 belangstellenden, voornamelijk uit Valkenburg. Tijdens de avond stond vooral de vraag centraal of de tijdelijke weg aan de zuidzijde van de huidige N206 aangelegd kan worden in plaats van aan de noordzijde, zoals door Boskalis eerder was voorgesteld. Boskalis en de provincie hebben die vraag in overweging genomen en onderzocht, maar geconcludeerd dat dit vooralsnog niet mogelijk is binnen de randvoorwaarden.

Achtergrond

Tij­dens een eer­der gehou­den bij­een­komst in juli heeft Bos­ka­lis een toe­lich­ting gege­ven over de geko­zen bouw­me­tho­de. Een belang­rijk aspect is dat Bos­ka­lis voor de aan­leg van de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg een con­struc­tie toe­past waar­bij er niet geheid hoeft te wor­den. Hier­door is er min­der hin­der van geluid en tril­lin­gen. Een deel van het bouw­ver­keer voor de aan­leg van de ver­diep­te lig­ging kan via de bouw­kuip rij­den. Het groot­ste deel van het bouw­ver­keer maakt gebruik van een aan te leg­gen bouw­weg.

Tij­dens de bouw­tijd moet er ook een oplos­sing gevon­den wor­den voor de belang­rij­ke stroom van door­gaand ver­keer op de hui­di­ge Tjal­ma­weg. Van­we­ge vei­lig­heid is het wen­se­lijk om dit ver­keer zo veel als moge­lijk is te schei­den van het zwa­re bouw­ver­keer. Daar­om moet er een apar­te tij­de­lij­ke weg komen. Bos­ka­lis heeft in haar plan deze tij­de­lij­ke weg voor het door­gaand ver­keer aan de noord­zij­de van de hui­di­ge N206 gepo­si­ti­o­neerd. Deze weg blijft maxi­maal 1,5 jaar in gebruik.

Tij­dens de bij­een­komst in juli bleek dat er veel vra­gen waren over de keu­ze om de weg aan de noord­zij­de te leg­gen. Aan Bos­ka­lis is gevraagd naar de moge­lijk­he­den om de weg naar de zuid­zij­de te ver­plaat­sen. Bos­ka­lis heeft dit ver­zoek opge­pakt en heeft tij­dens de avond een terug­kop­pe­ling gege­ven van de bevin­din­gen van dit onder­zoek. Hier­bij zijn de con­se­quen­ties van een zui­de­lij­ke vari­ant in beeld gebracht. De con­clu­sie, zoals die ook gedeeld is met de bezoe­kers van de infor­ma­tie­avond, luidt dat — bin­nen de gestel­de kaders en rand­voor­waar­den — een tij­de­lij­ke weg aan de zuid­zij­de voor­als­nog niet tot de moge­lijk­he­den behoort. Belang­rij­ke argu­men­ten heb­ben betrek­king op tijd en geld als gevolg van o.a. grond- en woning­ver­wer­ving, maat­re­ge­len om door­gaand ver­keer te schei­den van bouw­ver­keer, extra onder­zoe­ken in het kader van arche­o­lo­gie en niet gespron­gen explo­sie­ven en bescher­mings­maat­re­ge­len voor kabels en lei­din­gen.

Beper­king hin­der tij­de­lij­ke weg

Bos­ka­lis heeft tij­dens de werk­zaam­he­den hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len voor­ge­steld voor geluid, zicht en fijn­stof. Zo wordt er o.a. een geluid­scherm van 3 meter hoog geplaatst en wordt er geko­zen voor een metho­de voor fun­de­ren waar­door er min­der hoeft te wor­den geheid (geen geluid- en tril­ling­hin­der). Als extra maat­re­gel wordt de snel­heid van het door­gaand ver­keer op de tij­de­lij­ke weg terug­ge­bracht van 70 naar 50 km per uur. Hier­door blijft het geluid en ook de hoe­veel­heid fijn­stof die wordt uit­ge­sto­ten ruim bin­nen de wet­te­lijk gestel­de nor­men. Ten opzich­te van het hui­di­ge geluids­ni­veau is er vol­gens de bere­ke­nin­gen geen spra­ke van ver­slech­te­ring. Tij­dens de uit­voe­ring wor­den het geluids­ni­veau en de tril­lin­gen gemo­ni­t­ord.

Voor­stel omge­ving

Van­uit de omge­ving is er tij­dens de avond een alter­na­tief plan voor een tij­de­lij­ke weg aan de zuid­zij­de voor­ge­steld. De pro­vin­cie en Bos­ka­lis heb­ben toe­ge­zegd om in een open gesprek in klein comi­té dit alter­na­tief plan te bespre­ken. Dit gesprek vindt op kor­te ter­mijn plaats. De uit­komst daar­van wordt op de vol­gen­de bij­een­komst op 1 okto­ber bespro­ken.

Ver­gun­ning tij­de­lij­ke weg

De ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke N206 wor­den eind sep­tem­ber aan­ge­vraagd. De gemeen­te Kat­wijk neemt deze aan­vraag in behan­de­ling, dit is naar ver­wach­ting in de twee­de helft van novem­ber. De inza­ge­ter­mijn is ver­vol­gens 6 weken, bin­nen deze peri­o­de kan een­ie­der een ziens­wij­ze indie­nen. Via de regu­lie­re kana­len wordt bekend gemaakt wan­neer de ver­gun­nin­gen ter inza­ge lig­gen. Indien het voor­stel van de omge­ving aan­lei­ding geeft om het hui­di­ge plan voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging aan te pas­sen, kan de ver­gun­ning­aan­vraag wor­den inge­trok­ken.

Ver­volg

  • Op 19 sep­tem­ber vindt een open­ba­re raads­ver­ga­de­ring plaats over de tij­de­lij­ke N206.
  • Op 1 okto­ber a.s. vindt de der­de en laat­ste bij­een­komst plaats over de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. U kunt zich hier­voor inschrij­ven via .
  • Par­ti­ci­pa­tie­avon­den over de inrich­ting van de Park­strook en snel­fiets­pad (defi­ni­tie­ve situ­a­tie) zijn op 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber 2019. Aan­we­zig­heid vindt plaats na inschrij­ving via .
  • Par­ti­ci­pa­tie­avon­den over de groen­in­vul­ling roton­de Toren­vliet­slaan (defi­ni­tie­ve situ­a­tie) vin­den eind 2018/begin 2019 plaats. Aan­we­zig­heid vindt plaats na inschrij­ving via .
  • Half novem­ber vindt er nog een extra alge­me­ne infor­ma­tie­avond plaats bij de start van de peri­o­de waar­op ziens­wij­zen inge­diend kun­nen wor­den. De infor­ma­tie­avond gaat over de ver­gun­ning­aan­vraag, het ont­werp van de tij­de­lij­ke N206, de plan­ning en bouw­me­tho­de en de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len. Tij­dens de avond kun­nen ziens­wij­zen wor­den inge­diend. Inschrij­ven voor deze avond is niet nodig.
Naar overzicht