Gemeenteraad behandelt op 9 september groenstructuurplan, klimaatadaptatie en armoedebeleid

De raad vergadert op donderdag 9 september sinds lange tijd weer in het gemeentehuis. De raad laat zich informeren over het groenstructuurplan, de klimaatadaptatie, de actualisatie van de omgevingsvisie en de uitvoering van het armoedebeleid. Verder zijn er debatten over het snippergrondbeleid, de herstart van woningbouw in Kleipetten-Zuid en de begroting voor jeugdhulp. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. Alle vergaderingen worden uitgezonden.

Informatie

Er zijn vier informatieve sessies, waarin de raad luistert naar de ervaringen en de opvattingen van de inwoners over de genoemde onderwerpen:

  • Groenstructuurplan 2021-2030, tussen 19.45 en 21.15 uur; in het voorstel staat onder andere een minimumnorm van 65m2 openbaar groen per woning en per wijk 45% van het groenareaal als natuurlijk groen inrichten;
  • Actualisatie Omgevingsvisie Katwijk, tussen 19.45 en 20.30 uur; de visie is omgevingswet-proof gemaakt, een achtste doelstelling over ondergrondkwaliteiten, natuur en het watersysteem is toegevoegd, net als een concept beoordelingskader;
  • Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024, tussen 20.30 en 21.15 uur; de agenda zet in op het op tijd herkennen en signaleren van armoede, waardoor zwaardere problematiek en voortdurende armoede wordt voorkomen;
  • Klimaatadaptatie, tussen 22.00 en 22.45 uur; in de klimaatadaptatiestrategie staan de maatregelen die de gemeente neemt tegen wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen.

Debat

Er zijn vier oordeelsvormende sessies, waarin de raadscommissie de raad adviseert over te nemen besluiten:

  • Programmabegrotingen Jeugdhulp Holland Rijnland 2021-2026, tussen 19.45 en 20.30 uur; de druk op de financiën van het jeugdstelsel blijft groot waardoor het college de raad vraagt voor 2021 bijna € 1,12 miljoen extra bij te dragen aan de Jeugdhulp Holland Rijnland en voor 2022 een bijdrage vast te stellen van bijna € 16,7 miljoen;
  • Herstart Kleipetten-Zuid, tussen 20.30 en 21.15 uur; door de slechte markt is woningbouw in Kleipetten-Zuid in 2012 niet doorgegaan, maar nu stelt het college voor de ontwikkeling te herstarten;
  • Investeringsagenda, tussen 21.15 en 22.00 uur; het college vraagt de raad € 240.000 voor vooronderzoek naar schoolhuisvesting en € 295.000 voor materieel voor afvalverwerking beschikbaar te stellen;
  • Snippergrond, tussen 21.15 en 22.00 uur; inwoners vragen de gemeente regelmatig of zij een stukje grond kunnen kopen of huren en het college heeft de raad nu een voorstel gedaan voor verkoop en regels gebruik van snippergrond.

Besluit

Voorafgaand aan de commissievergaderingen is er om 19.30 een korte vergadering van de gemeenteraad waarin de raad besluit over het contract voor accountantsdiensten.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302. De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de vergaderingen over het groenstructuurplan, armoede en klimaatadaptatie zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht