Gemeenteraad behandelt op 23 maart opvang asielzoekers, huisvestingsverordening en windmolens bij het Valkenburgse Meer

De raadscommissie gaat op 23 maart in gesprek met bewoners en betrokkenen over de huisvestingsverordening. Verder laat de commissie zich informeren over het duurzaam opvangen van asielzoekers. De commissie debatteert over de geplande windmolens bij het Valkenburgse Meer.

Informatie

Tussen 19.45 en 20.45 uur is er een informatieve sessie over het duurzaam opvangen van asielzoekers. Het kabinet wil via de spreidingswet het aantal te huisvesten asielzoekers verdelen over de gemeenten op basis van inwoneraantal. Vooruitlopend op het van kracht worden van de wet presenteert het college de mogelijke gevolgen voor de regio.

Vanaf 19.45 uur is er ook een informatieve sessie over de huisvestingsverordening. Met het vaststellen van het beleidskader Gebruik Woonruimte op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten bepaald ten aanzien van het gebruik van woonruimte. In de Huisvestingsverordening zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt en juridisch verankerd. Het doel is grip te houden op wijzigingen in de samenstelling van de woonruimtevoorraad, onrechtmatig gebruik te voorkomen en de schaarse woonruimtevoorraad te beschermen.

Debat

Om 20.45 uur begint een debat over de geplande windmolens bij het Valkenburgse Meer. Het Valkenburgse Meer is door de provincie aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van windenergie vanwege de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. De bevoegdheid om de windmolens te realiseren is door de provincie overdragen aan de gemeente. Het college wil in mei een voorstel aan de raad voorleggen over het al dan niet teruggeven van deze verplichting. Vanuit de raad is er behoefte nu met het college te overleggen over de windmolens en over het door het college vermelde proces.

Besluit

De raad besluit vanaf 21.30 uur over:

  • Verbeteren veiligheid van het oversteken van de Biltlaan;
  • Herinrichting van het Hoftuinplein;
  • Principeakkoord cao Gemeenten 2023.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergaderingen over de huisvestingsverordening en de windmolens bij het Valkenburgse Meer zijn ook te zien via RTV Katwijk.