Gemeenteraad behandelt financiële toekomst en bezuinigingen, herinrichting Hoornesplein en herinrichting Rijnstraat en Turfmarkt

Op donderdag 20 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad laat zich informeren over de strategische duurzaamheidsagenda, de herinrichting van het Hoornesplein en de herinrichting van de Rijnstraat en de Turfmarkt. De raad debatteert over de jaarstukken 2018 en over de kaderbrief begroting 2020, waarin bezuinigingen staan vanwege de verwachte tekorten voor de komende jaren.

Informatie

Om 19.45 uur begint een informatieve sessie over de herinrichting van de openbare ruimte van het Hoornesplein, achter het winkelcentrum. Het college vraagt de raad een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar te. Zowel het parkeerterrein, de trottoirs rondom het winkelcentrum als de aanpassingen tussen de torenflats worden aangepakt. Het huidige groen wordt vervangen, maar de huidige verlichting wordt hergebruikt en vervangen door ledverlichting.

Om 19.45 uur begint ook een informatieve sessie over de herinrichting van de Rijnstraat en de Turfmarkt. De gemeente wil de Rijnstraat en Turfmarkt opnieuw inrichten en de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u. Het college vraagt de raad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van bijna € 2,2 miljoen. Dit is ruim € 1 miljoen meer dan het beschikbare krediet. Dat wordt veroorzaakt door een uitbreiding van de maatregelen voor de snelheidsreductie, het afkoppelen van het riool, het toepassen van een nieuwe rekenmethodiek en prijsstijgingen.

Tussen 20.30 en 22.00 uur is er een informatieve sessie over de strategische duurzaamheidsagenda. Het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie en de warmtetransitie geven aanleiding om de duurzaamheidsagenda te herzien. Het college informeert de raad over de hoofdlijnen van de nieuwe strategische duurzaamheidsagenda. Hierbij wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen, het wettelijk kader, het concept klimaatakkoord en de ambities van de gemeente, op de volgende vier thema’s: energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatbestendige leefomgeving.

Debat

Om 19.45 uur voert de raadscommissie een debat over de jaarstukken 2018. De jaarrekening 2018 sluit met een saldo van ruim € 3,9 miljoen. Dit positieve rekeningresultaat wordt met name veroorzaakt door de extra middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor het aardgasvrij maken van de wijk Hoornes van € 3,5 miljoen.

Om 20.30 uur is een debat gepland over de kaderbrief 2020. Hierin zijn de bezuinigingsmaatregelen benoemd die het college voorstelt aan de gemeenteraad. De komende jaren worden namelijk tekorten verwacht, van € 4,8 miljoen in 2020 tot € 3,6 miljoen in 2023. Het college stelt 39 maatregelen voor. Volgend jaar wil het college de inkomsten met € 0,8 miljoen verhogen, vooral uit parkeergelden en leges. Bezuinigingen in de buitenruimte betreffen onder andere het afstoten van dierenweide Westerhaghe, stoppen met hanging baskets, stoppen van opruimen van hondenpoep op uitrenplaatsen en het verlagen van de uitgaven voor groen en wegen. De uitgaven in het sociaal domein verwacht het college uiteindelijk met € 2,6 miljoen te verlagen, onder andere door een betere organisatie van de zorg en door een bezuiniging van € 0,8 miljoen op de bibliotheek en het Welzijnskwartier. Door de muziekschool op te heffen verwacht het college € 250.000 te besparen; voor muziekonderwijs blijft dan € 265.000 over.

Besluit

De raad neemt na 22.00 uur besluiten over:

  • Verbouw en nieuwbouw Visserijschool
  • Projectplan Hoornes aardgasvrij
  • Herziening Regionaal Risicoprofiel 2020-2023 Veiligheidsregio
  • Bestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21-35 Rijnsburg
  • Aanvraag vangnetuitkering 2018

Aan het einde van de vergadering neemt de raad afscheid van raadslid Van Hoogdalem en wordt zijn opvolger geïnstalleerd.

Bekijk de volledige agenda.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht