Gemeenteraad behandelt nieuwbouw De Windvang en De Krulder, krediet verbouwing gemeentehuis en toegang tot hulp en ondersteuning

Op donderdag 26 september vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad laat zich onder andere informeren over toegang tot hulp en ondersteuning. De raad debatteert over vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Windvang en De Krulder en een aanvullend krediet voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

Informatie

Om 19.45 uur informeert de rekenkamercommissie de raad over de opbrengst van het onderzoek naar schuldhulpverlening. De rekenkamercommissie onderzoekt hoe effectief de gemeente Katwijk uitvoering geeft aan de schuldhulpverlening en wat kan worden gedaan ter verbetering van het voorkomen en aanpakken van schulden. Voor het onderzoek zijn bereikte inwoners, risicogroepen en professionals geraadpleegd.

Tussen 19.45 en 21.15 uur is er een informatieve sessie over toegang tot hulp en ondersteuning. Per 1 januari 2020 wordt de toegang tot de gemeentelijke hulp- en dienstverlening georganiseerd via een integraal wijkteam (0-100), zodat inwoners laagdrempelig en vroegtijdig de hulp en ondersteuning kunnen vinden die zij nodig hebben zonder dat zij langs meerdere loketten hoeven. Om dit mogelijk te maken, vraagt het college de raad de benodigde financiële middelen voor onder meer het organisatieplan (€297.343), de informatisering en automatisering (€ 312.841), en de fysieke inrichting (€284.933) beschikbaar te stellen.

Tussen 21.15 en 22.00 uur informeert het college de raad over de Maatschappelijke Agenda als sturingsinstrument. Met de maatschappelijk agenda wil de gemeente meer sturen op maatschappelijke effecten, de samenwerking tussen partijen bevorderen en stimuleren dat er nieuwe coalities ontstaan. Om de agenda als sturingsinstrument te kunnen gebruiken heeft het college samen met de partners een databoek met indicatoren ontwikkeld. Het college informeert de raad onder andere over het ontwikkelproces, de opzet van het databoek en de bruikbaarheid van de indicatoren in relatie tot de maatschappelijke opgaven.

Debat

Tussen 20.30 en 21.15 uur vindt een debat plaats over vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Windvang en De Krulder. Samen met KOK Kinderopvang en Cardea Jeugdhulp vormen zij, al dan niet gecombineerd met een nieuwe gymzaal, straks een Integraal Kind Centrum (IKC). Het college vraagt de raad een krediet van € 8.712.000 beschikbaar te stellen.

Om 21.15 uur start een debat over een aanvullend krediet voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad een krediet van € 4.500.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het gemeentehuis. De eerste voorlopige bouwkostenraming van bouwer BAM was fors hoger dan de gemeentelijke raming. Het college heeft vervolgens meerdere oplossingsrichtingen voorgelegd. Het college vraagt de raad nu om een aanvullend krediet van € 1.664.626 beschikbaar te stellen.

Besluit

De raad neemt na 22.00 uur besluiten over:

  • (Herziene) programma- en meerjarenbegroting Jeugdhulp Holland Rijnland
  • Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023
  • Wijziging Financiële verordening 2019
  • Onteigening van gebouwen en gronden Klei Oost Zuid fase 1
  • Aanvullend krediet huisvesting gemeentelijke organisatie
  • Archiefverordening Katwijk 2019

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht