Gemeenteraadsvergadering 8 april

De raad laat zich op 8 april informeren over de herontwikkeling van de locatie Windvang/De Krulder en omgeving en over informatiebeveiliging en privacybeleid. Ook is er een debat over de verkeersmaatregelen voor de Brouwerstraat. Aan het einde van de avond beoordeelt de raad de aanpak van het college bij het onderzoek naar het gebruik van bodemas bij de werkzaamheden bij de N206.  Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding.

Informatie

Het college verzorgt tussen 19.30 en 20.30 uur een toelichting op de stand van zaken van de informatiebeveiliging en privacy binnen de gemeente. Het zal daarbij ingaan op onder andere de status van de informatiebeveiliging, de netwerkbeveiliging en protocollen bij datalekken en hacking. Verder licht het college het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming toe.

Tussen 20.30 uur en 21.30 uur is er een informatieve sessie over de herontwikkeling van de locatie Windvang/De Krulder en omgeving. Op de huidige locatie van scholen De Windvang en De Krulder wordt een Integraal Kind Centrum (IKC+) gevestigd en de openbare ruimte heringericht. Het college stelt de raad voor op het vrijvallende kavel een door Stichting De Morgenster te ontwikkelen woonzorg-complex van negen bouwlagen toe te staan voor 60 woningen waarvan acht met de functie Beschermd Wonen. 

Debat

Tussen 19.30 en 21.00 uur debatteert de raadscommissie over de verkeersmaatregelen voor de Brouwerstraat. Het college stelt drie maatregelen voor die de overlast in de Brouwerstraat mogelijk gedeeltelijk oplossen: het instellen van een ‘gebiedsontsluitingsweg 30’, verbod voor doorgaande vrachtwagens en het plaatsen van verkeerslichten. Het college vraagt de raad in te stemmen met verdere uitwerking hiervan, onder andere door overleg met bewoners over de verkeerslichten.

Motie van treurnis over aanpak bodemas N206

Om 21.30 uur begint de vergadering van de gemeenteraad. Na besluitvorming over Voortgang digitalisering parkeerketen en parkeerbeleid staat op de agenda het punt Beoordeling aanpak onderzoek naar gebruik bodemas bij N206. Sinds september 2020 heerst er maatschappelijke onrust over het gebruik van bodemas bij de aanleg van de tijdelijke weg die nodig is tijdens de realisatie van de Rijnlandroute. Het college heeft op 19 maart herhaald geen directe risico’s voor het milieu of de volksgezondheid te zien. Het heeft in januari de omgevingsdienst om onderzoek gevraagd. De zorgvuldigheid, de betrokkenheid en de onderlinge afstemming tussen de betrokken partijen hebben volgens het college de nodige tijd gevergd. Vanuit de raad is er behoefte om een oordeel uit te spreken over de gevolgde aanpak. Hiervoor is een motie van treurnis aangekondigd.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. Het debat over de Brouwerstraat en de vergadering van de gemeenteraad zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht