Gunning aanleg fietstunnel Zeeweg

Voor de start van de dienstregeling van R-net in december 2020 worden doorstromingsmaatregelen uitgevoerd op de Zeeweg en Koningin Julianalaan en wordt de huidige fiets/voetgangersoversteek bij het Waterloopje vervangen door een tunneltje onder de Zeeweg door. De verdere voorbereidingen en de realisatie van deze werkzaamheden wordt gedaan door aannemer Strukton Civiel West. Het college van B&W heeft het werk op 29 oktober jl. definitief aan deze partij gegund.

Fiets-/voetgangerstunnel

Het tunneltje komt te liggen op de huidige locatie van de fiets-/voetgangersoversteek over de Zeeweg. In de afgelopen periode zijn verschillende informatie- en participatiebijeenkomsten over de locatie en het ontwerp van het tunneltje georganiseerd. Inmiddels is ook de omgevingsvergunning verleend, en is het bestemmingsplan waarin onder meer de aanleg van het tunneltje mogelijk gemaakt wordt, onherroepelijk.

Planning

In de komende maanden wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt. De klankbordgroep van omwonenden die betrokken is geweest bij het groenplan wordt hier bij betrokken. Verder wordt in afstemming met andere wegwerkzaamheden in de gemeente – waaronder de herinrichting van de Biltlaan en de vernieuwing van de Koningin Julianabrug – een planning voor de uitvoering gemaakt. De verwachting is dat Strukton het tunneltje medio volgend jaar zal aanleggen.

Informatie

Over de exacte planning van alle werkzaamheden op de Zeeweg en de Biltlaan volgt in het eerste kwartaal van volgend jaar meer informatie. Meer informatie over R-net en de verschillende deelprojecten is te vinden op www.katwijk.nl/hov.

Naar overzicht