Impact gebiedsontwikkeling Valkenhorst in kaart gebracht

In de aanloop naar een definitief bestemmingsplan voor gebiedsontwikkeling Valkenhorst heeft het gemeentebestuur de gevolgen van de toekomstige wijk op haar begroting en de eigen organisatie inzichtelijk gemaakt. Daarbij is een sturingsmodel gemaakt dat de komende jaren de investeringskeuzes eenvoudiger moet maken. De gemeenteraad is op 7 oktober geïnformeerd over uitkomst van deze impactanalyse.

Woningnood

Als antwoord op de lokale en regionale woningnood zijn de 5.600 woningen en voorzieningen in Valkenhorst hard nodig. De woningbouw zelf en de noodzakelijke openbare ruimte en infrastructuur zullen worden gerealiseerd en gefinancierd door projectontwikkelaars. Daarnaast ligt er nu een kans om Valkenhorst toekomstbestendig en duurzaam te ontwikkelen en om in de Mient Kooltuin en rond het Valkenburgse Meer de natuur- en recreatiewaarden te versterken. De gemeente heeft hoge ambities als het gaat om die kwaliteiten. Als die allemaal worden gerealiseerd, kost dat de gemeente geld, zowel in aanleg als beheer en exploitatie.

Maatregelen tegen tekorten

In de jaarlijkse exploitatiebegroting van de gemeente kunnen tekorten optreden na de realisatie van Valkenhorst in 2038, de ontwikkeling van Zijlhoek en de Woerd en de Mient Kooltuin. Als de gemeente geen maatregelen neemt, zou er structureel een jaarlijks tekort kunnen optreden van ongeveer 2,5 miljoen tot 7,8 miljoen euro. Dat is afhankelijk van de investeringskeuzes die de gemeente de komende jaren maakt. Het is moeilijk om ver in de toekomst te kijken, dus houdt de gemeente rekening met veel onzekerheden.

Reële keuzes maken

Met het nieuwe sturingsmodel anticipeert de gemeente op knelpunten en kunnen reële investeringskeuzes gemaakt worden. In het sturingsmodel staan typen maatregelen waarmee Katwijk die tekorten wil voorkomen. Allereerst wordt gekeken hoe de hoogte van investeringen zelf kunnen worden beperkt. Daarnaast is samenwerking met partijen in de gemeente en de regio een mogelijkheid om kosten te delen. Ook wordt gezocht naar andere financieringsbronnen. Daar komt ook het Rijk om de hoek kijken. Een aantal voorzieningen, zoals de scholen, worden gefinancierd met de algemene uitkering die de gemeente jaarlijks van het Rijk krijgt. Met de komst van nieuwe scholen, moet ook de algemene uitkering omhoog. Ook is subsidie aangevraagd voor Valkenhorst in het kader van de Woningbouwimpuls van het Rijk. Uiteraard kijkt de gemeente ook breder, naar de totale investeringsagenda.

Lees de brief aan de gemeenteraad over deze impactanalyse.

Naar overzicht