Gemeenteraad behandelt Unmanned Valley, toegang sociaal domein, renovatie Koningin Julianabrug en reconstructie Biltlaan

Op donderdag 31 januari vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad krijgt informatie over het anders organiseren van hulp en ondersteuning, de renovatie van de Koningin Julianabrug en de reconstructie van de Biltlaan. De raad debatteert over de bestuurlijke afspraken over Unmanned Valley

Informatie

Om 19.45 uur begint een informatieve sessie over de renovatie van de Koningin Julianabrug. Eind 2020 gaat het R-net rijden over de Biltlaan. Het college wil daarvóór brug renoveren. Voorgesteld wordt de beweegbare brug te vervangen door een vaste brug met een grotere doorvaarthoogte, het brugdek te verbreden, en de fietstunnel te vervangen door een hoogwaardige fiets-/voetgangerspassage. Het college vraagt de raad de uitgangspunten inclusief schetsontwerp vast te stellen, en een aanvullend voorbereidingskrediet van € 410.000 beschikbaar te stellen.

Informatie over de reconstructie van de Biltlaan komt aansluitend om 20.30 uur aan bod. De Biltlaan wordt gereconstrueerd, inclusief R-net maatregelen. Het college stelt voor om dit te combineren met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Biltlaan-Noord, en de 2 varianten daarvan in de ontwerpfase nog verder te onderzoeken. Hierbij wordt zo goed mogelijk aan de door omwonenden genoemde bezwaren tegemoet gekomen.

Tussen 21.15 en 22.45 uur laat de raad zich informeren over de toegang tot het sociaal domein De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot hulp en ondersteuning van haar inwoners. Ontwikkelingen, ervaringen en ook een financieel negatief meerjarig beeld leiden er toe dat het college de toegang tot hulp en ondersteuning met ingang van 1 januari 2020 anders wil organiseren. Voor die doorontwikkeling zijn twee modellen nader uitgewerkt en vergeleken. Het college informeert de raad over de uitkomsten.

Debat

Tussen 19.45 en 21.15 uur vindt een debat plaats over de ontwikkeling van Unmanned Valley (bedrijvigheid rondom drones) in de hangaarzone van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie en de colleges van Wassenaar en Katwijk hebben hierover afspraken gemaakt. Deze gaan onder andere over de inrichting van de hangaarzone als woon-werkgebied, een proefperiode tot 2023, de monitoring en de evaluatie van de ontwikkeling van Unmanned Valley en de omvang van Unmanned Valley (5 hectare met een permanent testveld van maximaal 500 bij 500 meter). Voor zweefvliegen is geen ruimte meer.

De raadscommissie debatteert tussen 21.15 en 22.00 uur over de Huisvestingsverordening Holland Rijnland. Deze moet bijdragen aan een eerlijke en transparante verdeling van sociale huurwoningen in de regio. De verordening wordt aangepast. Belangrijke voorgestelde wijzigingen zijn: tijdelijke huur met behoud inschrijfduur, aparte regels voor woonwagenbewoners, woningen voor grote gezinnen, toewijzing van nieuwbouw, verdeling via loting, en experimenteerregels voor flexwonen. Nieuw is: sancties bij niet komen opdagen bij bezichtiging.

Besluiten

De raad neemt tussen 19.30 en 19.45 uur besluiten over:

  • Nota Verbonden partijen
  • Projectovereenkomst met Dunavie voor herontwikkeling Visserijschool

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht