Gemeenteraad 8 juli

Gemeenteraad behandelt op 8 juli gebruik woningen, verkeersmaatregelen Brouwerstraat en bestemmingsplan Kustwerk

De raad vergadert op donderdag 8 juli. Om 19.30 uur zijn er debatten over het gebruik van woningen en over het krediet voor de definitieve verkeersmaatregelen voor de Brouwerstraat. Daarna neemt de raad veel besluiten, onder andere over de herziening van het bestemmingsplan Kustwerk. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. Alle vergaderingen worden uitgezonden.

Debat

Om 19.30 uur is er een oordeelsvormende sessie over het gebruik van woningen. In de Woonagenda 2020-2024 is een beleidskader gebruik woningen aangekondigd, als instrument om woningen te behouden om er daadwerkelijk in te wonen en ongewenst gebruik tegen te gaan. Op verzoek vanuit de raad heeft het college een inventarisatie met feitelijke informatie over het huidige gebruik van woningen in Katwijk aangeboden. De raadscommissie overlegt met het college over de inventarisatie en de gevolgen voor het beleid.

Tussen 19.30 en 20.15 uur is er ook een debat over de definitieve verkeersmaatregelen voor de Brouwerstraat. Het college heeft drie oplossingen voor de verkeersproblemen op de Brouwerstraat besproken met wijkraden, bewoners, ondernemers en belanghebbenden. Het college wil een ‘gebiedsontsluitingsweg 30’ en een vrachtwagenverbod met uitzondering van laden en lossen instellen en twee doserende verkeerslicht-installaties aan de randen van de Brouwerstraat en de Oegstgeesterweg plaatsen. Het college vraagt de raad een krediet beschikbaar te stellen van € 648.000. Later op de avond neemt de raad hierover een besluit.

Besluit

Na de commissievergaderingen neemt de raad vanaf 20.30 uur besluiten over:

•    Aanvraag vangnetuitkering 2020
•    Inzet middelen investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Leiden
•    Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit
•    Jaarstukken 2020
•    Kadernota 2022
•    Keuzes voor de inrichting van het omgevingsplan
•    Databoek Maatschappelijke Agenda 2021-2023
•    Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kustwerk
•    Visie openbare ruimte: actualisatie en aanvulling ‘Katwijkse Stijl’
•    Inrichting rechtmatigheidsverantwoording 2021
•    Krediet definitieve verkeersmaatregelen Brouwerstraat.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De vergadering over het gebruik van woningen en de raadsvergadering zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht