Gemeenteraad behandelt vuurwerkverbod, kosten jeugdhulp en mogelijkheid voor een warmtenet

Op donderdag 15 oktober vergadert de raadscommissie, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raadscommissie laat zich informeren over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en over de mogelijkheid om een warmtenet te realiseren in de Hoornes. De raadscommissie debatteert over de bezwaren van het college tegen een lokaal vuurwerkverbod en over de extra kosten voor de jeugdhulp. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. De vergaderingen worden uitgezonden.

Informatie

Tussen 19.30 en 20.15 uur laat de commissie zich informeren over de Ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en over de kosten van inhuur van personeel. In 2019 is de raad door de gemeentesecretaris geïnformeerd over het organisatieplan, dat gaat over leiderschap, verantwoordelijkheid nemen en aanspreekcultuur. In de eerste helft van 2020 heeft de gemeente € 2,8 miljoen minder aan salarissen besteed, maar ook € 2,2 miljoen meer uitgegeven aan inhuur dan geraamd. De gemeentesecretaris geeft een toelichting op beide ontwikkelingen.

Om 21.00 uur begint een informatieve sessie over het ontwerp en de businesscase voor het toekomstig warmtenet in de Hoornes. Het project Hoornes aardgasvrij onderzoekt de mogelijkheid om een warmtenet te realiseren met alternatieve warmtebronnen voor aardgas. Fase 1 van het toekomstig project omvat het gebied Kalkoven, waar 700 woningen staan. Het college kiest voor scenario 1 met een centrale technische ruimte in het nieuw te bouwen IKC+. Het college verzorgt een technische toelichting op het ontwerp en de businesscase van het warmtenet; vooruitlopend op de aanbieding van een go / no-go besluit later dit jaar over het aardgasvrij maken van de Hoornes. Dit is een beperkt en informatief onderdeel in de voorbereiding van de aankomende besluitvorming over Hoornes aardgasvrij. Daarom is de nu te houden informatieve sessie bedoeld als technische toelichting, waarvoor alle geplande tijd nodig is en waarbij meespreken minder passend is. Belangstellenden kunnen de uitzending van de vergadering volgen. Voor inwoners is er gelegenheid om mee te spreken bij aanbieding van het totale voorstel over Hoornes aardgasvrij later dit jaar.

Debat

Tussen 20.15 en 21.00 uur debatteert de commissie over vuurwerk. Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen voor een lokaal verbod voor vuurwerk, waarbij alleen verenigingen op basis van een vergunning vuurwerk mogen afsteken. Het college heeft hiernaar onderzoek gedaan en is van mening dat een lokaal vuurwerkverbod voor de Katwijkse situatie, mede vanwege het coronavirus, complex en juridisch risicovol is. Het college vraagt de raad om daarom de landelijke richtlijnen aan te houden en af te zien van een lokaal verbod.

Tussen 20.15 en 21.00 uur is er ook een debat over de kosten voor de jeugdhulp. Op lokaal en regionaal niveau worden verschillende maatregelen genomen om de uitgaven binnen de jeugdhulp zoveel mogelijk te stabiliseren en waar mogelijk zelfs om te buigen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het zorgaanbod. Het college vraagt de raad voor 2020 bijna € 349.000 extra bij te dragen aan de Jeugdhulp Holland Rijnland en voor 2021 de bijdrage te verhogen met bijna € 1,2 miljoen.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Naar overzicht